Localisation updates from https://translatewiki.net.
[lhc/web/wiklou.git] / languages / i18n / nqo.json
1 {
2 "@metadata": {
3 "authors": [
4 "Babamamadidianee",
5 "Lancine.kounfantoh.fofana",
6 "Lanciné.kounfantoh.fofana",
7 "Youssoufkadialy",
8 "Amire80",
9 "Nafadji Mory Diané",
10 "Babamamadidiane",
11 "Fitoschido"
12 ]
13 },
14 "tog-underline": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲",
15 "tog-hideminor": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫",
16 "tog-hidepatrolled": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.",
17 "tog-newpageshidepatrolled": "ߞߐߜߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.",
18 "tog-hidecategorization": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ ߢߡߊߘߏ߲߰",
19 "tog-extendwatchlist": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐߥߙߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬.",
20 "tog-usenewrc": "ߞߙߎ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
21 "tog-numberheadings": "ߕߍ߰ߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߝߙߍߕߍ߫ ߞߍ߲ߖߘߍߡߊߓߟߏߡߊ߬",
22 "tog-editondblclick": "ߞߏߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫",
23 "tog-editsectiononrightclick": "ߕߍߕߎ߲߮ ߞߌߣߌ߲ߝߍ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߕߍߕߎ߲߮ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߊ߫.",
24 "tog-watchcreations": "ߒ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
25 "tog-watchdefault": "ߒ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
26 "tog-watchmoves": "ߒ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߕߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
27 "tog-watchdeletion": "ߒ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߯ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
28 "tog-watchuploads": "ߒ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
29 "tog-watchrollback": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߣߐ߬ߡߊߢߌ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.",
30 "tog-minordefault": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫",
31 "tog-previewontop": "ߢߍߦߋߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߰ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ߲ߘߏ ߢߍ߫.",
32 "tog-previewonfirst": "ߢߍߦߋߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ ߘߐ߫.",
33 "tog-enotifwatchlistpages": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߞߐߜߍ ߥߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߘߏ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫",
34 "tog-enotifusertalkpages": "ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫.",
35 "tog-enotifminoredits": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫",
36 "tog-enotifrevealaddr": "ߒ ߠߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߖߊ߲߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.",
37 "tog-shownumberswatching": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߦߌ߬ߘߊ߬",
38 "tog-oldsig": "ߌ ߟߊ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߞߟߊ߬ߣߐ߮",
39 "tog-fancysig": "ߞߟߊ߬ߣߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߥߞߌߛߓߍߟߌ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ (ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߘߌ߫)",
40 "tog-uselivepreview": "ߢߍߦߋߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߞߊߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߢߎ߲߫.",
41 "tog-forceeditsummary": "ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߘߐ߫ ߗߋ ߟߊߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߭ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߘߐ߫.",
42 "tog-watchlisthideown": "ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
43 "tog-watchlisthidebots": "ߓߏߕ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
44 "tog-watchlisthideminor": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
45 "tog-watchlisthideliu": "ߡߐ߱ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
46 "tog-watchlistreloadautomatically": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ (JavaScript ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߣߍ߲߫)",
47 "tog-watchlisthideanons": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
48 "tog-watchlisthidepatrolled": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
49 "tog-watchlisthidecategorization": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ ߢߡߊߘߏ߲߰.",
50 "tog-ccmeonemails": "ߒ ߠߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߞߎߘߊ ߟߊߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬.",
51 "tog-diffonly": "diffs ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
52 "tog-showhiddencats": "ߦߌߟߡߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬",
53 "tog-norollbackdiff": "ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߣߌ߫ ߒ ߓߊ߲߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߠߊ߫",
54 "tog-useeditwarning": "ߒ ߠߊߛߏ߬ߓߌ߬߸ ߣߌ߫ ߒ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߓߊߟߌ ߘߐ߫.",
55 "tog-prefershttps": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.",
56 "tog-showrollbackconfirmation": "ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬.",
57 "underline-always": "ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯",
58 "underline-never": "ߡߎ߰ߡߍ߫",
59 "underline-default": "ߝߊ߬ߘߌ ߥߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߝߍ߭",
60 "editfont-style": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߢߊߓߐ߫:",
61 "editfont-monospace": "ߞߣߍߙߋ߲ ߛߓߍߛߎ߲",
62 "editfont-sansserif": "ߛߊ߲-ߛߋ߬ߙߌߝ ߞߟߏߜߍ",
63 "editfont-serif": "ߛߋ߬ߙߌߝ ߞߟߏߜߍ",
64 "sunday": "ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲",
65 "monday": "ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲",
66 "tuesday": "ߞߐ߬ߟߏ߲",
67 "wednesday": "ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲",
68 "thursday": "ߓߌߟߏ߲",
69 "friday": "ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲",
70 "saturday": "ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲",
71 "sun": "ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲",
72 "mon": "ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲",
73 "tue": "ߞߐ߬ߟߏ߲",
74 "wed": "ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲",
75 "thu": "ߓߌߟߏ߲",
76 "fri": "ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲",
77 "sat": "ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲",
78 "january": "ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲",
79 "february": "ߞߏ߲ߞߏߜߍ",
80 "march": "ߕߙߊߓߊ",
81 "april": "ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ",
82 "may_long": "ߘߓߊ߬ߕߊ",
83 "june": "ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ",
84 "july": "ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ",
85 "august": "ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ",
86 "september": "ߕߎߟߊߝߌ߲",
87 "october": "ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮",
88 "november": "ߣߍߣߍߓߊ",
89 "december": "ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲",
90 "january-gen": "ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲",
91 "february-gen": "ߞߏ߲ߞߏߜߍ",
92 "march-gen": "ߕߙߊߓߊ",
93 "april-gen": "ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ",
94 "may-gen": "ߘߓߊ߬ߕߊ",
95 "june-gen": "ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ",
96 "july-gen": "ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ",
97 "august-gen": "ߘߓߊ߬ߕߊ",
98 "september-gen": "ߕߎߟߊߝߌ߲",
99 "october-gen": "ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮",
100 "november-gen": "ߣߍߣߍߓߊ",
101 "december-gen": "ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲",
102 "jan": "ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲",
103 "feb": "ߞߏ߲ߞߏߜߍ",
104 "mar": "ߕߙߊߓߊ",
105 "apr": "ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ",
106 "may": "ߘߓߊ߬ߕߊ",
107 "jun": "ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ",
108 "jul": "ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ",
109 "aug": "ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ",
110 "sep": "ߕߎߟߊߝߌ߲",
111 "oct": "ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮",
112 "nov": "ߣߍߣߍߓߊ",
113 "dec": "ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲",
114 "january-date": "ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲$1",
115 "february-date": "ߞߏ߲ߞߏߜߍ$1",
116 "march-date": "ߕߙߊߓߊ$1",
117 "april-date": "ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ$1",
118 "may-date": "ߘߓߊ߬ߕߊ$1",
119 "june-date": "ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ$1",
120 "july-date": "ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ$1",
121 "august-date": "ߘߓߊ߬ߓߌ߬ߟߊ$1",
122 "september-date": "ߕߎߟߊߝߌ߲$1",
123 "october-date": "ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮$1",
124 "november-date": "ߣߍߣߍߓߊ$1",
125 "december-date": "ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲$1",
126 "period-am": "ߖ.ߢ",
127 "period-pm": "ߖ.ߞ",
128 "pagecategories": "{{PLURAL:$1|ߦߌߟߡߊ|ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬}}",
129 "category_header": "ߦߌߟߡߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ $1",
130 "subcategories": "ߦߌߟߡߊߙߋ߲ ߠߎ߬",
131 "category-media-header": "ߟߊߛߋߢߊ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ \"$1\"",
132 "category-empty": "<em>ߞߐߜߍ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊߛߋߢߊ߫ ߝߏߌ߫ ߕߍ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬.</em>",
133 "hidden-categories": "{{PLURAL:$1|ߦߌߟߡߊ߫ ߢߡߘߏ߲߰ߣߍ߲|ߦߌߟߡߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬}}",
134 "hidden-category-category": "ߦߌߟߡߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬",
135 "category-subcat-count": "{{PLURAL:$2|ߦߟߊߡߊߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.|ߦߌߟߡߊ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ {{PLURAL:$1|ߦߌߟߡߊߙߋ߲|$1 ߦߌߟߡߊߙߋ߲ ߠߎ߬}} ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ ߟߎ߬ ߞߐߞߊ߲߬ $2}}",
136 "category-subcat-count-limited": "{{PLURAL:$1|ߦߌߟߡߊߙߋ߲|$1 ߦߌߟߡߊߙߋ߲ ߠߎ߬}} ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.",
137 "category-article-count": "{{PLURAL:$2|ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.|ߖߡߊ߬ߦߊ߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߕߊ {{PLURAL:$1|ߞߐߜߍ ߦߋ߫|$1 ߞߐߜߍ ߦߋ߫}} ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ $2 ߞߐߞߊ߲߬}}",
138 "category-article-count-limited": "ߢߍߕߊ ߣߌ߲߬ {{PLURAL:$1|ߞߐߜߍ ߦߋ߫|$1 ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫}} ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫",
139 "category-file-count": "{{PLURAL:$2||ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ |{{PLURAL:$1||ߞߐߕߐ߮ ߦߋ߫|$1 ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫}} ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ ߣߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫2$.}}",
140 "category-file-count-limited": "ߢߍߕߊ ߣߌ߲߬ {{PLURAL:$1|ߞߐߕߐ߮ ߦߋ߫|$1 ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫}} ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.",
141 "listingcontinuesabbrev": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ",
142 "index-category": "ߞߐߜߍ߫ ߓߊߕߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬",
143 "noindex-category": "ߞߐߜߍ߫ ߘߐߕߐ߲ߛߐ߲ߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
144 "broken-file-category": "ߞߐߕߐ߯ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬",
145 "about": "ߡߊ߬ߘߎ߮",
146 "article": "ߞߣߐߘߐ߫ ߞߐߜߍ",
147 "newwindow": "(ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫)",
148 "cancel": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
149 "moredotdotdot": "ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬...",
150 "morenotlisted": "ߛߙߍߘߍ ߣߌ߲߬ ߘߝߊߓߊߟߌ߫ ߓߍ߫ ߞߍ߫.",
151 "mypage": "ߞߐߜߍ",
152 "mytalk": "ߞߎߡߊ߫",
153 "anontalk": "ߢߊߝߐߞߣߍ",
154 "navigation": "ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ",
155 "and": "&#32;ߊ߬ ߣߌ߫",
156 "faq": "ߢ.ߡ",
157 "actions": "ߞߍߟߌ ߟߎ߬",
158 "namespaces": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ",
159 "variants": "ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬",
160 "navigation-heading": "ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ",
161 "errorpagetitle": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
162 "returnto": "ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߊ߲߬ ߡߊ߬ $1.",
163 "tagline": "ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ {{SITENAMEP}}",
164 "help": "ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ",
165 "help-mediawiki": "ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߞߌ-ߟߊߛߋߢߊߥߙߍ ߡߊ߬",
166 "search": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
167 "searchbutton": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
168 "go": "ߕߊ߯",
169 "searcharticle": "ߥߊ߫/ߕߊ߯",
170 "history": "ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ",
171 "history_short": "ߘߐ߬ߝߐ",
172 "history_small": "ߘߐ߬ߝߐ",
173 "updatedmarker": "ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߌ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬",
174 "printableversion": "ߦߌߟߡߊ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߕߊ",
175 "permalink": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ",
176 "print": "ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ",
177 "view": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
178 "view-foreign": "ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ $1",
179 "edit": "ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫",
180 "edit-local": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
181 "create": "ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ",
182 "create-local": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬",
183 "delete": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
184 "undelete_short": "ߟߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ {{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫| ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ $1 ߠߎ߬}}",
185 "viewdeleted_short": "{{PLURAL:$1|ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫|$1 ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬}} ߦߋ߫",
186 "protect": "ߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫",
187 "protect_change": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
188 "unprotect": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
189 "newpage": "ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ",
190 "talkpagelinktext": "ߢߊߝߐߞߣߍ",
191 "specialpage": "ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲",
192 "personaltools": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
193 "talk": "ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌߦߊ",
194 "views": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
195 "toolbox": "ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
196 "tool-link-userrights": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬}} ߞߙߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
197 "tool-link-userrights-readonly": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬}} ߞߙߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫",
198 "tool-link-emailuser": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ {{GENDER:$1|ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ }}",
199 "imagepage": "ߞߐߕߐ߮ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
200 "mediawikipage": "ߗߋߛߓߍ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
201 "templatepage": "ߞߙߊߞߏ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
202 "viewhelppage": "ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
203 "categorypage": "ߦߌߟߡߊ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
204 "viewtalkpage": "ߢߊߝߐߞߣߍ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
205 "otherlanguages": "ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫",
206 "redirectedfrom": "(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ $1)",
207 "redirectpagesub": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲",
208 "redirectto": "ߌ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߊ߫:",
209 "lastmodifiedat": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ $1߸ ߟߋ߬ ߟߊ߫ $2",
210 "viewcount": "ߓߐ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ {{PLURAL:$1|ߛߋ߲߬ߧߊ߬|ߞߋߟߋ߲߫}}.",
211 "protectedpage": "ߞߐߜߍ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲",
212 "jumpto": "ߕߊ߯ ߞߊߕߙߍ߬:",
213 "jumptonavigation": "ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ",
214 "jumptosearch": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
215 "view-pool-error": "ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.\nߡߐ߰ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫.\nߞߐߟߊ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫߸ ߞߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯.\n\n$1",
216 "generic-pool-error": "ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬.\nߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߎ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫. \nߞߐߟߊ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬߸ ߦߊ߲߬ߣߴߌ ߞߍ߫ ߕߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߠߴߌ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯.",
217 "pool-timeout": "ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬",
218 "pool-queuefull": "ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߬ߘߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫",
219 "pool-errorunknown": "ߝߌ߬ߟߌ߬ ߛߎ߲߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌ",
220 "pool-servererror": "ߞߏ߬ߘߟߊ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߗߋߘߊ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߊ߲߬ ($1).",
221 "poolcounter-usage-error": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ߫ ߝߟߌ $1",
222 "aboutsite": "ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ {{SITENAME}} ߞߏ ߡߊ߬",
223 "aboutpage": "Project:ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬",
224 "copyright": "ߞߣߐߘߐ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ $1 ߣߌ߫ ߏ߬ ߡߊߝߘߏ߬ ߡߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫.",
225 "copyrightpage": "{{ns:project}}:ߛߓߍߦߟߊ ߤߊߞߍ",
226 "currentevents": "ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߍߞߎߘߊ ߟߎ߬",
227 "currentevents-url": "Project:ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߍߞߎߘߊ ߟߎ߬",
228 "disclaimers": "ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ",
229 "disclaimerpage": "Project:ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ",
230 "edithelp": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲",
231 "helppage-top-gethelp": "ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ",
232 "mainpage": "ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ",
233 "mainpage-description": "ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ",
234 "policy-url": "Project: ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ",
235 "portal": "ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߲߬ߘߊ߬ߓߊ",
236 "portal-url": "Project:ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߘߊ",
237 "privacy": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍߓߘߍߟߌ",
238 "privacypage": "Project:ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ",
239 "badaccess": "ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
240 "badaccess-group0": "ߌ ߣߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫.",
241 "badaccess-groups": "ߌ ߣߊ߬ ߞߍߢߊ ߡߍ߲ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ {{PLURAL:$2|ߞߙߎ ߘߐ߫|ߞߙߎ ߘߏ߫ ߘߐ߫}}: $1.",
242 "versionrequired": "ߡߊߘߌߦߊ߫-ߥߞߌ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ $1 ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߍ߲߫",
243 "versionrequiredtext": "ߡߊߘߌߦߊ߫-ߥߞߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ $1 ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫.\n[[Special:Version|version page]] ߦߋ߫.",
244 "ok": "ߏ߬ߞߍ߫",
245 "retrievedfrom": "ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߊ߲߬ \"$1\"",
246 "youhavenewmessages": "{{PLURAL:$3|ߌ ߓߘߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬$1 $2 }}",
247 "youhavenewmessagesfromusers": "{{PLURAL:$4|ߟߋ߬ ߦߴߌ ߓߟߏ߫}} $1 ߞߊ߬ ߓߐ߫ {{PLURAL:$3|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫|$3ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬}} ($2)",
248 "youhavenewmessagesmanyusers": "$1 ߦߴߌ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߬ ($2) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫",
249 "newmessageslinkplural": "{{PLURAL:$1|ߗߋߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ߫|999=ߗߋߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫}}",
250 "newmessagesdifflinkplural": "{{PLURAL:$1|ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲|999=ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬}} ߞߐ߯ߟߕߊ.",
251 "youhavenewmessagesmulti": "ߌ ߓߘߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ $1 ߞߣߐ߫",
252 "editsection": "ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫",
253 "editold": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
254 "viewsourceold": "ߊ߬ ߛߎ߲ ߘߐߜߍ߫",
255 "editlink": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
256 "viewsourcelink": "ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߡߊߝߟߍ߫",
257 "editsectionhint": "ߛߌ߰ߘߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ:$1",
258 "toc": "ߞߣߐߘߐ",
259 "showtoc": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
260 "hidetoc": "ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ",
261 "collapsible-collapse": "ߞߏߟߊߔߑߛߌ߫",
262 "collapsible-expand": "ߘߐ߬ߥߙߊ߬ߟߌ",
263 "confirmable-confirm": "ߌ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߓߊ߬ {{GENDER:$1|}}؟",
264 "confirmable-yes": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫",
265 "confirmable-no": "ߍ߲߬ߍ߲߫",
266 "thisisdeleted": "ߦߊ߯ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊߦߌ߲߬ ߞߎߘߊߞߍ߫ ߓߊ߬ $1؟",
267 "viewdeleted": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߊ߬ $1؟",
268 "restorelink": "{{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫|$1 ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬}}",
269 "feedlinks": "ߓߊߟߏ:",
270 "feed-invalid": "ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߓߊߟߏ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
271 "feed-unavailable": "ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߦߊ ߓߊߟߏ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬",
272 "site-rss-feed": "RSS ߓߊߟߏ $1",
273 "site-atom-feed": "$1 ߝߕߌ ߓߊߟߏ",
274 "page-rss-feed": "RSS ߓߊߟߏ \"$1\"",
275 "page-atom-feed": "$1 ߝߕߌ ߓߊߟߏ",
276 "red-link-title": "ߞߐߜߍ߫ ߕߴߦߋ߲߬ $1",
277 "sort-descending": "ߛߙߊߛߌ߰ߟߌ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬",
278 "sort-ascending": "ߛߙߊߛߌ߰ߟߌ ߦߟߍ߬ ߓߟߏߡߊ߬",
279 "nstab-main": "ߞߐߜߍ",
280 "nstab-user": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ",
281 "nstab-media": "ߟߊߛߋߢߊ߫ ߞߐߜߍ",
282 "nstab-special": "ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲",
283 "nstab-project": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߐߜߍ",
284 "nstab-image": "ߞߐߕߐ߮",
285 "nstab-mediawiki": "ߗߋߛߓߍ",
286 "nstab-template": "ߞߙߊߞߏ",
287 "nstab-help": "ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ",
288 "nstab-category": "ߦߌߟߡߊ",
289 "mainpage-nstab": "ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ",
290 "nosuchaction": "ߞߍߟߌ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬",
291 "nosuchactiontext": "ߞߏ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ URL ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.\nߌ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ URL ߛߓߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߵߌ ߓߟߏ߫.\nߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߘߐ߫ {{SITENAME}} ߓߟߏ߫.",
292 "nosuchspecialpage": "ߘߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬",
293 "nospecialpagetext": "<strong>ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߕߺߴߦߋ߲߬.</strong>\nߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߘߍ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ [[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]].",
294 "error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
295 "databaseerror": "ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
296 "databaseerror-text": "ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫.\nߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߘߐ߫.",
297 "databaseerror-textcl": "ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫.",
298 "databaseerror-query": "ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ $1",
299 "databaseerror-function": "ߗߋߘߊ $1",
300 "databaseerror-error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ: $1",
301 "laggedslavemode": "<strong>ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ</strong> ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫.",
302 "readonly": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߛߐ߰ߣߍ߲߫",
303 "enterlockreason": "ߛߐ߰ߟߌ ߞߎ߲߭ ߠߊߘߏ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߟߌ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.",
304 "missingarticle-rev": "(ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲#:$1)",
305 "missingarticle-diff": "(Diff: $1, $2)",
306 "readonly_lag": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߐ߰ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߐ߲߬ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߓߟߏ߫.",
307 "internalerror": "ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ",
308 "internalerror_info": "ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ: $1",
309 "internalerror-fatal-exception": "ߛߎ߯ߦߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊߟߌ \"$1\"",
310 "filecopyerror": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߮ $1 ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠ ߦߊ߲߬ߊ߫ $2",
311 "filerenameerror": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ \"$2\".",
312 "filedeleteerror": "ߞߐߕߐ߮ ߕߴߛߋ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ \"$1\"",
313 "directorycreateerror": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ \"$1\"",
314 "directoryreadonlyerror": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ \"$1\" ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬.",
315 "directorynotreadableerror": "ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߞߝߊ \"$1\" ߕߍ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.",
316 "filenotfound": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.",
317 "unexpected": "ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊߟߌ \"$1\"=\"$2\"",
318 "formerror": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ: ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߞߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫.",
319 "badarticleerror": "ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.",
320 "cannotdelete": "ߞߐߜߍ ߥߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫.\nߡߐ߱ ߘߏ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.",
321 "cannotdelete-title": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ \"$1\"",
322 "delete-scheduled": "ߞߐߜߍ \"$1\" ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫. \nߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫.",
323 "delete-hook-aborted": "ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߊ߬ ߛߏ߲߭ߓߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫. \nߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߍ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫.",
324 "no-null-revision": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ \"$1\" ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.",
325 "badtitle": "ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߖߎ߮",
326 "badtitletext": "ߞߐߜߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߦߋ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߤߊߡߊ߲߫ ߥߞߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲.\nߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߯ ߘߌ߫.",
327 "title-invalid-empty": "ߞߐߜߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߥߟߊ߫ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߞߣߍ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.",
328 "title-invalid-utf8": "UTF-8 ߖߟߐ߬ߞߐ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߐ߫.",
329 "title-invalid-interwiki": "ߥߞߌ ߣߌ߫ ߢߐ߲ߕߍ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߐ߫.",
330 "title-invalid-talk-namespace": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫.",
331 "title-invalid-characters": "ߛߓߍߘߋ߲ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫: \"$1\"",
332 "viewsource": "ߊ߬ ߛߎ߲ ߘߐߜߍ߫",
333 "viewsource-title": "ߣߌ߲߬ $1 ߛߎ߲ ߘߐߜߍ߫",
334 "viewsourcetext": "ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬",
335 "customcssprotected": "CSS ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊ߫.",
336 "customjsonprotected": "JSON ߞߐߜߍ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊ߫.",
337 "customjsprotected": "JavaScript ߞߐߜߍ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊ߫.",
338 "sitecssprotected": "CSS ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߓߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫.",
339 "sitejsonprotected": "JSON ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߓߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫.",
340 "sitejsprotected": "JavaScript ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߓߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߋ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬.",
341 "mycustomcssprotected": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ CCS ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
342 "mycustomjsonprotected": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ JSON ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
343 "mycustomjsprotected": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ JavaScript ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
344 "myprivateinfoprotected": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߴߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
345 "mypreferencesprotected": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
346 "ns-specialprotected": "ߘߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫.",
347 "titleprotected": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ [[User:$1|$1]] ߓߟߏ߫.\nߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ <em>$2</em>.",
348 "filereadonlyerror": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐߕߐ߮ ߟߊߡߙߊ߬ ߦߙߐ \"$2\" ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.\n\nߞߊ߲ߞߋ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߛߐ߰ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫: \"$3\".",
349 "invalidtitle": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
350 "invalidtitle-knownnamespace": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߕߐ߮ ߛߓߍ ߞߣߍ ߡߊ߬ \"$2\" ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ \"$3\"",
351 "invalidtitle-unknownnamespace": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߝߙߍߕߍ ߡߊ߬ $1 ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ \"$2\"",
352 "exception-nologin": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫",
353 "exception-nologin-text": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲.",
354 "virus-scanfailed": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ (ߘߏߝߙߍߕߍ $1)",
355 "virus-unknownscanner": "ߢߐߛߌߙߋ߲ߞߟߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
356 "logouttext": "<strong>ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.</strong>\n\nߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬.",
357 "logging-out-notify": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
358 "logout-failed": "ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߫ $1",
359 "cannotlogoutnow-title": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߫",
360 "cannotlogoutnow-text": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߌ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ $1",
361 "welcomeuser": "ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ $1߹",
362 "welcomecreation-msg": "ߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫.\nߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ {{SITENAME}} [[Special:Preferences|preferences]] ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫.",
363 "yourname": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߊߕߐ߮:",
364 "userlogin-yourname": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߕߐ߮",
365 "userlogin-yourname-ph": "ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬",
366 "createacct-another-username-ph": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߊߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬",
367 "yourpassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲:",
368 "userlogin-yourpassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲",
369 "userlogin-yourpassword-ph": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬",
370 "createacct-yourpassword-ph": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬",
371 "yourpasswordagain": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫",
372 "createacct-yourpasswordagain": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬",
373 "createacct-yourpasswordagain-ph": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߕߎ߲߯",
374 "userlogin-remembermypassword": "ߒ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߞߘߊߎ߫",
375 "userlogin-signwithsecure": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫",
376 "cannotlogin-title": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫",
377 "cannotlogin-text": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫",
378 "cannotloginnow-title": "ߌ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߫",
379 "cannotloginnow-text": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ $1",
380 "cannotcreateaccount-title": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫",
381 "cannotcreateaccount-text": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߟߐ߬ ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬.",
382 "yourdomainname": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮:",
383 "password-change-forbidden": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.",
384 "externaldberror": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲߭ ߔߌߦߐߔߌߦߐߦߊߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫.",
385 "login": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
386 "login-security": "ߌ ߡߊߟߐ߲ߕߐ߮ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬",
387 "nav-login-createaccount": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬/ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬",
388 "logout": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
389 "userlogout": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
390 "notloggedin": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫",
391 "userlogin-noaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߕߴߌ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟",
392 "userlogin-joinproject": "ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ {{SITENAME}}",
393 "createaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬",
394 "userlogin-resetpassword-link": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߌ ߞߣߐ߫؟",
395 "userlogin-helplink2": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲",
396 "userlogin-loggedin": "ߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ {{GENDER:$1|$1}}.\nߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫.",
397 "userlogin-reauth": "ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߣߴߌ ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ {{GENDER:$1|$1}} ߘߌ߫.",
398 "userlogin-createanother": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
399 "createacct-emailrequired": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮",
400 "createacct-emailoptional": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ (ߢߣߊߕߊߟߌ)",
401 "createacct-email-ph": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߘߏ߲߬",
402 "createacct-another-email-ph": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬",
403 "createaccountmail": "ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߗߋ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬.",
404 "createaccountmail-help": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬.",
405 "createacct-realname": "ߕߐ߮ ߓߘߍ (ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ)",
406 "createacct-reason": "ߊ߬ ߞߎ߲߭",
407 "createacct-reason-ph": "ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߰ ߜߘߍ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫",
408 "createacct-reason-help": "ߗߋߛߓߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߊ߲ߖߐ ߘߐ߫",
409 "createacct-submit": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬",
410 "createacct-another-submit": "ߖߊ߬ߕߋߘߊ ߛߌ߲ߘߌ߫",
411 "createacct-continue-submit": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߊߓߊ߲߫",
412 "createacct-another-continue-submit": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߊߓߊ߲߫",
413 "createacct-benefit-heading": "{{SITENAME}} ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߢߐ߲߭ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫",
414 "createacct-benefit-body1": "{{PLURAL:$1|ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬|ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬}}",
415 "createacct-benefit-body2": "$1 {{PLURAL:$1|ߘߐߜߍ|ߞߐߜߍ ߟߎ߬}}",
416 "createacct-benefit-body3": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ {{PLURAL:$1|ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߮ߞߊ߲ߠߊ|ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߮ߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬}}",
417 "badretype": "ߌ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬.",
418 "usernameinprogress": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬. ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
419 "userexists": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.\nߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
420 "createacct-normalization": "ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߴߴ$2ߴߴ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߡߊ߬.",
421 "loginerror": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
422 "createacct-error": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߰ ߟߊ߬ߞߊ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
423 "createaccounterror": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫: $1",
424 "nocookiesnew": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.\n{{SITENAME}} ߦߋ߫ ߞߎߞߌߦߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬.\nߌ ߓߘߊ߫ ߞߎߞߌߦߋ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫.\nߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.",
425 "nocookieslogin": "\n{{SITENAME}} ߦߋ߫ ߞߎߞߌߦߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬.\nߌ ߓߘߊ߫ ߞߎߞߌߦߋ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫.\nߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߯.",
426 "nocookiesfornew": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫. ߌ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߎߞߌߦߋ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߢߎ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߯.",
427 "createacct-loginerror": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬.ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߛߎ߲ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߦߊ߲߬ [[Special:UserLogin|manual login]].",
428 "noname": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߯ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߴߌ ߓߟߏ߫.",
429 "loginsuccesstitle": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
430 "loginsuccess": "<strong>ߌ ߓߘߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ {{SITENAME}} ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ $1</strong>",
431 "nosuchuser": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ \"$1\".\nߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫. \nߌ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬߸ ߥߟߊ߫ [[Special:CreateAccount|create a new account]].",
432 "nosuchusershort": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߮ \"$1\" ߟߊ߫.\nߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬.",
433 "nouserspecified": "ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߕߍ߰",
434 "login-userblocked": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫. ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
435 "wrongpassword": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲.\nߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߯.",
436 "wrongpasswordempty": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬.\nߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߌ ߞߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
437 "passwordtooshort": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߘߛߍ߫ {{PLURAL:$1|ߛߓߍߘߋ߲|ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬$1}} ߘߐ߫.",
438 "passwordtoolong": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ {{PLURAL:$1|ߛߓߍߘߋ߲ ߁|$1 ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬}}.",
439 "passwordtoopopular": " ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߊ߫ ߟߊ߫. ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߜߏߡߊ߲߫.",
440 "passwordinlargeblacklist": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫.\nߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߦߙߋߞߋ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫.",
441 "password-name-match": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ ߌ ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߡߊ߬.",
442 "password-login-forbidden": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫.",
443 "mailmypassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
444 "passwordremindertitle": "{{SITENAME}} ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ ߞߎߘߊ",
445 "noemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ \"$1\" ߟߊ߫",
446 "noemailcreate": "ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߫.",
447 "passwordsent": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ \"$1\" ߟߊ߫߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߡߊ߬. ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߕߎ߲߯.",
448 "blocked-mailpassword": "ߌ ߟߊ߫ IP ߓߘߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߢߍߓߍ߲߬߸ \nߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.",
449 "eauthentsent": "ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߗߋߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߡߊ߬.\nߦߊ߲߬ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߜߘߍ ߛߎ߯_ߎ߯_ߛߎ߫ ߗߋ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߡߊ߬߸ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߍߡߌߘߊߟߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߦߴߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.",
450 "throttled-mailpassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߗߋߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ {{PLURAL:$1|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ $1 ߠߎ߬}} ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫.\nߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߢߍߓߍ߲߭ ߡߊ߬߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ {{PLURAL:$1|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ $1 ߠߎ߬}} ߞߘߐ߫.",
451 "mailerror": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ:$1",
452 "acct_creation_throttle_hit": "ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ {{PLURAL:$1|ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߁|$1ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߎ߬}} ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߐ߯ߟߕߊ $2,ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߘߊ߲߫ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ. ߞߐߖߋߓߌ ߘߐ߫߸ ߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߜߘߍ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫.",
453 "emailauthenticated": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ $3 $2 ߟߊ߫",
454 "emailnotauthenticated": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊ߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬.\nߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߗߋ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬.",
455 "noemailprefs": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߘߏ߫ ߡߊߕߍ߰ ߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߓߊ߯ߙߢߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫.",
456 "emailconfirmlink": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫.",
457 "invalidemailaddress": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߣߌ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.\nߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߗߌߙߏ߲߫ ߣߍ߲߫.",
458 "cannotchangeemail": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.",
459 "emaildisabled": "ߞߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫.",
460 "accountcreated": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
461 "accountcreatedtext": "[[{{ns:User}}:$1|$1]] ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ([[{{ns:User talk}}:$1|talk]]) ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.",
462 "createaccount-title": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ {{SITENAME}} ߢߍ߫.",
463 "createaccount-text": "ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߴߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ($4) ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ \"$2\"߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ \"$3\". ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߌߞߘߐ߫߹\n\nߌ ߦߋ߫ ߗߋߛߓߍߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬",
464 "login-throttled": "ߌ ߓߘߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߖߎ߰.\nߌ ߘߐߟߐ߬ $1 ߞߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߯.",
465 "login-abort-generic": "ߌ ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ - ߕߌߢߍ߫",
466 "login-migrated-generic": "ߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫.",
467 "loginlanguagelabel": "ߞߊ߲ $1",
468 "suspicious-userlogout": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߡߊߛߐߟߊ߫ (ߔߑߙߏ߬ߞߛߌ) ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲.",
469 "pt-login": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
470 "pt-login-button": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
471 "pt-login-continue-button": "ߌ ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫",
472 "pt-createaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
473 "pt-userlogout": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
474 "php-mail-error-unknown": "PHP's ߢߎߡߍߙߋ߲() ߗߋߘߊ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ.",
475 "user-mail-no-addy": "ߌ ߓߘߴߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߕߴߌ ߓߟߏ߫.",
476 "changepassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
477 "resetpass_announce": "ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߓߊ߲߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߰ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫.",
478 "resetpass_header": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
479 "oldpassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߘߐ",
480 "newpassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ",
481 "retypenew": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬",
482 "resetpass_submit": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
483 "changepassword-success": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊߞߊ߬ ߟߊ߫߹",
484 "botpasswords": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲",
485 "botpasswords-disabled": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬.",
486 "botpasswords-no-central-id": "ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߣߍ߲ ߞߍ߫.",
487 "botpasswords-existing": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲",
488 "botpasswords-createnew": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
489 "botpasswords-editexisting": "ߓߏߕ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
490 "botpasswords-label-needsreset": "(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߤߊ߬ߕߊ߬ߦߋ߬ߣߍ߲߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫)",
491 "botpasswords-label-appid": "ߓߏߕ ߕߐ߮:",
492 "botpasswords-label-create": "ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫",
493 "botpasswords-label-update": "ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ",
494 "botpasswords-label-cancel": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
495 "botpasswords-label-delete": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
496 "botpasswords-label-resetpassword": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
497 "botpasswords-label-grants": "ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬:",
498 "botpasswords-label-grants-column": "ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫",
499 "botpasswords-bad-appid": "ߓߏߕ ߕߐ߮ \"$1\" ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
500 "botpasswords-insert-failed": "ߓߏߕ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ \"$1\" ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊ߬؟",
501 "botpasswords-update-failed": "ߓߏߕ ߕߐ߮ ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ \"$1\" ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟",
502 "botpasswords-created-title": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
503 "botpasswords-created-body": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߏߕ ߕߐ߮ ߦߋ߫ \"$1\" {{GENDER:$2|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߦߋ߫ \"$2\" ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫.",
504 "botpasswords-updated-title": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫",
505 "botpasswords-updated-body": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߏߕ ߕߐ߮ ߦߋ߫ \"$1\" {{GENDER:$2|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߦߋ߫ \"$2\" ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫.",
506 "botpasswords-deleted-title": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬",
507 "botpasswords-deleted-body": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߏߕ ߕߐ߮ ߦߋ߫ \"$1\" {{GENDER:$2|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߦߋ߫ \"$2\" ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬.",
508 "botpasswords-no-provider": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊߛߐߟߊ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.",
509 "botpasswords-restriction-failed": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߢߍߓߍ߲߬.",
510 "botpasswords-invalid-name": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߕߍߝߘߊߟߌ (\"$1\") ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߕߐ߰ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫.",
511 "botpasswords-not-exist": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ \"$2\" ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ \"$1\" ߓߟߏ߫",
512 "botpasswords-needs-reset": "ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ \"$1\" ߓߏߕ ߕߐ߯ \"$2\" ߦߋ߫ {{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} \"$1\" ߦߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
513 "botpasswords-locked": "ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋߟߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏߕ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ ߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߐ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߫.",
514 "resetpass_forbidden": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߠߊ߫.",
515 "resetpass_forbidden-reason": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫: $1",
516 "resetpass-no-info": "ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.",
517 "resetpass-submit-loggedin": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
518 "resetpass-submit-cancel": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
519 "resetpass-wrong-oldpass": "ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲ ߥߟߊ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ.\nߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߌ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫.",
520 "resetpass-recycled": "ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߘߐ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.",
521 "resetpass-temp-emailed": "ߌ ߓߘߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏߝߙߍߕߍ ߟߊ߫.\nߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬:",
522 "resetpass-temp-password": "ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ",
523 "resetpass-abort-generic": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߊ߬ ߞߐߕߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫.",
524 "resetpass-expired": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫. ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫.",
525 "resetpass-expired-soft": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫.ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ \"{{int:authprovider-resetpass-skip-label}}\" ߞߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߐߝߍ߬.",
526 "resetpass-validity": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫: $1\n\nߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫.",
527 "resetpass-validity-soft": "ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫: $1\n\nߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߌߣߍ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ \"{{int:authprovider-resetpass-skip-label}}\" ߞߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߐߝߍ߬.",
528 "passwordreset": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
529 "passwordreset-text-one": "ߖߙߎߡߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߝߊ߫ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߫.",
530 "passwordreset-disabled": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.",
531 "passwordreset-username": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߐ߮:",
532 "passwordreset-domain": "ߡߊ߬ߘߎ߮:",
533 "passwordreset-email": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮:",
534 "passwordreset-emailtitle": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߮ߛߌ {{SITENAME}} ߘߐ߫",
535 "passwordreset-emailelement": "ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ:\n$1\n\nߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߕߊߡߌ߲ߞߊ߲:\n $2",
536 "passwordreset-emailsentemail": "ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߣߌ߲߭ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊߥߴߊ߬ ߡߊ߬.",
537 "passwordreset-emailsentusername": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߘߏ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߟߊߥߴߊ߬ ߡߊ߬.",
538 "passwordreset-nocaller": "ߞߟߌߟߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߋ߬",
539 "passwordreset-nosuchcaller": "ߞߟߌߟߌߟߊ ߕߴߦߋ߲߬ $1",
540 "passwordreset-invalidemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
541 "changeemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
542 "changeemail-no-info": "ߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.",
543 "changeemail-oldemail": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ",
544 "changeemail-newemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߞߎߘߊ",
545 "changeemail-none": "(ߝߏߦߌ߬)",
546 "changeemail-password": "ߌ ߟߊ߫ {{SITENAME}} ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲",
547 "changeemail-submit": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
548 "changeemail-nochange": "ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߏ߲߬.",
549 "resettokens": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
550 "resettokens-text": "ߌ ߦߋ߫ ߖߐߟߐ߲ߞߐ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬.\n\nߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߣߴߌ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߢߊߓߐߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫.",
551 "resettokens-no-tokens": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߕߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬.",
552 "resettokens-tokens": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ",
553 "resettokens-token-label": "$1 (ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߐߟߐ߲:$2)",
554 "resettokens-watchlist-token": "ߓߟߐߟߐ ߓߊߟߏ߫ ߖߐߟߐ߲ߞߐ (Atom/RSS) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ [[Special:Watchlist|changes to pages on your watchlist]] ߡߊ߬.",
555 "resettokens-done": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
556 "resettokens-resetbutton": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ߫ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
557 "summary": "ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ:",
558 "subject": "ߝߐߡߊ",
559 "minoredit": "ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫",
560 "watchthis": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫",
561 "savearticle": "ߞߐߜߍ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
562 "savechanges": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
563 "publishpage": "ߞߐߜߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬",
564 "publishchanges": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬",
565 "savearticle-start": "ߞߐߜߍ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
566 "savechanges-start": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
567 "publishpage-start": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬",
568 "publishchanges-start": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬",
569 "preview": "ߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬",
570 "showpreview": "ߢߍߦߋߟߌ ߘߐߜߍ߫",
571 "showdiff": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬",
572 "blankarticle": "<strong>ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ</strong> ߌ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬.\nߣߴߌ ߞߊ߬ \"$1\" ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߞߐߜߍ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߕߴߊ߬ ߞߣߐ߫.",
573 "anoneditwarning": "<strong>Warning:</strong> ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.ߌ ߓߊ߯ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߞߍ߫߸ ߌ ߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߋߕߊ ߘߌ߫.ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ <strong>[$1 log in]</strong> or <strong>[$2 create an account]</strong> ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.",
574 "anonpreviewwarning": "<em>ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫. ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫</em>",
575 "missingsummary": "<strong>ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ</strong> ߌ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߫ ߡߡߊߛߐ߫.ߣߴߌ ߞߊ߬ \"$1\" ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫.",
576 "missingcommenttext": "ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
577 "missingcommentheader": "<strong>ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ:</strong> ߌ ߡߊ߫ ߝߐߡߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊߛߐ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.ߣߴߌ ߞߊ߬ \"$1\" ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߋ߲߫ ߕߴߊ߬ ߞߣߐ߫.",
578 "summary-preview": "ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߍߦߋߟߌ:",
579 "subject-preview": "ߝߐߡߊ ߢߍߦߋߟߌ:",
580 "blockedtitle": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬",
581 "blockedtext": "<strong>ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬߸</strong>\n\nߌ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ $1 ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.\nߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟ߫ߊ߫ <em>$2</em>.\n\n•ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ: $8\n•ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߕߊ ߝߊ: $6\n•ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߬ߟߎ: $7 \n\nߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫ ߟߊ߫ $1 ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ \n[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrator]] ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬.\nߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ \"{{int:emailuser}}\" ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߢߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ [[Special:Preferences|account preferences]] ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߋ߫. ߌ ߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ $3 ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ #$5 ߟߋ߬ ߘߌ߫.\nߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫.",
582 "blockednoreason": "ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߝߐ߫",
583 "whitelistedittext": "ߖߊ߰ߣߌ߲߫ $1 ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
584 "confirmedittext": "ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫߸ ߦߊ߲߬ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬.\nߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߌ ߟߊ߫ [[Special:Preferences|user preferences]] ߘߐ߫.",
585 "nosuchsectiontitle": "ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫",
586 "nosuchsectiontext": "ߌ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬.\nߊ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.",
587 "loginreqtitle": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߍ߲߫",
588 "loginreqlink": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
589 "loginreqpagetext": "ߖߊ߰ߣߌ߲߫ $1 ߛߊ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߫.",
590 "accmailtitle": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫.",
591 "newarticle": "(ߞߎߘߊ)",
592 "newarticletext": "ߌ ߓߘߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬.\nߣߵߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߛߓߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߘߐ߫ (ߞߊ߬ [$1 ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߜߍ] ߦߋ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߬ ߌ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬). ߣߵߌ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߲߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߌ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ <strong>back</strong> ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫.",
593 "anontalkpagetext": "----\n<em>ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߥߟߴߊ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫;</em>\nߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߡ (ߓߟߐߟߐ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ) ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ ߓߡ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫.\nߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߡߊߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߴߌ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߌ ߖߏ߫ ߞߊ߬ [[Special:CreateAccount|ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬]] ߥߟߊ߫ [[Special:UserLogin|ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߰ߟߊ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫]] ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߟߏ߲ߘߐ߬ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߡߟߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.",
594 "noarticletext": "ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߭ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬.\n[[Special:Search/{{PAGENAME}}|search for this page title]] ߕߐ߮ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬߸ \n<span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} search the related logs],\nor [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} create this page]</span>.",
595 "noarticletext-nopermission": "ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߭ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߫.\nߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ [[Special:Search/{{PAGENAME}}|search for this page title]] ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ <span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} search the related logs]</span> ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߴߌ ߡߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߭ ߘߐ߫.",
596 "userpage-userdoesnotexist": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ \"$1\" ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߍ߫. \nߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫/ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
597 "userpage-userdoesnotexist-view": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߖߊߕߋߘߊ \"$1\" ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
598 "clearyourcache": "<strong>ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ:</strong> ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߞߐ߫، ߌ ߓߍߣߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐߞߐߜߍ ߞߙߏ ߘߐߞߊ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. * <strong>ߝߦߊߝߐߞߛ / ߛߝߊߙߌ:</strong> ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ <em>Shift</em> ߘߌ߯ߟߌ߫ ߕߎߡߊ <em>Reload</em>، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߥߟߊ߫ <em>Ctrl-F5</em> ߤߊߡߊ߲߫ <em>Ctrl-R</em> (<em>⌘-R</em> ߡߊߞߌ ߞߊ߲߬) * <strong>ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߞߊ߲߬:</strong> ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ <em>Ctrl-Shift-R</em> (<em>⌘-Shift-R</em> ߡߊߞߌ ߞߊ߲߬) * <strong>ߍ߲ߕߍߙߑߣߍߕ ߍߞߛߌߔߟߏߙߊ ߞߊ߲߬:</strong> ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ <em>Ctrl</em> ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߕߎߡߊ <em>Refresh</em>، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ <em>Ctrl-F5</em> * <strong>ߏߔߋߙߊ:</strong> ߕߊ߯ ߞߊߕߙߍ߬ <em>Menu → ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߦߊ߬ߘߊ</em> (<em>Opera → ߞߐߡߊߛߙߋ</em> ߡߊߞߌ ߟߊ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߞߐ߫ <em>ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ & ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ → ߓߟߐߟߞߐߜߍߦߊ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߖߏ߬ߛߌ߫ → ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߯ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬</em>.",
599 "updated": "(ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫)",
600 "note": "<strong>ߦߟߌߣߐ:</strong>",
601 "previewnote": "<strong>ߌ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߍߝߟߍߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.</strong>\nߌ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߝߟߐ߫ ߘߋ߬߹",
602 "continue-editing": "ߥߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬",
603 "editing": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ $1",
604 "creating": "$1 ߛߌ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫",
605 "editingsection": "(ߛߌ߰ߘߊ߬) $1 ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫",
606 "editingcomment": "(ߛߌ߰ߘߊ߬ ߞߎߘߊ߫) ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ $1",
607 "editconflict": "ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬: $1",
608 "yourtext": "ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ",
609 "storedversion": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲",
610 "editingold": "<strong>ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ: ߌ ߦߋ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬.</strong> \nߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫߸ ߓߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫.",
611 "unicode-support-fail": "ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߎߣߌߞߐߘ ߡߊ߬.ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߎߣߎ߲߬.",
612 "yourdiff": "ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬",
613 "editpage-cannot-use-custom-model": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫.",
614 "templatesused": "{{PLURAL:$1|ߞߙߊߞߏ|ߞߙߊߞߏ ߟߎ߫}} ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫",
615 "templatesusedpreview": "{{PLURAL:$1|ߞߙߊߞߏ|ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬}} ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߍ߲߫ ߢߍߦߋߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫",
616 "templatesusedsection": "{{PLURAL:$1|ߞߙߊߞߏ|ߞߙߊߞߏ ߟߎ߬}} ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߍ߲߫ ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫:",
617 "template-protected": "(ߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬)",
618 "template-semiprotected": "(ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ-ߝߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ)",
619 "hiddencategories": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫{{PLURAL:$1|}}",
620 "nocreatetext": "{{SITENAME}} ߓߘߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫.\nߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ [[Special:UserLogin|log in or create an account]].",
621 "nocreate-loggedin": "ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫.",
622 "sectioneditnotsupported-title": "ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߕߍߕߍ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬.",
623 "sectioneditnotsupported-text": "ߛߌ߰ߘߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬.",
624 "modeleditnotsupported-title": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫",
625 "modeleditnotsupported-text": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ $1 ߦߋ߫.",
626 "permissionserrors": "ߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒߧߋ",
627 "permissionserrorstext": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫߸ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ {{PLURAL:$1|ߛߊߓߎ|ߛߊߓߎ ߟߎ߬}}:",
628 "permissionserrorstext-withaction": "ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ $2߸ {{PLURAL:$1|ߞߏߛߐ߲߬|ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬}}",
629 "contentmodelediterror": "ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߦߋ߫ <code>$1</code> ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ <code>$2</code> ߘߐ߫.",
630 "recreate-moveddeleted-warn": "<strong>ߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߫: ߌ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߍ߲ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬.</strong> \nߌ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߍ߲߸ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫. \nߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߟߌߣߐ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ ߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫:",
631 "moveddeleted-notice": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬.\nߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ߸ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߜߍ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߛߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫.",
632 "moveddeleted-notice-recent": "ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߸ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲߮ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ (ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂߄ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲) ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫.\nߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ߸ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߖߐ ߛߋ߲߬ߓߐ ߓߍ߯ ߡߊߛߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫.",
633 "log-fulllog": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫",
634 "edit-hook-aborted": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߊ߬ ߛߏ߲߭ߓߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫. \nߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߍ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫.",
635 "edit-gone-missing": "ߞߐߜߍ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫.\nߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬.",
636 "edit-conflict": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ.",
637 "edit-no-change": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫.",
638 "postedit-confirmation-created": "ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.",
639 "postedit-confirmation-restored": "ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫.",
640 "postedit-confirmation-saved": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬.",
641 "postedit-confirmation-published": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.",
642 "edit-already-exists": "ߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.\nߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.",
643 "defaultmessagetext": "ߓߐߛߎ߲ ߗߋߛߓߍ ߛߓߍߟߌ",
644 "invalid-content-data": "ߞߣߐߘߐ ߓߟߏߡߟߊ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
645 "content-not-allowed-here": "\"$1\" ߞߣߐߘߐ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ [[:$2]] ߛߍ߲ߞߍߘߊ ߘߐ߫ \"$3\"",
646 "editwarning-warning": "ߣߴߌ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߓߣߐ߬ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫.\nߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ \"{{int:prefs-editing}}\" ߘߐ߫߸ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߐ߫.",
647 "editpage-invalidcontentmodel-title": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߍ߫",
648 "editpage-invalidcontentmodel-text": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ \"$1\" ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
649 "editpage-notsupportedcontentformat-title": "ߞߣߐߘߐ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
650 "editpage-notsupportedcontentformat-text": "ߞߣߐߘߐ ߢߊ߲ߞߊ߲ $1 ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ $2 ߓߟߏ߫.",
651 "slot-name-main": "ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ",
652 "content-model-wikitext": "ߥߞߌ߫ ߞߟߏߜߍ",
653 "content-model-text": "ߛߓߍߟߌ߫ ߘߝߊߣߍ߲",
654 "content-model-javascript": "JavaScript",
655 "content-json-empty-object": "ߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬",
656 "content-json-empty-array": "ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲",
657 "deprecated-self-close-category": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬-ߘߊ߬ߕߎ߲߰ HTML ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.",
658 "deprecated-self-close-category-desc": "ߖߘߍ߬-ߘߊ߬ߕߎ߲߰ HTML ߘߎ߲ߛߓߍ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ <code>&lt;b/></code>ߥߟߊ߫<code>&lt;span/></code>.ߏ߬ ߢߝߍߕߊ߯ߟߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ HTLM5 ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߞߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.",
659 "duplicate-args-warning": "<strong>ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ</strong> [[:$1]] ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ [[:$2]] ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ \"$3\" ߘߊߘߐߓߍ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫.ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߛߐߣߍ߲ ߞߐߟߕߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߐ߫.",
660 "duplicate-args-category": "ߞߐߜߍ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߢߊ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߞߟߌߟߌ ߘߐ߫",
661 "duplicate-args-category-desc": "ߞߙߊߞߏ ߞߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߢߊ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ <code><nowiki>{{foo|bar=1|bar=2}}</nowiki></code> ߥߟߊ߫ <code><nowiki>{{foo|bar|1=baz}}<nowiki></code>.",
662 "expensive-parserfunction-warning": "<strong>ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ</strong> ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߞߎߙߎ߲ߞߎߙߎ߲ߟߊ߲߫ ߘߊߜߍߟߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߗߋߘߊ ߞߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. \n\nߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ $2 ߘߎ߰ߟߊ߫ \n{{PLURAL:$2|ߞߟߌߟߌ|ߞߟߌߟߌ ߟߎ߬}}߸ ߘߌ߫ ߞߍ߫ {{PLURAL:$1|ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ $1 ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬|ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߎ߬ $1 ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬}}.",
663 "parser-template-loop-warning": "ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: [[$1]]",
664 "template-loop-category": "ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫",
665 "undo-failure": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߘߏ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬.",
666 "undo-summary-username-hidden": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ $1 ߘߐߛߊ߬",
667 "cantcreateaccount-text": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ (<strong>$1</strong>) ߟߊ߫, ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ [[User:$3|$3]] ߓߟߏ߫.\n\nߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ $3 ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ <em>$2</em> ߟߋ߬ ߘߌ߫",
668 "viewpagelogs": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫",
669 "nohistory": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫",
670 "currentrev": "ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲",
671 "currentrev-asof": "$1 ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲",
672 "revisionasof": "ߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߦߊ߲߬ ߓߊ߫ 1$",
673 "revision-info": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ $1 ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ {{GENDER:$6|$2}}$7",
674 "previousrevision": "→ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߘߐߞߘߐ",
675 "nextrevision": "ߡߊ߬ߛߋ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ←",
676 "currentrevisionlink": "ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲",
677 "cur": "ߞߍߞߎߘߊ",
678 "next": "ߢߍߕߊ",
679 "last": "ߢߍߕߊ",
680 "page_first": "ߝߟߐ",
681 "page_last": "ߟߊ߬ߓߊ߲",
682 "histlegend": "ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߡߌ߬ߘߊ: ߓߊߓߌߟߊߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߞߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫. < br/> Legend: ({{int: cur}}) = ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߓߊ ߟߊ߫߸ ({{int: ߟߊߓߊ߲}}) = ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߍ߬߸ {{int: ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߏߘߋߞߏߘߋ}} = ߛߊߞߍߟߌ߫ ߝߕߌߣߍ߲߫.",
683 "history-fieldset-title": "ߣߐ߬ߡߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߛߍ߲ߛߍ߲߫",
684 "history-show-deleted": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫",
685 "histfirst": "ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬",
686 "histlast": "ߞߎߘߊ ߟߎ߬",
687 "historysize": "{{PLURAL:$1|ߝߙߐ߬ߢߐ|$1 ߝߙߐ߬ߢߐ ߟߎ߬}}",
688 "historyempty": "ߘߐߞߏߟߏ߲",
689 "history-feed-title": "ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ",
690 "history-feed-description": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ߸ ߥߞߌ ߘߐ߫",
691 "history-feed-item-nocomment": "$1 $2 ߟߊ߫",
692 "history-feed-empty": "ߞߐߜߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫.\nߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߞߌ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬.\nߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ [[Special:Search|searching on the wiki]] ߘߐ߫߸ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫.",
693 "history-edit-tags": "ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏ߲߭ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
694 "rev-deleted-comment": "(ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫)",
695 "rev-deleted-user": "(ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫)",
696 "rev-deleted-event": "(ߘߎ߲ߛߓߍ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫)",
697 "rev-deleted-user-contribs": "[ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ - ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߡߊ߬]",
698 "rev-deleted-text-permission": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ <strong>ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫</strong>. \nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} deletion log].",
699 "rev-suppressed-text-permission": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ <strong>ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫</strong>. \nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} ߘߎ߲ߛߓߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ]",
700 "rev-deleted-text-unhide": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ <strong>ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫</strong>. \nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ]. \nߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ [$1 ߟߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫] ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫.",
701 "rev-suppressed-text-unhide": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ <strong>ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫</strong>. \nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ]. \nߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ [$1 ߟߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫] ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫.",
702 "rev-deleted-text-view": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ <strong>ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫</strong>. \nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ]",
703 "rev-suppressed-text-view": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ <strong>ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫</strong>. \nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} ߘߎ߲ߛߓߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ]",
704 "rev-delundel": "ߊ߬ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
705 "rev-showdeleted": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
706 "revisiondelete": "ߛߌ߰ߘߊ ߖߏ߬ߛߌ߬/ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
707 "revdelete-nooldid-title": "ߞߏ߲߭ ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
708 "revdelete-no-file": "ߞߐߕߐ߮ ߝߊߛߌߣߌ߲ ߕߴߦߋ߲߬.",
709 "revdelete-show-file-confirm": "ߌ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ <nowiki>$1</nowiki> ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ $3 ߡߊ߬ $2 ߟߊ߫؟",
710 "revdelete-show-file-submit": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫",
711 "revdelete-selected-text": "{{PLURAL:$1|ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲|ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬}} ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:$2]]",
712 "revdelete-selected-file": "{{PLURAL:$1|ߞߐߕߐ߯ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߦߌߟߡߊ|ߞߐߕߐ߯ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߌߟߡߊ}} ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:$2]]",
713 "revdelete-legend": "ߦߋߟߌ ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬",
714 "revdelete-hide-text": "ߛߓߍߟߌ ߟߊߢߊ߬",
715 "revdelete-hide-image": "ߞߐߕߐ߮ ߞߣߐߘߐ ߢߡߊߘߏ߲߰",
716 "revdelete-hide-name": "ߞߏ߲߭ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߡߊߘߏ߲߰",
717 "revdelete-hide-comment": "ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
718 "revdelete-hide-user": "ߛߓߍߦߟߊ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮/IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮",
719 "revdelete-hide-restricted": "ߓߟߏߡߟߊ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬.",
720 "revdelete-radio-same": "(ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬)",
721 "revdelete-radio-set": "ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
722 "revdelete-radio-unset": "ߦߋߕߊ",
723 "revdelete-suppress": "ߓߟߏߡߟߊ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬",
724 "revdelete-unsuppress": "ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߐߜߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫",
725 "revdelete-log": "ߊ߬ ߛߊߓߎ",
726 "revdelete-submit": "ߊ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ {{PLURAL:$1|ߟߢߊ߬ߟߌ|ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬}} ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬",
727 "revdelete-success": "ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߦߋߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫.",
728 "revdelete-failure": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߦߋߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫: $1",
729 "logdelete-success": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߦߋߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲.",
730 "logdelete-failure": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߦߋߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫: $1",
731 "revdel-restore": "ߊ߬ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
732 "pagehist": "ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ",
733 "deletedhist": "ߘߐ߬ߝߐ ߖߏ߬ߛߌ߬",
734 "revdelete-hide-current": "ߦߌߟߡߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ $2߸ $1: ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߠߊ߫.",
735 "revdelete-show-no-access": "ߦߌߟߡߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ $2߸ $1: ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߟߊ߫ \"ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲\" ߘߌ߫.\nߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.",
736 "revdelete-modify-no-access": "ߦߌߟߡߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ $2߸ $1: ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߴߴߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ߴߴ ߘߌ߫.\nߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.",
737 "revdelete-modify-missing": "ߦߌߟߡߊ ID $1 ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ: ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߘߐ߫߹",
738 "revdelete-no-change": "<strong>ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ</strong> ߦߌߟߡߊ ߟߢߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ $2߸ $1 ߦߋߟߌ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.",
739 "revdelete-otherreason": "ߞߎ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߕߊ߬/ߜߘߍ:",
740 "revdelete-reasonotherlist": "ߞߎ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬",
741 "revdelete-edit-reasonlist": "ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
742 "revdelete-offender": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߛߓߍߦߟߊ:",
743 "suppressionlog": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ",
744 "mergehistory": "ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬",
745 "mergehistory-header": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߊߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ ߞߐߜߍ߫ ߛߎ߲߫ ߛߎ߮ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫߸ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.ߌ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߘߊߓߊ߲ߓߟߏߡߊ߬.",
746 "mergehistory-box": "ߞߐߜߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬:",
747 "mergehistory-from": "ߓߐߛߎ߲ ߞߐߜߍ:",
748 "mergehistory-into": "ߕߊ߯ߦߙߐ ߞߐߜߍ:",
749 "mergehistory-list": "ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߬ߝߐ",
750 "mergehistory-go": "ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬",
751 "mergehistory-submit": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬",
752 "mergehistory-empty": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ߞߊ߲߬.",
753 "mergehistory-done": "$3 {{PLURAL:$3|ߟߢߊ߬ߟߌ|ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬}} $1 {{PLURAL:$3|ߕߘߍ߬ ߦߋ߫|ߕߎ߲߬ ߦߋ߫}} ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ [[:$2]] ߘߐ߫.",
754 "mergehistory-fail-bad-timestamp": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
755 "mergehistory-fail-invalid-source": "ߞߐߜߍ ߓߐߛߎ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
756 "mergehistory-fail-invalid-dest": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫",
757 "mergehistory-fail-no-change": "ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬. ߞߐߜߍ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
758 "mergehistory-fail-permission": "ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬.",
759 "mergehistory-fail-self-merge": "ߞߐߜߍ ߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.",
760 "mergehistory-no-source": "ߞߐߜߍ ߓߐߛߎ߲ $1 ߕߍ߫ ߦߋ߲߬.",
761 "mergehistory-no-destination": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ $1 ߕߍ߫ ߦߋ߲߬.",
762 "mergehistory-invalid-source": "ߞߐߜߍ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.",
763 "mergehistory-invalid-destination": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.",
764 "mergehistory-autocomment": "ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ [[:$1]] ߦߊ߲߬ [[:$2]] ߘߐ߫",
765 "mergehistory-comment": "ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ [[:$1]] ߦߊ߲߬ ߘߐ߫ [[:$2]]: $3",
766 "mergehistory-same-destination": "ߓߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.",
767 "mergehistory-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
768 "mergelog": "ߥߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
769 "revertmerge": "ߊ߬ ߓߐߢߐ߲߮ߞߊ߲߬",
770 "history-title": "$1 ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ",
771 "difference-title": "ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ $1 ߕߍ߫",
772 "difference-title-multipage": "ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ \"$1\" ߣߌ߫ \"$2\"",
773 "difference-multipage": "(ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫)",
774 "lineno": "$1 ߛߌ߬ߕߊߙߌ:",
775 "compareselectedversions": "ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫",
776 "showhideselectedversions": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߦߋߢߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
777 "editundo": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
778 "diff-empty": "(ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫)",
779 "diff-multi-sameuser": "({{PLURAL:$1|One intermediate revision|$1 intermediate revisions}} ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬)",
780 "diff-multi-otherusers": "({{PLURAL:$1|ߕߍߟߐ ߡߊߛߊߦߌ߲߬ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫|ߕߍߟߐ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲}} {{PLURAL:$2|ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫|ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬}} ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫)",
781 "diff-multi-manyusers": "({{PLURAL:$1|ߕߍߟߊߘߐ߫ ߟߢߊߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫|$1 ߕߍߟߊߘߐ߫ ߟߢߊߟߌ ߟߎ߬}} ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ {{PLURAL:$2|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬}} ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ $2 ߡߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬)",
782 "diff-paragraph-moved-tonew": "ߛߌ߬ߘߊ߰ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫. ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߌ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫.",
783 "diff-paragraph-moved-toold": "ߛߌ߬ߘߊ߰ߙߋ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫. ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߌ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫.",
784 "searchresults": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬",
785 "search-filter-title-prefix": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ \"$1\" ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫.",
786 "search-filter-title-prefix-reset": "ߞߐߜߍ ߓߍ߯ ߢߌߣߌ߲߫",
787 "searchresults-title": "ߣߌ߲߬ \"$1\" ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߐߝߟߌ",
788 "titlematches": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߣߍ߲߫",
789 "textmatches": "ߞߐߜߍ ߞߟߏߜߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬",
790 "notextmatches": "ߞߐߜߍ ߞߟߏߜߍ߫ ߕߴߦߋ߲߬",
791 "prevn": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ {{PLURAL:$1|$1}}",
792 "nextn": "ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ {{PLURAL:$1|$1}}",
793 "prev-page": "ߞߐߜߍ ߢߍߕߊ",
794 "next-page": "ߞߐߜߍ߫ ߣߊ߬ߕߐ",
795 "prevn-title": "ߢߝߍߕߊ $1 {{PLURAL:$1|result|results}}",
796 "nextn-title": "ߢߍߕߊ $1 {{PLURAL:$1|ߞߐߖߋߓߌ}}",
797 "shown-title": "ߞߐߜߍ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ $1{{PLURAL:$1|ߞߐߝߟߌ |ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ }} ߦߌߘߊߞߊ߬",
798 "viewprevnext": "($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3) ߦߋ߫",
799 "searchmenu-exists": "</strong> ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ \"[[:$1]]\" ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.</strong> {{PLURAL:$2|0=|See also the other search results found.}}",
800 "searchmenu-new": "<strong>ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ \"[[:$1]]\" ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߹</strong> {{PLURAL:$2|0=|ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫ the page found with your search.|ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫ the search results found.}}",
801 "searchprofile-articles": "ߞߐߜߍ ߞߣߐߘߐ",
802 "searchprofile-images": "ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ",
803 "searchprofile-everything": "ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ",
804 "searchprofile-advanced": "ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
805 "searchprofile-articles-tooltip": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ $1 ߘߐ߫",
806 "searchprofile-images-tooltip": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
807 "searchprofile-everything-tooltip": "ߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߓߍ߯ ߢߌߣߌ߲߫ (ߤߊߟߌ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬)",
808 "searchprofile-advanced-tooltip": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߞߣߍ ߘߐ߫",
809 "search-result-size": "$1 ({{PLURAL:$2|1 ߞߎߡߊߘߋ߲|$2 ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬}})",
810 "search-result-category-size": "{{PLURAL:$1|1 ߛߌ߲߬ߝߏ߲|$1 ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬}} ({{PLURAL:$2|1 ߦߌߟߡߊߙߋ߲|$2 ߦߌߟߡߊߙߋ߲ ߠߎ߬}}, {{PLURAL:$3|1 ߞߐߕߐ߮|$3 ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬}})",
811 "search-redirect": "(ߌ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ $1)",
812 "search-section": "(ߕߍߕߍ߮ $1)",
813 "search-category": "(ߦߌߟߡߊ $1)",
814 "search-file-match": "(ߞߐߕߐ߮ ߞߣߐߘߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬)",
815 "search-suggest": "ߌ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ $1",
816 "search-rewritten": "$1 ߞߐߝߟߌ ߦߌ߬ߘߊ ߦߴߌ ߘߐ߫. $2 ߢߌߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.",
817 "search-interwiki-caption": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ",
818 "search-interwiki-default": "ߞߐߝߐߟߌ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ $1:",
819 "search-interwiki-more": "(ߡߊ߬ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬)",
820 "search-interwiki-more-results": "ߞߐߝߟߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬",
821 "search-relatedarticle": "ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ",
822 "searchrelated": "ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ",
823 "searchall": "ߊ߬ ߓߍ߯",
824 "search-showingresults": "{{PLURAL:$4|Result <strong>$1</strong> of <strong>$3</strong>|Results <strong>$1 – $2</strong> of <strong>$3</strong>}}",
825 "search-nonefound": "ߖߋ߬ߓߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߫ ߞߊ߲߬.",
826 "powersearch-legend": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
827 "powersearch-ns": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߘߐ߫.",
828 "powersearch-togglelabel": "ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ",
829 "powersearch-toggleall": "ߊ߬ ߓߍ߯",
830 "powersearch-togglenone": "ߝߏߦߌ߬",
831 "powersearch-remember": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.",
832 "search-external": "ߞߐߞߊ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
833 "searchdisabled": "{{SITENAME}} ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫. \nߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߑߟߎ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫.\nߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߝߊߟߌ ߞߊ߬ ߟߐ߬ {{SITENAME}} ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫.",
834 "search-error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ $1 ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫",
835 "search-warning": "ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ $1 ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫",
836 "preferences": "ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ",
837 "mypreferences": "ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ",
838 "prefs-edits": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ:",
839 "prefsnologintext2": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.",
840 "prefs-skin": "ߝߊ߬ߘߌ",
841 "skin-preview": "ߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬",
842 "datedefault": "ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ߬ ߕߴߦߋ߲߬",
843 "prefs-labs": "ߖߎ߯ߓߍߟߊ߲ ߢߍߕߊ߮",
844 "prefs-user-pages": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߟߎ߬",
845 "prefs-personal": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߢߊߞߙߍ",
846 "prefs-rc": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬",
847 "prefs-watchlist": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ",
848 "prefs-editwatchlist": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
849 "prefs-editwatchlist-label": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
850 "prefs-editwatchlist-edit": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
851 "prefs-editwatchlist-raw": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
852 "prefs-editwatchlist-clear": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߖߏ߬ߛߌ߬",
853 "prefs-watchlist-days": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫:",
854 "prefs-watchlist-days-max": "{{PLURAL:$1|ߟߏ߲|ߟߏ߲ ߠߎ߬}} ߞߐߘߊ߲ $1",
855 "prefs-watchlist-edits": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߙߍߕߍ ߞߐߘߊ߲ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.",
856 "prefs-watchlist-edits-max": "ߝߙߍߕߍ ߞߐߘߊ߲: ߁߀߀߀",
857 "prefs-watchlist-token": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߖߐߟߐ߲ߞߐ",
858 "prefs-watchlist-managetokens": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ ߘߊߘߐߓߍ߲߭",
859 "prefs-misc": "ߜߘߍ ߟߎ߬",
860 "prefs-resetpass": "ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
861 "prefs-changeemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
862 "prefs-setemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬",
863 "prefs-email": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߞߏ߲ߘߏ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ",
864 "prefs-rendering": "ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ",
865 "saveprefs": "ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
866 "restoreprefs": "ߘߊ߲ߛߎ߲ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ (ߕߍߕߎ߲߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫)",
867 "prefs-editing": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
868 "searchresultshead": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
869 "stub-threshold-sample-link": "ߣߐ߰ߡߊ߲",
870 "stub-threshold-disabled": "ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.",
871 "recentchangesdays": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߐ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.",
872 "recentchangesdays-max": "{{PLURAL:$1|ߟߏ߲|ߟߏ߲ ߠߎ߬}} ߞߐߘߊ߲ $1",
873 "recentchangescount": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߐߛߎ߲ ߓߟߏ߫.",
874 "prefs-help-recentchangescount": "ߝߙߍߕߍ ߞߐߘߊ߲: ߁߀߀߀",
875 "savedprefs": "ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬.",
876 "savedrights": "ߌ ߟߊ߫ ߞߙߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ {{GENDER:$1|$1}} ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬.",
877 "timezonelegend": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ",
878 "localtime": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ:",
879 "timezoneuseserverdefault": "ߥߞߌ߫ ߓߐߛߎ߲ ($1) ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫",
880 "timezone-useoffset-placeholder": "ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߡߐ߬ߟߐ߲: : ߴߴ߀߇:߀߀ߴߴ ߥߟߊ߫ ߴߴ߀߁:߀߀ߴߴ",
881 "servertime": "ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲:",
882 "guesstimezone": "ߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߝߍ߬",
883 "timezoneregion-africa": "ߊߝߙߌߞߌ߬",
884 "timezoneregion-america": "ߊߡߋߙߌߞߌ߬",
885 "timezoneregion-antarctica": "ߜߟߌߟߌߓߊ",
886 "timezoneregion-arctic": "ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ",
887 "timezoneregion-asia": "ߊߖ߭ߌ߫",
888 "timezoneregion-atlantic": "ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲",
889 "timezoneregion-australia": "ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫",
890 "timezoneregion-europe": "ߋߙߐߔߎ߬",
891 "timezoneregion-indian": "ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲",
892 "timezoneregion-pacific": "ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲",
893 "allowemail": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋ ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߬",
894 "email-allow-new-users-label": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋ ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߬",
895 "prefs-searchoptions": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
896 "prefs-namespaces": "ߕߐ߯ ߛߓߍ ߞߣߍ",
897 "default": "ߓߐߛߎ߲",
898 "prefs-files": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬",
899 "prefs-custom-css": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ CSS",
900 "prefs-custom-json": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ JSON",
901 "prefs-custom-js": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ JavaScript",
902 "prefs-emailconfirm-label": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ:",
903 "youremail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ:",
904 "username": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮}}:",
905 "prefs-memberingroups": "{{GENDER:$2|ߛߌ߲߬ߝߏ߲}} {{PLURAL:$1|ߞߙߎ|ߞߙߎ ߟߎ߬}} ߘߐ߫:",
906 "group-membership-link-with-expiry": "$1 (ߝߏ߫ $2)",
907 "prefs-registration": "ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߕߎ߬ߡߊ:",
908 "yourrealname": "ߕߐ߯ ߓߘߍ:",
909 "yourlanguage": "ߞߊ߲:",
910 "yourvariant": "ߞߣߐߘߐ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬:",
911 "yournick": "ߞߟߊ߬ߣߐ߰ ߞߎߘߊ:",
912 "badsig": "ߞߟߊ߬ߣߐ߮ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ.\nHTLM ߘߎ߲ߛߓߍ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬.",
913 "badsiglength": "ߌ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߮ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߞߏߖߎ߰.\nߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ $1 {{PLURAL:$1|ߛߓߍߟߌ|ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬}} ߖߊ߲߰ߧߊ ߟߊ߫.",
914 "yourgender": "ߌ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߊߘߴߌ ߦߋ߫؟",
915 "gender-male": "ߊ߬ (ߗߍ߭) ߓߘߊ߫ ߥߞߌ߫ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
916 "gender-female": "ߊ߬ (ߡߏ߬ߛߏ) ߓߘߊ߫ ߥߞߌ߫ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
917 "email": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ",
918 "prefs-help-email-required": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫.",
919 "prefs-info": "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߓߊߖߎ",
920 "prefs-i18n": "ߡߊ߲߬ߕߏ߬ߕߍ߬ߦߊ߬ߟߌ",
921 "prefs-signature": "ߞߟߊ߬ߣߐ߮",
922 "prefs-dateformat": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߙߎߡߎ߲",
923 "prefs-timeoffset": "ߕߎ߬ߡߊ ߘߐߓߍ߲߬",
924 "prefs-advancedediting": "ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߙߎߞߙߍ",
925 "prefs-developertools": "ߟߊ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߊ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
926 "prefs-editor": "ߛߓߍߦߟߊ",
927 "prefs-preview": "ߟߊ߬ߕߎ߲߰ߠߊ",
928 "prefs-advancedrc": "ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
929 "prefs-advancedrendering": "ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
930 "prefs-advancedsearchoptions": "ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
931 "prefs-advancedwatchlist": "ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
932 "prefs-displayrc": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߢߣߊߕߊߟߌ",
933 "prefs-displaywatchlist": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߢߣߊߕߊߟߌ",
934 "prefs-changesrc": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬",
935 "prefs-changeswatchlist": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬",
936 "prefs-pageswatchlist": "ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
937 "prefs-tokenwatchlist": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ",
938 "prefs-diffs": "ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬",
939 "prefs-help-prefershttps": "ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߞߊ߲߬.",
940 "userrights": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߤߊߞߍ",
941 "userrights-lookup-user": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫",
942 "userrights-user-editname": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬:",
943 "editusergroup": "ߞߙߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߟߊߢߎ߲߫",
944 "editinguser": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ <strong> [[User:$1|$1]]</strong> $2",
945 "viewinguserrights": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߤߊߞߍ ߦߌ߬ߘߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ <strong> [[User:$1|$1]]</strong> $2",
946 "userrights-editusergroup": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬}} ߞߙߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
947 "userrights-viewusergroup": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬}} ߞߙߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
948 "saveusergroups": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬}} ߞߙߎ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
949 "userrights-groupsmember": "ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬:",
950 "userrights-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
951 "userrights-nodatabase": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ $1 ߕߴߦߋ߲߬ ߥߟߴߊ߬ ߕߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ ߘߌ߫.",
952 "userrights-changeable-col": "ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫",
953 "userrights-unchangeable-col": "ߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫",
954 "userrights-expiry-current": "ߊ߬ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫ $1",
955 "userrights-expiry-none": "ߊ߬ ߛߕߊ ߡߊ߫ ߝߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬",
956 "userrights-expiry": "ߊ߬ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫:",
957 "userrights-expiry-existing": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߛߕߊߝߊ߫ ߕߎߡߊ: $3߸ $2",
958 "userrights-expiry-othertime": "ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ:",
959 "userrights-expiry-options": "ߕߟߋ߬ ߁: ߕߟߋ߬ ߁߸ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߁: ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߁߸ ߞߊߙߏ߫ ߁: ߞߊߙߏ߫ ߁߸ ߞߊߙߏ߫ ߃: ߞߊߙߏ߫ ߃߸ ߞߊߙߏ߫ ߆: ߞߊߙߏ߫ ߆߸ ߛߊ߲߬ ߁: ߛߊ߲߬ ߁",
960 "userrights-invalid-expiry": "ߞߙߎ \"$1\" ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
961 "userrights-expiry-in-past": "ߞߙߎ \"$1\" ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬.",
962 "group": "ߞߙߎ:",
963 "group-user": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ",
964 "group-autoconfirmed": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߬ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲",
965 "group-bot": "ߓߏߕ",
966 "group-sysop": "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ",
967 "group-interface-admin": "ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߠߎ߬",
968 "group-bureaucrat": "ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮",
969 "group-suppress": "ߛߎ߬ߔߙߋߛߐ߬",
970 "group-all": "(ߊ߬ ߓߍ߯)",
971 "group-user-member": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}}",
972 "group-autoconfirmed-member": "{{GENDER:$1|ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߟߌ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}}",
973 "group-bot-member": "{{GENDER:$1|ߓߏߕ}}",
974 "group-sysop-member": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}}",
975 "group-interface-admin-member": "{{GENDER:$1|ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}}",
976 "group-bureaucrat-member": "{{GENDER:$1|ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮}}",
977 "group-suppress-member": "{{GENDER:$1|ߖߏ߰ߛߟߌ߬ ߣߐ}}",
978 "grouppage-user": "{{ns:project}}: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ",
979 "grouppage-autoconfirmed": "{{ns:project}}: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲",
980 "grouppage-bot": "{{ns:project}}:ߓߏߕ",
981 "grouppage-sysop": "{{ns:project}}:ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ",
982 "grouppage-bureaucrat": "{{ns:project}}:ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬",
983 "grouppage-suppress": "{{ns:project}}:ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ",
984 "right-read": "ߞߐߜߍ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬",
985 "right-edit": "ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
986 "right-createpage": "ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߐߜߍ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫)",
987 "right-createtalk": "ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߐߜߍ ߛߌ߲ߘߌ߫",
988 "right-createaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
989 "right-autocreateaccount": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߟߊ߫",
990 "right-minoredit": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߡߌ߬ߛߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫",
991 "right-move": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
992 "right-move-subpages": "ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
993 "right-move-rootuserpages": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߌ߯ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
994 "right-move-categorypages": "ߦߌߟߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
995 "right-movefile": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
996 "right-upload": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬",
997 "right-reupload": "ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬",
998 "right-reupload-own": "ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
999 "right-upload_by_url": "ߞߐߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ URL ߘߐ߫",
1000 "right-apihighlimits": "API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫",
1001 "right-writeapi": "ߛߓߍߟߌ API ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫",
1002 "right-delete": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1003 "right-bigdelete": "ߞߐߜߍ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1004 "right-deleterevision": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ.",
1005 "right-browsearchive": "ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
1006 "right-undelete": "ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
1007 "right-suppressionlog": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫",
1008 "right-block": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬",
1009 "right-blockemail": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߡߊ߬",
1010 "right-hideuser": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊ߬.",
1011 "right-unblockself": "ߴ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
1012 "right-editcontentmodel": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
1013 "right-editusercss": "CSS ߞߐߕߐ߮ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1014 "right-edituserjson": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ CSS ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1015 "right-edituserjs": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1016 "right-editsitecss": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1017 "right-editsitejson": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1018 "right-editsitejs": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1019 "right-editmyusercss": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ CSS ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߐߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1020 "right-editmyuserjson": "ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ JSON ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1021 "right-editmyuserjs": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1022 "right-viewmywatchlist": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫",
1023 "right-editmyoptions": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߟߊߝߌߛߦߊߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1024 "right-markbotedits": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߏߕ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߘߌ߫.",
1025 "right-import": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫",
1026 "right-importupload": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1027 "right-patrol": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬.",
1028 "right-autopatrol": "ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬",
1029 "right-patrolmarks": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
1030 "right-unwatchedpages": "ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫",
1031 "right-mergehistory": "ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬",
1032 "right-userrights": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߤߊߞߍ ߓߍ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1033 "right-userrights-interwiki": "ߥߞߌ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1034 "right-siteadmin": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߣߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬",
1035 "right-sendemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬",
1036 "grant-generic": "\"$1\" ߞߌߣߌ߲߫ ߝߍ߫ ߝߎߝߎ",
1037 "grant-group-page-interaction": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ",
1038 "grant-group-watchlist-interaction": "ߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ",
1039 "grant-group-email": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫",
1040 "grant-group-customization": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ",
1041 "grant-blockusers": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐߟߌ",
1042 "grant-createaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
1043 "grant-createeditmovepage": "ߞߐߜߍ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1044 "grant-delete": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬߸ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߖߐ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲",
1045 "grant-editinterface": "MediaWiki ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ/ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ JSON",
1046 "grant-editmycssjs": "ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ CSS/JSON/JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1047 "grant-editmyoptions": "ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ JSON ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1048 "grant-editmywatchlist": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1049 "grant-editsiteconfig": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ CSS/JS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1050 "grant-editpage": "ߞߐߜߍ߫ ߓߍߓߊ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1051 "grant-editprotected": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1052 "grant-highvolume": "ߢߊ߲ߞߊ߲-ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
1053 "grant-oversight": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬.",
1054 "grant-patrol": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲",
1055 "grant-privateinfo": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߌߓߊߙߏߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬",
1056 "grant-protect": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߓߐ߫",
1057 "grant-rollback": "ߟߊ߬ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫",
1058 "grant-sendemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬",
1059 "grant-uploadeditmovefile": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬߸ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1060 "grant-uploadfile": "ߞߐߕߐ߮ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬",
1061 "grant-basic": "ߤߊߞߍ ߓߊߖߎߟߞߊ",
1062 "grant-viewdeleted": "ߞߐߜߍ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫",
1063 "grant-viewmywatchlist": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫",
1064 "grant-viewrestrictedlogs": "ߘߊ߲ߖߐ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߜߍ߫",
1065 "newuserlogpage": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬",
1066 "newuserlogpagetext": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߛߓߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬.",
1067 "rightslog": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߢߊ߬ ߓߘߍ",
1068 "rightslogtext": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߤߊߞߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬",
1069 "action-read": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬",
1070 "action-edit": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
1071 "action-createpage": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫",
1072 "action-createtalk": "ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫",
1073 "action-createaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߘߊ߲߫",
1074 "action-autocreateaccount": "ߞߐߞߊ߲ߝߊ߲ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߖߊߕߋߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬",
1075 "action-history": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߦߋ߫",
1076 "action-minoredit": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߢߟߋߢߟߋ ߘߌ߫",
1077 "action-move": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1078 "action-move-subpages": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬",
1079 "action-move-rootuserpages": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߌ߯ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1080 "action-move-categorypages": "ߦߌߟߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1081 "action-movefile": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1082 "action-upload": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߦߟߍ߬",
1083 "action-reupload": "ߞߐߕߐ߯ ߓߍߓߊ߮ ߣߌ߲߬ ߥߦߊ߬",
1084 "action-reupload-shared": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߖߏ߰ߛߌ߫ ߟߊߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߦߙߐ.",
1085 "action-upload_by_url": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ URL ߘߐ߫",
1086 "action-writeapi": "ߛߓߍߟߌ API ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫",
1087 "action-delete": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1088 "action-deleterevision": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1089 "action-deletelogentry": "ߘߊ߲ߖߐ ߡߎ߰ߡߍ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1090 "action-deletedhistory": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߦߋ߫",
1091 "action-deletedtext": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫.",
1092 "action-browsearchive": "ߞߐߜߍ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
1093 "action-undelete": "ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1094 "action-suppressrevision": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫.",
1095 "action-suppressionlog": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫",
1096 "action-block": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬",
1097 "action-protect": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߛߊߞߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
1098 "action-rollback": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߐߟߕߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߖߏߣߊߖߏߣߊ߫߹ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫.",
1099 "action-import": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫",
1100 "action-importupload": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1101 "action-patrol": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
1102 "action-autopatrol": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫؟",
1103 "action-unwatchedpages": "ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫",
1104 "action-mergehistory": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬",
1105 "action-userrights": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߤߊߞߍ ߓߍ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1106 "action-userrights-interwiki": "ߥߞߌ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1107 "action-siteadmin": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߣߍ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߍ߰ߣߍ߲ ߓߐ߫",
1108 "action-sendemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫",
1109 "action-editmyoptions": "ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1110 "action-editmywatchlist": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1111 "action-viewmywatchlist": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫",
1112 "action-viewmyprivateinfo": "ߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߌߓߊߙߏߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫",
1113 "action-editmyprivateinfo": "ߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߌߓߊߙߏߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1114 "action-editcontentmodel": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1115 "action-managechangetags": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߒߠߊߟߌ",
1116 "action-applychangetags": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬",
1117 "action-deletechangetags": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߞߊ߲߬",
1118 "action-purge": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫",
1119 "action-apihighlimits": "API ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫",
1120 "action-bigdelete": "ߞߐߜߍ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1121 "action-blockemail": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ ߡߊ߬",
1122 "action-editprotected": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ \"{{int:protect-level-sysop}}\" ߓߟߏ߫.",
1123 "action-editsemiprotected": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ \"{{int:protect-level-autoconfirmed}}\"",
1124 "action-editinterface": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1125 "action-editusercss": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ CSS ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߐߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1126 "action-edituserjson": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JSON ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1127 "action-edituserjs": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1128 "action-editsitecss": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ CSS ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1129 "action-editsitejson": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JSON ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1130 "action-editsitejs": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ JavaScript ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1131 "action-editmyusercss": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ CSS ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߐߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1132 "action-editmyuserjson": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ JSON ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1133 "action-editmyuserjs": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1134 "action-editmyuserjsredirect": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ JavaScript ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߫.",
1135 "action-viewsuppressed": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫",
1136 "action-hideuser": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߡߊ߬.",
1137 "action-unblockself": "ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
1138 "action-reupload-own": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1139 "action-nominornewtalk": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ ߕߍ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.",
1140 "action-markbotedits": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߏߕ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߘߌ߫.",
1141 "action-patrolmarks": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
1142 "action-override-export-depth": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߅ ߘߎ߲߰ߧߊ ߛߊ߲ߘߐ߫.",
1143 "action-suppressredirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߓߐߛߎ߲ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫.",
1144 "nchanges": "$1 {{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬}}",
1145 "enhancedrc-since-last-visit": "$1 {{PLURAL:$1|ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊߓߊ߲}}",
1146 "enhancedrc-history": "ߘߐ߬ߝߐ",
1147 "recentchanges": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬",
1148 "recentchanges-legend": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߡߦߊ߬ߘߊ",
1149 "recentchanges-summary": "ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬.",
1150 "recentchanges-noresult": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߬ ߛߌ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߡߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫.",
1151 "recentchanges-timeout": "ߢߌߣߌ߲ߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬. ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߍ߫.",
1152 "recentchanges-network": "ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬߸ ߞߐߝߟߌ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߠߊ߫. ߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߎߡߦߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫.",
1153 "recentchanges-notargetpage": "ߞߐߜߍ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߊ߲ߝߍ߬߸ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߦߋ߫.",
1154 "recentchanges-feed-description": "ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߊߟߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.",
1155 "recentchanges-label-newpage": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ ߟߊߘߊ߲߫",
1156 "recentchanges-label-minor": "ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߝߕߌߣߍ߲ ߠߋ߬",
1157 "recentchanges-label-bot": "ߡߐ߰ߡߐ߮ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫",
1158 "recentchanges-label-unpatrolled": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬",
1159 "recentchanges-label-plusminus": "ߞߐߜߍ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫",
1160 "recentchanges-legend-heading": "<strong>ߡߊ߬ߛߙߋ:</strong>",
1161 "recentchanges-legend-newpage": "{{int:recentchanges-label-newpage}} (ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߴߦߋ߲߬ [[Special:NewPages|list of new pages]])",
1162 "recentchanges-submit": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1163 "rcfilters-tag-remove": "$1 ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1164 "rcfilters-legend-heading": "<strong>ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߛߙߍߘߍ</strong>",
1165 "rcfilters-other-review-tools": "ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߏ ߟߎ߬",
1166 "rcfilters-group-results-by-page": "ߞߙߎ ߞߐߝߟߌ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
1167 "rcfilters-activefilters": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߓߊߟߏߣߍ߲",
1168 "rcfilters-activefilters-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1169 "rcfilters-activefilters-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1170 "rcfilters-activefilters-hide-tooltip": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1171 "rcfilters-activefilters-show-tooltip": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1172 "rcfilters-advancedfilters": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲",
1173 "rcfilters-limit-title": "ߞߐߝߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߦߋ߫",
1174 "rcfilters-limit-and-date-label": "$1{{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬}}߸ $2",
1175 "rcfilters-date-popup-title": "ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߕߊ ߦߋ߫",
1176 "rcfilters-days-title": "ߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1177 "rcfilters-hours-title": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1178 "rcfilters-days-show-days": "$1 {{PLURAL:$1|ߟߏ߲|ߟߏ߲ ߠߎ߬}}",
1179 "rcfilters-days-show-hours": "$1 {{PLURAL:$1|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬}}",
1180 "rcfilters-highlighted-filters-list": "ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲:$1",
1181 "rcfilters-quickfilters": "ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1182 "rcfilters-quickfilters-placeholder-title": "ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬",
1183 "rcfilters-savedqueries-defaultlabel": "ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1184 "rcfilters-savedqueries-rename": "ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫",
1185 "rcfilters-savedqueries-setdefault": "ߊ߬ ߞߍ߫ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫",
1186 "rcfilters-savedqueries-unsetdefault": "ߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐߛߎ߲ ߘߐ߫",
1187 "rcfilters-savedqueries-remove": "ߊ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1188 "rcfilters-savedqueries-new-name-label": "ߕߐ߮",
1189 "rcfilters-savedqueries-apply-label": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫",
1190 "rcfilters-savedqueries-apply-and-setdefault-label": "ߓߐߛߎ߲ ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫",
1191 "rcfilters-savedqueries-cancel-label": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
1192 "rcfilters-savedqueries-add-new-title": "ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
1193 "rcfilters-savedqueries-already-saved": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫.ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫.",
1194 "rcfilters-restore-default-filters": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߘߊ߲ߢߊ ߡߊ߬",
1195 "rcfilters-clear-all-filters": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߓߍ߯ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫",
1196 "rcfilters-show-new-changes": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ $1",
1197 "rcfilters-search-placeholder": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ (ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߟߊ߫ ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߕߐ߮ ߢߌߣߌ߲߫)",
1198 "rcfilters-search-placeholder-mobile": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲",
1199 "rcfilters-invalid-filter": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
1200 "rcfilters-empty-filter": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬. ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.",
1201 "rcfilters-filterlist-title": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲",
1202 "rcfilters-filterlist-whatsthis": "ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟",
1203 "rcfilters-filterlist-feedbacklink": "ߌ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߝߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬.",
1204 "rcfilters-highlightbutton-title": "ߞߐߝߟߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1205 "rcfilters-highlightmenu-title": "ߞߐ߬ߟߐ ߘߏ߫ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬",
1206 "rcfilters-filterlist-noresults": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬",
1207 "rcfilters-filtergroup-authorship": "ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ",
1208 "rcfilters-filter-editsbyself-label": "ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߌ ߓߟߏ߫",
1209 "rcfilters-filter-editsbyself-description": "ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲.",
1210 "rcfilters-filter-editsbyother-label": "ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬",
1211 "rcfilters-filter-editsbyother-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߝߴߌ ߕߊ ߟߎ߬.",
1212 "rcfilters-filtergroup-user-experience-level": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ",
1213 "rcfilters-filter-user-experience-level-registered-label": "ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲",
1214 "rcfilters-filter-user-experience-level-registered-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1215 "rcfilters-filter-user-experience-level-unregistered-label": "ߕߐ߯ߛߓߍߓߊߟߌ",
1216 "rcfilters-filter-user-experience-level-unregistered-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1217 "rcfilters-filter-user-experience-level-newcomer-label": "ߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬",
1218 "rcfilters-filter-user-experience-level-newcomer-description": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߁߀ ߞߊ߲߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߄ ߞߊ߲߬.",
1219 "rcfilters-filter-user-experience-level-learner-label": "ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬",
1220 "rcfilters-filter-user-experience-level-learner-description": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߙߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫.",
1221 "rcfilters-filter-user-experience-level-experienced-label": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߖߊߙߌ߲ߒߕߋ",
1222 "rcfilters-filter-user-experience-level-experienced-description": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߅߀߀ ߞߊ߲߬ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ.",
1223 "rcfilters-filtergroup-automated": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲",
1224 "rcfilters-filter-bots-label": "ߓߏߕ",
1225 "rcfilters-filter-bots-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.",
1226 "rcfilters-filter-humans-label": "ߡߐ߱ (ߓߏߕ ߕߍ߫)",
1227 "rcfilters-filter-humans-description": "ߡߐ߱ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߣߐ.",
1228 "rcfilters-filter-reviewstatus-unpatrolled-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߟߏߟߕߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋߕߊ",
1229 "rcfilters-filter-reviewstatus-unpatrolled-label": "ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߊߟߌ",
1230 "rcfilters-filter-reviewstatus-manual-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫.",
1231 "rcfilters-filter-reviewstatus-manual-label": "ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߟߕߊ",
1232 "rcfilters-filter-reviewstatus-auto-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߦߋ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋߓߟߏߡߊ߬.",
1233 "rcfilters-filter-reviewstatus-auto-label": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲",
1234 "rcfilters-filter-minor-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1235 "rcfilters-filter-minor-description": "ߛߓߍߦߟߊ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߛߓߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߢߟߋߢߟߋ ߘߌ߫.",
1236 "rcfilters-filter-major-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫",
1237 "rcfilters-filter-major-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߘߎ߲ߛߓߍߡߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.",
1238 "rcfilters-filtergroup-watchlist": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߞߐߜߍ ߟߎ߬",
1239 "rcfilters-filter-watchlist-watched-label": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
1240 "rcfilters-filter-watchlist-watched-description": "ߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.",
1241 "rcfilters-filter-watchlist-watchednew-label": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1242 "rcfilters-filter-watchlist-notwatched-label": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
1243 "rcfilters-filtergroup-watchlistactivity": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ",
1244 "rcfilters-filter-watchlistactivity-unseen-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߋߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1245 "rcfilters-filter-watchlistactivity-seen-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߫ ߦߋ߫",
1246 "rcfilters-filtergroup-changetype": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ",
1247 "rcfilters-filter-pageedits-label": "ߞߐߜߐ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1248 "rcfilters-filter-pageedits-description": "ߞߐߜߍ ߛߌ߲ߘߟߌ",
1249 "rcfilters-filter-newpages-label": "ߞߐߜߍ ߛߌ߲ߘߟߌ",
1250 "rcfilters-filter-newpages-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.",
1251 "rcfilters-filter-categorization-label": "ߦߌߟߡߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲",
1252 "rcfilters-filtergroup-lastrevision": "ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲",
1253 "rcfilters-filter-lastrevision-label": "ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲",
1254 "rcfilters-filter-lastrevision-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫.",
1255 "rcfilters-filter-previousrevision-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫",
1256 "rcfilters-filter-previousrevision-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ \"ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߯ߟߕߊ߫\" ߘߌ߫.",
1257 "rcfilters-filter-excluded": "ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫",
1258 "rcfilters-tag-prefix-namespace-inverted": "<strong>:ߍ߲߬ߍ߲߫</strong> $1",
1259 "rcfilters-exclude-button-off": "ߤߊߟߌ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲",
1260 "rcfilters-exclude-button-on": "ߓߊߕߐߡߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬",
1261 "rcfilters-view-tags": "ߞߏ߲߭ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲",
1262 "rcfilters-view-namespaces-tooltip": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߞߐߝߟߌ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߡߊ߬",
1263 "rcfilters-view-tags-tooltip": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߞߐߝߟߌ ߘߎ߲ߛߓߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬",
1264 "rcfilters-view-return-to-default-tooltip": "ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊ߬",
1265 "rcfilters-view-tags-help-icon-tooltip": "ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎ߲߭ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬",
1266 "rcfilters-liveupdates-button": "ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߯",
1267 "rcfilters-liveupdates-button-title-on": "ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫",
1268 "rcfilters-liveupdates-button-title-off": "ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߡߊ߬",
1269 "rcfilters-watchlist-markseen-button": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߦߋߣߍ߲ ߘߌ߫",
1270 "rcfilters-watchlist-edit-watchlist-button": "ߌ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߝߟߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1271 "rcfilters-preference-label": "ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ JavaScript ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫.",
1272 "rcfilters-watchlist-preference-label": "ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߡߍ߲ ߕߍ߫ JavaScript ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫.",
1273 "rcfilters-filter-showlinkedfrom-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߝߘߊߣߍ߲߫",
1274 "rcfilters-filter-showlinkedfrom-option-label": "<strong>ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫</strong> ߞߐߜߍ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.",
1275 "rcfilters-filter-showlinkedto-label": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߦߋ߫",
1276 "rcfilters-filter-showlinkedto-option-label": "<strong>ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߦߋ߫</strong> ߞߐߜߍ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.",
1277 "rcfilters-target-page-placeholder": "ߞߐߜߍ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ (ߥߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ)",
1278 "rcfilters-allcontents-label": "ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯",
1279 "rcfilters-alldiscussions-label": "ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯",
1280 "rcnotefrom": "ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ {{PLURAL:$5|is the change|are the changes}} ߞߊ߬ߦߌ߯ <strong>$3, $4</strong> (up to <strong>$1</strong> shown).",
1281 "rclistfromreset": "ߞߐߜߍ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1282 "rclistfrom": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߲߭ ߡߊ߬ $2, $3",
1283 "rcshowhideminor": "$1 ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲",
1284 "rcshowhideminor-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1285 "rcshowhideminor-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1286 "rcshowhidebots": "$1 ߡߐ߰ߡߐ߮",
1287 "rcshowhidebots-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1288 "rcshowhidebots-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1289 "rcshowhideliu": "$1 ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߯ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬",
1290 "rcshowhideliu-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1291 "rcshowhideliu-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1292 "rcshowhideanons": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ $1",
1293 "rcshowhideanons-show": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
1294 "rcshowhideanons-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1295 "rcshowhidepatr": "$1 ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1296 "rcshowhidepatr-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1297 "rcshowhidepatr-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1298 "rcshowhidemine": "ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ $1",
1299 "rcshowhidemine-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1300 "rcshowhidemine-hide": "ߊ߬ ߦߡߊߘߏ߲߰",
1301 "rcshowhidecategorization": "$1 ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ",
1302 "rcshowhidecategorization-show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1303 "rcshowhidecategorization-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1304 "rclinks": "ߕߋ߬ߟߋ $2 ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ $1 ߦߌ߬ߘߊ߬",
1305 "diff": "ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ",
1306 "hist": "ߞߊ߬ߞߘߐ",
1307 "hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1308 "show": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1309 "minoreditletter": "ߡ",
1310 "newpageletter": "ߞ",
1311 "boteditletter": "ߓ",
1312 "rc-change-size-new": "$1 {{PLURAL:$1|ߝߌ߬ߘߊ߲|ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬}} ߢߟߊߞߎߘߦߊ ߞߐ߫",
1313 "newsectionsummary": "/* $1 */ ߞߣߐߘߐ߫ ߞߎߘߊ߫",
1314 "rc-enhanced-expand": "ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1315 "rc-enhanced-hide": "ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1316 "rc-old-title": "ߊ߬ ߓߊߞߘߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߫ \"$1\"",
1317 "recentchangeslinked": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬",
1318 "recentchangeslinked-feed": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬",
1319 "recentchangeslinked-toolbox": "ߢߟߊߞߎߘߦߊߟߌ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬",
1320 "recentchangeslinked-title": "ߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߦߊ߲߬ \"$1\"",
1321 "recentchangeslinked-summary": "ߞߐߜߍ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫߸ ߥߟߊ߫ \nߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. (ߖߐ߲߬ߛߊ߬ ߌ ߘߌ߫ ߦߌߟߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߣߌ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ {{ns:category}}: ߦߌߟߡߊ ߕߐ߮). ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ [[Special:Watchlist|your Watchlist]] ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ <strong>ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ</strong> ߟߋ߬ ߘߐ߫.",
1322 "recentchangeslinked-page": "ߞߐߜߍ ߕߐ߮:",
1323 "recentchangeslinked-to": "ߞߐߜߍ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫",
1324 "recentchanges-page-added-to-category": "[[:$1]] ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫",
1325 "recentchanges-page-added-to-category-bundled": "[[:$1]] ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫߸ [[Special:WhatLinksHere/$1|this page is included within other pages]]",
1326 "recentchanges-page-removed-from-category": "[[:$1]] ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫",
1327 "recentchanges-page-removed-from-category-bundled": "[[:$1]] ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫߸ [[Special:WhatLinksHere/$1|this page is included within other pages]]",
1328 "autochange-username": "ߡߋߘߌߦߊ߫-ߥߞߌ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲",
1329 "upload": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ",
1330 "uploadbtn": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬",
1331 "reuploaddesc": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫",
1332 "upload-tryagain": "ߞߐߕߐ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߟߊߘߏ߲߬.",
1333 "upload-tryagain-nostash": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬.",
1334 "uploadnologin": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫",
1335 "uploadnologintext": "ߖߊ߰ߣߌ߲߫ $1 ߞߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬.",
1336 "upload_directory_missing": "ߢߌ߬ߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ($1) ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߓߟߏ߫.",
1337 "upload_directory_read_only": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ($1) ߕߍ߫ ߛߓߍߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߓߟߏ߫.",
1338 "uploaderror": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
1339 "upload-recreate-warning": "<strong>ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ: ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫.</strong>\n\nߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬:",
1340 "uploadtext": "ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬.\nߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߕߊ߯ ߓߐ߫ [[Special:FileList|list of uploaded files]]߸ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ [[Special:Log/upload|upload log]] ߘߐ߫߸ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ [[Special:Log/delete|deletion log]] ߟߋ߬ ߘߐ߫.\n\nߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߖߙߎߡߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫: \n* <strong><code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:File.jpg]]</nowiki></code></strong> ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߐߕߐ߮ ߦߌߟߡߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫.\n* <strong><code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:File.png|200px|thumb|left|alt text]]</nowiki></code></strong> ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ߲ߕߊ ߂߀߀ ߞߣߍ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߣߎߡߊ߲߫ ߝߍ߫ ߓߌߟߊߢߐ߲߮ߡߊ ߘߐ߫߸ alt ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫. \n* <strong><code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:File.ogg]]</nowiki></code></strong> ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߟߥߊ ߞߐߕߐ߯ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߕߐ߮ ߡߊ߫ ߦߋ߫.",
1341 "upload-permitted": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ {{PLURAL:$2|ߛߎ߮ߦߊ|ߛߎ߮ߦߊ ߟߎ߬}}: $1.",
1342 "upload-preferred": "ߞߐߕߐ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ {{PLURAL:$2|ߛߎ߮ߦߊ|ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬}}: $1.",
1343 "upload-prohibited": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ {{PLURAL:$2|ߛߎ߮ߦߊ|ߛߎ߮ߦߊ ߟߎ߬}}: $1.",
1344 "uploadlogpage": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬",
1345 "uploadlogpagetext": "ߘߎ߰ߟߊ߬߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߯ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.\nߣߌ߲߬ ߦߋ߫ [[Special:NewFiles|gallery of new files]] ߦߋߢߐ߲߯ߝߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫.",
1346 "filename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮",
1347 "filedesc": "ߟߊߘߛߏߣߍ߲",
1348 "fileuploadsummary": "ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ:",
1349 "filereuploadsummary": "ߞߐߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲:",
1350 "filestatus": "ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߤߊߞߍ ߟߌ߬ߤߟߊ:",
1351 "filesource": "ߛߎ߲:",
1352 "ignorewarning": "ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬.",
1353 "ignorewarnings": "ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬",
1354 "minlength1": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫.",
1355 "illegalfilename": "ߞߟߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ \"$1\" ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߏ ߘߐ߫. \nߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯.",
1356 "filename-toolong": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߙߐ߬ߢߐ ߂߀߀ ߞߊ߲߬.",
1357 "badfilename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ \"$1\" ߘߌ߫",
1358 "filetype-mime-mismatch": "ߞߐߕߐ߮ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ \"$1\" ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ MIME ߛߎ߯ߦߊ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߕߐ߮ ($2) ߞߊ߲߬.",
1359 "filetype-badmime": "ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ MIME ߛߎ߯ߦߊ \"$1\" ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1360 "filetype-bad-ie-mime": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߟߐߟߐ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ \"$1\" ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߯ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.",
1361 "filetype-unwanted-type": "<strong>\"$1\"</strong> ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߯ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.\nߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ ߟߎ߬ {{PLURAL:|ߞߐߕߐ߮ ߛߎ߯ߦߊ $3 ߦߋ߫|ߞߐߕߐ߮ ߛߎ߮ߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫}} $2.",
1362 "filetype-missing": "ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ߢ ߛߌ߫ߢ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ (ߦߏ߫ \".jpg\")",
1363 "empty-file": "ߌ ߣߊ߬ ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߞߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬.",
1364 "file-too-large": "ߌ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߞߙߊߓߊߣߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏߖߎ߰߹",
1365 "filename-tooshort": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߏߖߎ߰.",
1366 "filetype-banned": "ߞߐߕߐ߮ ߛߎ߯ߦߊ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.",
1367 "verification-error": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐߕߐ߮ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߦߌߟߊ.",
1368 "hookaborted": "ߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߐߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.",
1369 "illegal-filename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1370 "overwrite": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1371 "unknown-error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫.",
1372 "tmp-create-error": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.",
1373 "tmp-write-error": "ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߛߓߍߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ.",
1374 "large-file": "ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߐߕߐ߮ ߞߊߣߊ߬ ߥߙߊ߬ $1 ߘߌ: ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ $2.",
1375 "largefileserver": "ߞߐߕߐ߮ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.",
1376 "windows-nonascii-filename": "ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߕߍߘߋ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߞߏ ߘߐ߫.",
1377 "fileexists": "ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߟߕߐ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ <strong>[[:$1]]</strong> ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߣߌ߫ {{GENDER:|ߌ}} ߘߏ߲߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ [[$1|ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲]]",
1378 "uploadwarning": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ",
1379 "uploadwarning-text": "ߞߐߕߐ߮ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߫ ߞߊ߲ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߯.",
1380 "savefile": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
1381 "uploaddisabled": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫.",
1382 "copyuploaddisabled": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߍ URL ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫.",
1383 "uploaddisabledtext": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫.",
1384 "php-uploaddisabledtext": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ PHP ߘߐ߫.\nߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
1385 "upload-scripted-pi-callback": "ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ XML-stylesheet ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߊ߲ߘߊߟߌ.",
1386 "uploadvirus": "ߓߊ߰ߙߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߹\nߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ:$1",
1387 "upload-source": "ߞߐߕߐ߮ ߛߎ߲",
1388 "sourcefilename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߛߎ߲:",
1389 "sourceurl": "URL ߛߎ߲:",
1390 "destfilename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲:",
1391 "upload-maxfilesize": "ߞߐߕߐ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߐߘߊ߲: $1",
1392 "upload-description": "ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ",
1393 "upload-options": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߢߣߊߕߊߟߌ",
1394 "watchthisupload": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫",
1395 "upload-proto-error": "ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
1396 "upload-file-error": "ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ",
1397 "upload-misc-error": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
1398 "upload-misc-error-text": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ URL ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߦߋ߫ ߞߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫.\nߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߏ߲߬ ߠߊߝߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߌߣߌ߲߫ [[Special:ListUsers/sysop|administrator]] ߝߍ߬.",
1399 "upload-too-many-redirects": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߦߋ߫ URL ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߰.",
1400 "upload-http-error": "HTTP ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫: $1",
1401 "upload-copy-upload-invalid-domain": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߓߌߟߊߟߌ ߕߍ߫ ߘߊߞߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬.",
1402 "upload-dialog-title": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬",
1403 "upload-dialog-button-cancel": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
1404 "upload-dialog-button-back": "ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
1405 "upload-dialog-button-done": "ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫",
1406 "upload-dialog-button-save": "ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
1407 "upload-dialog-button-upload": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ",
1408 "upload-form-label-infoform-title": "ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ",
1409 "upload-form-label-infoform-name": "ߕߐ߮",
1410 "upload-form-label-infoform-description": "ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ",
1411 "upload-form-label-usage-title": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ",
1412 "upload-form-label-usage-filename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮",
1413 "upload-form-label-own-work": "ߒ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬",
1414 "upload-form-label-infoform-categories": "ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬",
1415 "upload-form-label-infoform-date": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ",
1416 "upload-form-label-own-work-message-generic-local": "ߒ ߧߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߦߟߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߗߋߘߊ ߛߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߕߌ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߡߊ߬ {{SITENAME}} ߞߊ߲߬",
1417 "backend-fail-stream": "ߞߐߕߐ߮ ߕߴߛߋ߫ ߞߟߋߞߟߋߦߊ߫ ߟߊ߫ \"$1\".",
1418 "backend-fail-backup": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫",
1419 "backend-fail-notexists": "ߞߐߕߐ߮ $1 ߕߴߦߋ߲߬.",
1420 "backend-fail-notsame": "ߞߐߕߐ߯ ߛߎ߯ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ \"$1\" ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.",
1421 "backend-fail-invalidpath": " \"$1\" ߕߍ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߦߙߐ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫.",
1422 "backend-fail-delete": "ߞߐߕߐ߮ ߕߴߛߋ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ \"$1\".",
1423 "backend-fail-describe": "ߡߋߕߊߘߕߊ ߞߐߕߐ߮ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ \"$1\".",
1424 "backend-fail-alreadyexists": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.",
1425 "backend-fail-store": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ \"$2\"",
1426 "backend-fail-copy": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ \"$2\".",
1427 "backend-fail-move": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ \"$2\".",
1428 "backend-fail-opentemp": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.",
1429 "backend-fail-writetemp": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.",
1430 "backend-fail-closetemp": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߘߊߕߎ߲߯ ߠߊ߫.",
1431 "backend-fail-read": "ߞߐߕߐ߮ ߕߴߛߋ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ \"$1\".",
1432 "backend-fail-create": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.",
1433 "backend-fail-maxsize": "ߊ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߛߓߍ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ {{PLURAL:$2|ߝߙߐ߬ߢߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫|ߝߙߐ߬ߢߐ ߟߎ߬ $2}}.",
1434 "backend-fail-stat": "ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.",
1435 "lockmanager-notlocked": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ \"$1\" ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1436 "lockmanager-fail-closelock": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ \"$1\" ߞߐߕߐ߮ ߛߐ߰ߣߍ߲ ߘߊߕߎ߲߯ ߠߊ߫.",
1437 "lockmanager-fail-deletelock": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ \"$1\" ߞߐߕߐ߯ ߛߐ߰ߣߍ߲ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫.",
1438 "lockmanager-fail-acquirelock": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ \"$1\" ߞߊ߲߬.",
1439 "lockmanager-fail-releaselock": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߟߌ ߓߐ߫ ߟߊ߫ \"$1\" ߞߊ߲߬.",
1440 "lockmanager-fail-db-release": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߟߌ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ $1 ߞߊ߲߬.",
1441 "lockmanager-fail-svr-release": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߟߌ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߊ $1 ߞߊ߲߬.",
1442 "zip-file-open-error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ ߞߐߕߐ߮ ߘߟߊߞߊ߭ ߟߊ߫ ZIP ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.",
1443 "zip-wrong-format": "ߞߐߕߐ߯ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ZIP ߞߐߕߐ߯ ߘߌ߫.",
1444 "uploadstash": "ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߊߦߟߍ߬",
1445 "uploadstash-clear": "ߞߐߕߐ߮ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1446 "uploadstash-nofiles": "ߞߐߕߐ߮ ߥߣߊ߬߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߓߟߏ߫.",
1447 "uploadstash-errclear": "ߞߐߕߐ߯ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫.",
1448 "uploadstash-refresh": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߊߛߎߡߊ߫",
1449 "uploadstash-thumbnail": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߦߋ߫",
1450 "uploadstash-bad-path": "ߛߌߟߊ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬.",
1451 "uploadstash-bad-path-invalid": "ߛߌߟߊ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1452 "uploadstash-bad-path-unknown-type": "ߛߎ߯ߦߊ߫ \"$1\" ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
1453 "uploadstash-bad-path-unrecognized-thumb-name": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߕߐ߯ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ.",
1454 "uploadstash-bad-path-no-handler": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ MIME $1 ߞߐߕߐ߮ $2 ߟߎ߬ ߦߋ߫.",
1455 "uploadstash-bad-path-bad-format": "ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ \"$1\" ߕߍ߫ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߢߎߡߊ߫ ߘߌ߫.",
1456 "uploadstash-file-not-found": "ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ \"$1\" ߕߍ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.",
1457 "uploadstash-file-not-found-no-thumb": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.",
1458 "uploadstash-file-not-found-missing-content-type": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߞߐߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫.",
1459 "uploadstash-file-not-found-not-exists": "ߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲.",
1460 "uploadstash-file-too-large": "ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߐߕߐ߯ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ߲ߕߊ $1 ߘߌ߫.",
1461 "uploadstash-not-logged-in": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߘߌ߫.",
1462 "uploadstash-wrong-owner": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߊ߫ ߕߍ߫ ߞߐߕߐ߮ ($1) ߘߌ߫.",
1463 "uploadstash-no-such-key": "ߒ߬ߒ߫ ߞߣߐߘߐ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ($1) ߕߴߛߋ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߫.",
1464 "uploadstash-no-extension": "ߘߐ߬ߥߙߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߝߏߦߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.",
1465 "uploadstash-zero-length": "ߞߐߕߐ߮ ߦߋ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.",
1466 "img-auth-accessdenied": "ߓߊ߲߬ ߞߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬.",
1467 "img-auth-badtitle": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ \"$1\".",
1468 "img-auth-nofile": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍ߫ ߦߋ߲߬.",
1469 "img-auth-isdir": "ߌ ߦߴߌ ߞߊߘߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ \"$1\" ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߍ߲߬.",
1470 "img-auth-streaming": "ߞߟߋߞߟߋ \"$1\".",
1471 "img-auth-noread": "ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߙߍ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ \"$1\" ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬.",
1472 "http-invalid-url": "URL: $1 ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
1473 "http-request-error": "HTTP ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߏߛߐ߲߬.",
1474 "http-read-error": "HTTP ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ.",
1475 "http-timed-out": "HTTP ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬.",
1476 "http-curl-error": "URL: $1 ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
1477 "http-bad-status": "ߝߙߋߞߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ HTTP ߡߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲: $1 $2 ߘߐ߫",
1478 "http-internal-error": "HTTP ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ.",
1479 "upload-curl-error6": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ URL ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫",
1480 "upload-curl-error28": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬",
1481 "license": "ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫:",
1482 "license-header": "ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫",
1483 "nolicense": "ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬",
1484 "licenses-edit": "ߕߌ߰ߦߊ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1485 "license-nopreview": "(ߟߊ߬ߕߎ߲߰ߠߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬)",
1486 "upload_source_file": "(ߌ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫)",
1487 "listfiles-delete": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1488 "listfiles-summary": "ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫",
1489 "listfiles_search_for": "ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߕߐ߮ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲:",
1490 "listfiles-userdoesnotexist": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߖߊߕߋߘߊ \"$1\" ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
1491 "imgfile": "ߞߐߕߐ߮",
1492 "listfiles": "ߞߐߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ",
1493 "listfiles_subpage": "ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ $1 ߟߋ߬ ߓߟߏ߫",
1494 "listfiles_thumb": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲",
1495 "listfiles_date": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ",
1496 "listfiles_name": "ߕߐ߮",
1497 "listfiles_user": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ",
1498 "listfiles_size": "ߢߊ߲ߞߊ߲",
1499 "listfiles_description": "ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ",
1500 "listfiles_count": "ߦߌߟߡߊ",
1501 "listfiles-show-all": "ߞߐߕߐ߮ ߦߌߟߡߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬",
1502 "listfiles-latestversion": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߦߌߟߡߊ",
1503 "listfiles-latestversion-yes": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫",
1504 "listfiles-latestversion-no": "ߊ߬ߦߌ߫",
1505 "file-anchor-link": "ߞߐߕߐ߮",
1506 "filehist": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ",
1507 "filehist-help": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ/ߕߎ߬ߡߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߓߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.",
1508 "filehist-deleteall": "ߊ߬ ߓߍ߯ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1509 "filehist-deleteone": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1510 "filehist-revert": "ߊ߬ ߟߊߢߊ߬",
1511 "filehist-current": "ߞߍߛߊ߲ߞߏ",
1512 "filehist-datetime": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ/ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲",
1513 "filehist-thumb": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲",
1514 "filehist-thumbtext": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ $1 ߠߊ߫",
1515 "filehist-nothumb": "ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߕߴߦߋ߲߬",
1516 "filehist-user": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ",
1517 "filehist-dimensions": "ߛߎߡߊ߲ߘߐ",
1518 "filehist-filesize": "ߞߐߕߐ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲",
1519 "filehist-comment": "ߞߊ߲߬ߝߐߟߌ",
1520 "imagelinks": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ",
1521 "linkstoimage": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ {{PLURAL:$1|ߞߐߜߍ ߟߎ߬|$1 ߞߐߜߍ ߟߎ߬}}:",
1522 "linkstoimage-more": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ $1 {{PLURAL:$1|page uses|pages use}} ߠߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߞߊߛߌߦߊ߫.\nߛߙߍߘߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ {{PLURAL:$1|first page|first $1 pages}} ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.\nߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ [[Special:WhatLinksHere/$2|full list]] ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.",
1523 "nolinkstoimage": " ߞߐߜߍ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬",
1524 "morelinkstoimage": "ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ [[Special:WhatLinksHere/$1|more links]] ߟߎ߫ ߘߐߜߍ߫",
1525 "linkstoimage-redirect": "$1 (ߞߐߕߐ߯ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬) $2",
1526 "duplicatesoffile": "{{PLURAL: ߞߐߕߐ߮ $1|ߞߐߕߐ߮ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߋ߬|ߞߐߕߐ߮ $1 ߟߎ߬ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߋ߬}} ([[Special:FileDuplicateSearch/$2|more details]]):",
1527 "sharedupload": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ $1 ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.",
1528 "sharedupload-desc-there": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ $1 ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ [$2 ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫|ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫]",
1529 "sharedupload-desc-here": "ߘߐ߬ߛߙߋ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߫ $1 ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߛߓߍߟߌ ߦߙߐ [$2 ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߞߐߜߍ] ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬.",
1530 "sharedupload-desc-edit": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ $1 ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.\nߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ [$2 ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߜߍ] ߘߐ߫.",
1531 "sharedupload-desc-create": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ $1 ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.\nߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ [$2 ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߜߍ] ߘߐ߫",
1532 "filepage-nofile": "ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߐߕߐ߯ ߛߎ߯ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬",
1533 "filepage-nofile-link": "ߞߐߕߐ߯ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ [ߊ߬ $1 ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫]",
1534 "uploadnewversion-linktext": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬",
1535 "shared-repo-from": "ߞߊ߬ ߝߘߊ߫: $1",
1536 "shared-repo": "ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲",
1537 "upload-disallowed-here": "ߌ ߕߍߣߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.",
1538 "filerevert": "ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ $1",
1539 "filerevert-legend": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲",
1540 "filerevert-intro": "ߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐߕߐ߮ <strong>[[Media:$1|$1]]</strong> ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߦߊ߲߬ [$4 ߛߎ߯ߦߊ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ $3,$2]",
1541 "filerevert-comment": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
1542 "filerevert-defaultcomment": "ߓߘߊ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ $2,$1, ($3)",
1543 "filerevert-submit": "ߞߐߛߊߦߟߌ",
1544 "filedelete": "ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ $1",
1545 "filedelete-legend": "ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1546 "filedelete-comment": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
1547 "filedelete-submit": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1548 "filedelete-success": "<strong>$1</strong> ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫.",
1549 "filedelete-nofile": "<strong>$1</strong> ߕߴߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫.",
1550 "filedelete-otherreason": "ߞߎ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߕߊ߬/ߜߘߍ:",
1551 "filedelete-reason-otherlist": "ߞߎ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬",
1552 "filedelete-reason-dropdown": "* ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߎ߲߭\n** ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߤߊߞߍ ߕߌߢߍߟߌ\n** ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬",
1553 "filedelete-edit-reasonlist": "ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1554 "filedelete-maintenance-title": "ߞߐߕߐ߮ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫",
1555 "mimesearch": "MIME ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
1556 "mimetype": "MIME ߛߎ߮ߦߊ:",
1557 "download": "ߟߊ߬ߖߌ߰ߒ߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲",
1558 "unwatchedpages": "ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1559 "listredirects": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬",
1560 "listduplicatedfiles": "ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
1561 "listduplicatedfiles-entry": "[[:File:$1|$1]] ߓߘߊ߫ [[$3|{{PLURAL:$2|ߓߊߟߌ߫|ߟߎ߬ ߓߊߟߌߣߍ߲߫}}]]",
1562 "unusedtemplates": "ߞߙߊߞߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1563 "unusedtemplateswlh": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߜߘߍ ߟߎ߬",
1564 "randompage": "ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߞߐߜߍ",
1565 "randompage-nopages": "ߞߐߕߐ߯ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ \n{{PLURAL:$2|ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ|ߕߐ߯ߛߓߍ߫ ߞߣߍ ߟߎ߬}}: $1.",
1566 "randomincategory": "ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫",
1567 "randomincategory-invalidcategory": "$1 ߕߍ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߕߐ߯ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫.",
1568 "randomincategory-nopages": "ߞߐߜߍ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ [[:Category:$1|$1]] ߘߌ߫ ߦߌߟߡߊ",
1569 "randomincategory-category": "ߦߌߟߡߊ",
1570 "randomincategory-legend": "ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫",
1571 "randomincategory-submit": "ߕߊ߯",
1572 "randomredirect": "ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߟߊߞߎ߲ߛߌ߲ߠߌ߲",
1573 "statistics": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߟߎ߬",
1574 "statistics-header-pages": "ߞߐߜߍ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ",
1575 "statistics-header-edits": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1576 "statistics-header-users": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ",
1577 "statistics-header-hooks": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬",
1578 "statistics-articles": "ߞߣߐߘߐ߫ ߞߐߜߍ",
1579 "statistics-pages": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬",
1580 "statistics-pages-desc": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߞߌ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ߸ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫.",
1581 "statistics-files": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1582 "statistics-edits": "ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ {{SITENAME}} ߓߘߊ߫ ߢߊߓߐ߫",
1583 "statistics-edits-average": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
1584 "statistics-users": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߯ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬",
1585 "statistics-users-active": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ",
1586 "statistics-users-active-desc": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߞߍ {{PLURAL:$1|ߕߟߋ߬|$1 ߕߋ߬ߟߋ}} ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.",
1587 "pageswithprop": "ߞߐߜߍ߫ ߕߌ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫",
1588 "pageswithprop-legend": "ߞߐߜߍ ߕߌ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫",
1589 "pageswithprop-prop": "ߕߌ߰ߦߊ ߕߐ߮:",
1590 "pageswithprop-reverse": "ߊ߬ ߢߣߊߕߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬",
1591 "pageswithprop-submit": "ߕߊ߯",
1592 "doubleredirects": "ߟߊ߬ߞߎ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊߟߌߣߍ߲",
1593 "double-redirect-fixer": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߟߊ߲",
1594 "brokenredirects": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߜߍߦߊߣߍ߲",
1595 "brokenredirects-edit": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
1596 "brokenredirects-delete": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1597 "withoutinterwiki": "ߞߊ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫",
1598 "withoutinterwiki-legend": "ߢߍߣߙߊ",
1599 "withoutinterwiki-submit": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1600 "fewestrevisions": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1601 "nbytes": "$1 {{PLURAL:$1|ߝߌ߬ߘߊ|ߝߌ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬}}",
1602 "ncategories": "$1 {{PLURAL:$1|ߦߌߟߡߊ|ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬}}",
1603 "ninterwikis": "$1 {{PLURAL:$1|ߥߞߌߕߍ|ߥߞߌߕߍ ߟߎ߬}}",
1604 "nlinks": "$1 {{PLURAL:$1|ߛߘߌ߬ߜߋ߲|ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬}}",
1605 "nmembers": "$1 {{PLURAL:$1|ߛߌ߲߬ߝߏ߲ |ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬}}",
1606 "nmemberschanged": "$1 → $2 {{PLURAL:$2|ߛߌ߲߬ߝߏ߲|ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬}}",
1607 "nrevisions": "$1 {{PLURAL:$1|ߟߢߊ߬ߟߌ|ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬}}",
1608 "nimagelinks": "ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ {{PLURAL:$1|ߞߐߜߍ|ߞߐߜߍ ߟߎ߬}} $1 ߘߐ߫",
1609 "ntransclusions": "ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ {{PLURAL:$1|ߞߐߜߍ|ߞߐߜߍ ߟߎ߬}} $1 ߘߐ߫",
1610 "specialpage-empty": "ߞߐߝߟߌ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.",
1611 "lonelypages": "ߞߐߜߍ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬",
1612 "uncategorizedpages": "ߞߐߜߍ߫ ߦߌߟߡߊߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1613 "uncategorizedcategories": "ߦߌߟߡߊ߫ ߦߌߟߡߊߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1614 "uncategorizedimages": "ߞߐߕߐ߯ ߦߌߟߡߊߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1615 "uncategorizedtemplates": "ߞߙߊ߬ߞߏ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1616 "uncategorized-categories-exceptionlist": " # Contains a list of categories, which shouldn't be mentioned on Special:UncategorizedCategories. One per line, starting with \"*\". Lines starting with another character (including whitespaces) are ignored. Use \"#\" for comments.",
1617 "unusedcategories": "ߦߌߟߡߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ ߟߎ߬",
1618 "unusedimages": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ",
1619 "wantedcategories": "ߦߌߟߡߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1620 "wantedpages": "ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1621 "wantedpages-badtitle": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲: $1 ߘߐ߫",
1622 "wantedfiles": "ߞߐߜߍ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1623 "wantedfiletext-nocat-noforeign": "ߞߐߕߐ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߦߋ߲߬.",
1624 "wantedtemplates": "ߞߙߊߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1625 "mostlinked": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1626 "mostlinkedcategories": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1627 "mostcategories": "ߦߌߟߡߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1628 "mostimages": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1629 "mostinterwikis": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߞߌ ߣߌ߫ ߢߐ߲ߕߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫",
1630 "mostrevisions": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
1631 "prefixindex": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߝߟߐߣߍ߲߫",
1632 "prefixindex-namespace": "ߢߍߣߙߊ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ($1 ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ)",
1633 "prefixindex-submit": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1634 "prefixindex-strip": "ߢߍߣߙߊ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.",
1635 "shortpages": "ߞߐߜߍ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬",
1636 "longpages": "ߞߐߜߍ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬",
1637 "deadendpages": "ߞߐߜߍ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬",
1638 "deadendpagestext": "ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ {{SITENAME}} ߘߐ߫.",
1639 "protectedpages": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬",
1640 "protectedpages-filters": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬:",
1641 "protectedpages-indef": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߐߙߐ߲߫",
1642 "protectedpages-summary": "ߞߐߜߍ ߛߙߍߘߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߫. ߣߵߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬߸ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ [[{{#special:ProtectedTitles}}|{{int:protectedtitles}}]].",
1643 "protectedpages-noredirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1644 "protectedpages-timestamp": "ߕߎ߬ߡߊ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲",
1645 "protectedpages-page": "ߞߐߜߍ",
1646 "protectedpages-expiry": "ߊ߬ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫",
1647 "protectedpages-performer": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲",
1648 "protectedpages-params": "ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ",
1649 "protectedpages-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ",
1650 "protectedpages-submit": "ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
1651 "protectedpages-unknown-timestamp": "ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
1652 "protectedpages-unknown-performer": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
1653 "protectedtitles": "ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬",
1654 "protectedtitles-submit": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
1655 "listusers": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߛߙߍߘߍ",
1656 "listusers-editsonly": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬",
1657 "listusers-creationsort": "ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬",
1658 "usereditcount": "$1 {{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬}}",
1659 "usercreated": "{{GENDER:$3|ߛߌ߲ߘߟߌߣߐ ߟߋ߬}} $2 $1 ߡߊ߬",
1660 "newpages": "ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬",
1661 "newpages-submit": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1662 "newpages-username": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߐ߮:",
1663 "ancientpages": "ߞߐߜߍ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬",
1664 "move": "ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1665 "movethispage": "ߘߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
1666 "notargettitle": "ߞߏ߲߰ ߕߴߦߋ߲߬",
1667 "nopagetitle": "ߞߏ߲߰ ߞߐߜߍ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬",
1668 "nopagetext": "ߌ ߣߊ߬ ߞߏ߲߰ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߕߴߦߋ߲߬.",
1669 "pager-newer-n": "{{PLURAL:$1|ߞߎߘߡߊ1|ߞߎߘߡߊ$1}}",
1670 "pager-older-n": "{{PLURAL:$1|ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߁|ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ $1}}",
1671 "suppress": "ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ",
1672 "apihelp": "API ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲",
1673 "apisandbox": "API ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߘߏ",
1674 "apisandbox-jsonly": "ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ JavaScript ߟߊ߫ ߞߊ߬ API ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫",
1675 "apisandbox-submit": "ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫",
1676 "apisandbox-reset": "ߊ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1677 "apisandbox-retry": "ߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߯",
1678 "apisandbox-loading": "ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߟߊߢߎ߲ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ API ߘߊ߲ߕߊ ߞߏ ߘߐ߫ \"$1\"...",
1679 "apisandbox-load-error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ API ߘߊ߲ߕߊ \"$1\":$2 ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫",
1680 "apisandbox-helpurls": "ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬",
1681 "apisandbox-examples": "ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫",
1682 "apisandbox-dynamic-parameters": "ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫",
1683 "apisandbox-dynamic-parameters-add-label": "ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߘߏ߲߬",
1684 "apisandbox-dynamic-parameters-add-placeholder": "ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߐ߮",
1685 "apisandbox-dynamic-error-exists": "ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߐ߮ \"$1\" ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.",
1686 "apisandbox-templated-parameter-reason": "ߣߌ߲߬ [[Special:ApiHelp/main#main/templatedparams|templated parameter]] ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ {{PLURAL:$1|ߘߙߊߖߊ|ߘߙߊߖߊ ߟߎ߬}} ߠߋ߬ ߡߊ߬ $2 ߘߐ߫.",
1687 "apisandbox-fetch-token": "ߖߐߟߐ߲ߞߐ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߝߊߟߌ",
1688 "apisandbox-add-multi": "ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲",
1689 "apisandbox-results": "ߞߐߖߋߓߌ ߟߎ߬",
1690 "apisandbox-sending-request": "API ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߗߋߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫...",
1691 "apisandbox-loading-results": "API ߞߐߖߋߓߌ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߵߌ ߘߐ߫...",
1692 "apisandbox-results-error": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ API ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߐߖߋߓߌ ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫: $1",
1693 "apisandbox-request-selectformat-label": "ߓߟߏߡߟߊ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߦߏ߫:",
1694 "apisandbox-request-url-label": "URL ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ:",
1695 "apisandbox-request-json-label": "JSON ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ:",
1696 "apisandbox-request-time": "ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ: {{PLURAL:$1|$1 ms}}",
1697 "apisandbox-continue": "ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲",
1698 "apisandbox-continue-clear": "ߊ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1699 "apisandbox-multivalue-all-namespaces": "$1 (ߕߐ߯ ߛߓߍ ߞߣߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯)",
1700 "apisandbox-multivalue-all-values": "$1 (ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯)",
1701 "booksources": "ߞߊ߬ߝߊ ߛߎ߲",
1702 "booksources-search-legend": "ߞߊ߬ߝߊ ߛߎ߲ ߕߌߙߌ߲߫",
1703 "booksources-search": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
1704 "magiclink-tracking-rfc": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ RFC ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫",
1705 "magiclink-tracking-rfc-desc": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ RFC ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Magic_links mediawiki.org] on how to migrate.",
1706 "magiclink-tracking-pmid": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ PMID ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.",
1707 "magiclink-tracking-pmid-desc": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ PMID ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage /Help:Magic_links mediawiki.org] ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬.",
1708 "magiclink-tracking-isbn": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ISBN ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫",
1709 "magiclink-tracking-isbn-desc": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ISBN ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Magic_links mediawiki.org] ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬.",
1710 "specialloguserlabel": "ߞߍߓߊ߮ :",
1711 "speciallogtitlelabel": "ߞߏ߲߭ (ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ {{ns:user}}: ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ ߕߐ߮):",
1712 "log": "ߘߏ߲߬",
1713 "logeventslist-submit": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1714 "logeventslist-more-filters": "ߘߊ߲ߖߐ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1715 "logeventslist-patrol-log": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬",
1716 "all-logs-page": "ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯",
1717 "alllogstext": "ߓߟߏߞߘߐ߫ ߘߐߛߙߋ ߡߎ߰ߡߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ {{SITENAME}}.\nߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߞߊ߬ ߢߊ߬߸ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߕߐ߮ (ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߝߍ߬)߸ ߥߟߴߊ߬ ߥߟߏߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ (ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߝߍ߬).",
1718 "logempty": "ߞߍߞߏ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߊ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.",
1719 "log-title-wildcard": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
1720 "checkbox-select": "ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲: $1",
1721 "checkbox-all": "ߊ߬ ߓߍ߯",
1722 "checkbox-none": "ߝߏߦߌ߬",
1723 "checkbox-invert": "ߊ߬ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬",
1724 "allpages": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯",
1725 "nextpage": "ߞߐߜߍ ߟߊ߬ߕߎ߲߰ߠߊ ($1)",
1726 "prevpage": "ߞߐߜߍ ߟߊ߬ߕߎ߲߰ߠߊ ($1)",
1727 "allpagesfrom": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1728 "allpagesto": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1729 "allarticles": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯",
1730 "allinnamespace": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ($1 ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ)",
1731 "allpagessubmit": "ߥߊ߫",
1732 "allpagesprefix": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫ ߢߍߣߙߊߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬:",
1733 "allpagesbadtitle": "ߞߐߜߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߘߌ߫ ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߥߞߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߍߣߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫.\nߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߯ ߘߌ߫.",
1734 "allpages-hide-redirects": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1735 "categories": "ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬",
1736 "categories-submit": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
1737 "categoriesfrom": "ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1738 "deletedcontributions": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1739 "deletedcontributions-title": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫",
1740 "sp-deletedcontributions-contribs": "ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߠߎ߬",
1741 "linksearch": "ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
1742 "linksearch-ns": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ:",
1743 "linksearch-ok": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
1744 "linksearch-line": "$1 ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ $2",
1745 "listusersfrom": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1746 "listusers-submit": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
1747 "listusers-noresult": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߴߦߋ߲߬",
1748 "listusers-blocked": "(ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲)",
1749 "activeusers": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
1750 "activeusers-from": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1751 "activeusers-groups": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬:",
1752 "activeusers-excludegroups": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫:",
1753 "activeusers-noresult": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߴߦߋ߲߬",
1754 "activeusers-submit": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1755 "listgrouprights": "ߞߙߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߤߊߞߍ",
1756 "listgrouprights-group": "ߞߙߎ:",
1757 "listgrouprights-rights": "ߞߌߣߌ߲",
1758 "listgrouprights-helppage": "Help: ߞߙߎ ߤߊߞߍ",
1759 "listgrouprights-members": "(ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߛߙߍߘߍ)",
1760 "listgrouprights-addgroup": "ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ {{PLURAL:$2|ߞߙߎ|ߞߙߎ ߟߎ߬}}: $1",
1761 "listgrouprights-removegroup": "ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ {{PLURAL:$2|ߞߙߎ|ߞߙߎ ߟߎ߬}}: $1",
1762 "listgrouprights-addgroup-all": "ߟߊߘߏ߲߬ ߞߙߎ ߓߍ߯ ߘߐ߫",
1763 "listgrouprights-removegroup-all": "ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߙߎ ߓߍ߯ ߘߐ߫",
1764 "listgrouprights-addgroup-self": "ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ {{PLURAL:$2|ߞߙߎ|ߞߙߎ ߟߎ߬}} ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߊߕߋߘߊ: $1",
1765 "listgrouprights-removegroup-self": "ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ {{PLURAL:$2|ߞߙߎ|ߞߙߎ ߟߎ߬}} ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߊߕߋߘߊ ߟߊ߫: $1",
1766 "listgrouprights-addgroup-self-all": "ߞߙߎ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߊߕߋߘߊ ߘߐ߫",
1767 "listgrouprights-removegroup-self-all": "ߞߙߎ ߓߍ߯ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߊߕߋߘߊ ߘߐ߫",
1768 "listgrouprights-namespaceprotection-namespace": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ:",
1769 "listgrouprights-namespaceprotection-restrictedto": "ߞߌߣߌ߲߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊߘߌ߬ߢߍ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1770 "listgrants-grant": "ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬",
1771 "listgrants-rights": "ߞߌߣߌ߲",
1772 "trackingcategories": "ߦߌߟߡߊ ߜߙߋ߬ߓߐ߬ߟߌ",
1773 "trackingcategories-msg": "ߦߌߟߡߊ ߜߙߋ߬ߓߐ߬ߟߌ",
1774 "trackingcategories-name": "ߗߋߛߓߍ ߕߐ߮",
1775 "trackingcategories-nodesc": "ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬",
1776 "trackingcategories-disabled": "ߦߌߟߡߊ ߓߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫",
1777 "mailnologin": "ߗߋߟߌ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߯ ߕߴߦߋ߲߬",
1778 "emailuser": "ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫ ߣߌ߲߬ ߕߌ߭ ߡߊ߬",
1779 "emailuser-title-target": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ {{GENDER:$1|ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ}} ߣߌ߲߬ ߡߊ߬",
1780 "emailuser-title-notarget": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ",
1781 "defemailsubject": "{{SITENAME}} ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ \"$1\" ߟߋ߬ ߟߊ߫",
1782 "usermaildisabled": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫",
1783 "usermaildisabledtext": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬",
1784 "noemailtitle": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߕߴߦߋ߲߬",
1785 "noemailtext": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߝߋ߲߫ ߡߊߕߍ߰ ߡߎߣߎ߲߬.",
1786 "nowikiemailtext": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߗߋߟߌ ߟߊߟߐ߭ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬.",
1787 "emailusername": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߊߕߐ߮:",
1788 "email-legend": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫ {{SITENAME}} ߜߘߍ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬",
1789 "emailfrom": "ߞߊ߬ ߝߘߊ߫",
1790 "emailto": "ߞߊ߬ ߕߊ߯:",
1791 "emailsubject": "ߝߐߡߊ:",
1792 "emailmessage": "ߗߋߛߓߍ:",
1793 "emailsend": "ߗߋߟߌ",
1794 "emailccme": "ߒ ߠߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߓߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߒ ߡߊ߬.",
1795 "emailccsubject": "ߌ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߓߊߞߎߘߊ ߗߋ߫ $1: $2 ߡߊ߬",
1796 "emailsent": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫",
1797 "emailsenttext": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߗߋߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫.",
1798 "emailuserfooter": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ {{GENDER:$1|ߗߋߟߌߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫}} ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ $1 ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫{{GENDER:$2|$2}} \"{{int:emailuser}}\" ߓߟߏ߫߸ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ {{SITENAME}}. ߣߌ߫ {{GENDER:$2|ߌ߫}} ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ {{GENDER:$2|ߌ ߟߊ߫}} ߢߎߡߍߙߋ߲ ߘߌ߫ ߗߋ߫ {{GENDER:$1|ߗߋߟߌߟߊ ߛߎ߲}} ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ {{GENDER:$2|ߌ ߟߊ߫}} ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ {{GENDER:$2|ߞߎߡߘߊ}} ߟߊ߫.",
1799 "usermessage-editor": "ߞߊ߲ߞߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߮",
1800 "watchlist": "ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߛߙߍߘߍ",
1801 "mywatchlist": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ",
1802 "watchlistfor2": "ߞߏߛߐ߲߬ $1 $2",
1803 "watchnologin": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫",
1804 "addwatch": "ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
1805 "addedwatchtext": "\"[[:$1]]\" ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ [[Special:Watchlist|watchlist]] ߘߐ߫.",
1806 "watch": "ߊ߬ ߘߐߜߍ߫",
1807 "watchthispage": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫",
1808 "unwatch": "ߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋߓߊߟߌ ߘߌ߫",
1809 "unwatchthispage": "ߊ߬ ߘߐߜߍߟߌ ߟߊߟߐ߬",
1810 "notanarticle": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߣߐߘߐ߫ ߞߐߜߍ߫ ߘߌ߫",
1811 "notvisiblerev": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1812 "watchlist-details": "ߌ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ {{PLURAL:$1|ߞߐߜߍ $1|ߞߐߜߍ ߟߎ߬ $1}}( ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊߝߐߟߌ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬) ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫.",
1813 "wlheader-enotif": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߦߌߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫.",
1814 "wlheader-showupdated": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ <strong>ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ</strong> ߘߐ߫.",
1815 "wlnote": "ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ {{PLURAL:$1|is the last change|are the last <strong>$1</strong> changes}} ߞߐ߯ߟߕߊ ߘߐ߫ {{PLURAL:$2|hour|<strong>$2</strong> hours}}, as of $3, $4.",
1816 "watchlist-hide": "ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
1817 "watchlist-submit": "ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1818 "wlshowtime": "ߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫",
1819 "wlshowhideminor": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1820 "wlshowhidebots": "ߓߏߕ",
1821 "wlshowhideliu": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߯ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬",
1822 "wlshowhideanons": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲",
1823 "wlshowhidepatr": "ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲",
1824 "wlshowhidemine": "ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬",
1825 "wlshowhidecategorization": "ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ",
1826 "watchlist-options": "ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߢߣߊߕߐߡߐ߲ ߠߎ߬",
1827 "watching": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫...",
1828 "unwatching": "ߦߋߓߊߟߌߦߊߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫...",
1829 "enotif_reset": "ߞߐߜߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫",
1830 "enotif_impersonal_salutation": "{{SITENAME}} ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ",
1831 "enotif_subject_deleted": "{{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER:ߖߏ߰ߛߌ߫|$2}} $2 ߓߟߏ߫",
1832 "enotif_subject_created": "{{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER:ߖߏ߰ߛߌ߫|$2}} $2 ߓߟߏ߫",
1833 "enotif_subject_moved": "{{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER:ߖߏ߰ߛߌ߫|$2}} $2 ߓߟߏ߫",
1834 "enotif_subject_restored": "{{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER:ߖߏ߰ߛߌ߫|$2}} $2 ߓߟߏ߫",
1835 "enotif_subject_changed": "{{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER:ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫|$2}} $2 ߓߟߏ߫",
1836 "enotif_body_intro_deleted": " {{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER:ߖߏ߰ߛߌ߫|$2}} ߓߟߏ߫ $ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߎߡߘߊ $2 ߓߟߏ߫߸ ߣߌ߲߬ $3 ߦߋ߫.",
1837 "enotif_body_intro_created": " {{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER: ߛߌ߲ߘߌ߫|$2 ߓߟߏ߫}} $ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߎߡߘߊ ߟߊ߫ $2 ߓߟߏ߫߸ $3 ߘߐߜߍ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫.",
1838 "enotif_body_intro_moved": " {{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER: ߖߏ߬ߛߌ߫|$2}} ߓߟߏ߫ $ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߎߡߘߊ ߟߊ߫ $2 ߓߟߏ߫߸ $3 ߘߐߜߍ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫.",
1839 "enotif_body_intro_restored": " {{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER: ߟߊߞߎߣߎ߲߫|$2 ߓߟߏ߫}} $ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߎߡߘߊ ߟߊ߫ $2 ߓߟߏ߫߸ $3 ߘߐߜߍ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫.",
1840 "enotif_body_intro_changed": " {{SITENAME}} ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ {{GENDER: ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫|$2 ߓߟߏ߫}} $ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߎߡߘߊ ߟߊ߫ $2 ߓߟߏ߫߸ $3 ߘߐߜߍ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫.",
1841 "enotif_lastvisited": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߬߸߫ ߊ߬ ߦߋ߫ $1",
1842 "enotif_lastdiff": "ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫߸ $1 ߘߐߜߍ߫",
1843 "enotif_anon_editor": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ $1",
1844 "enotif_minoredit": "ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫",
1845 "deletepage": "ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬",
1846 "confirm": "ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫",
1847 "excontent": "ߞߣߐߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫: \"$1\"",
1848 "excontentauthor": "ߞߣߐߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫: \"$1\"߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ \"[[Special:Contributions/$2|$2]]\" \" ([[User talk:$2|talk]])",
1849 "exbeforeblank": "ߞߣߐߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ \"$1\" ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߢߍ߫.",
1850 "delete-confirm": "ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ $1",
1851 "delete-legend": "ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1852 "historyaction-submit": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬.",
1853 "actioncomplete": "ߞߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫",
1854 "actionfailed": "ߞߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫",
1855 "deletedtext": "\"$1\" ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬.\n$2 ߘߐߜߍ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߬ߛߟߌ߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.",
1856 "dellogpage": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲",
1857 "dellogpagetext": "ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫.",
1858 "deletionlog": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲",
1859 "log-name-create": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ",
1860 "log-description-create": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫.",
1861 "logentry-create-create": "$1 {{GENDER:$2|ߛߌ߲ߘߟߌߣߐ ߟߋ߬}} ߞߐߜߍ $3 ߘߌ߫",
1862 "reverted": "ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߡߊ߬.",
1863 "deletecomment": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
1864 "deleteotherreason": "ߞߎ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߕߊ߬/ߜߘߍ:",
1865 "deletereasonotherlist": "ߞߎ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬",
1866 "delete-edit-reasonlist": "ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1867 "rollback": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
1868 "rollback-confirmation-confirm": "ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫:",
1869 "rollback-confirmation-yes": "ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
1870 "rollback-confirmation-no": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
1871 "rollbacklink": "ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
1872 "rollbacklinkcount": "ߛߋ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߣߐ߭ߡߊ߬ $1 {{PLURAL:$1|ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫|ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫}}",
1873 "rollbackfailed": "ߟߊ߬ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫",
1874 "rollback-missingparam": "ߢߌ߬ߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫",
1875 "rollback-missingrevision": "ߓߟߏߡߟߊ߫ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߦߟߍ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫.",
1876 "cantrollback": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫:\nߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߕߌ߭ ߘߌ߫.",
1877 "editcomment": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫: <em>$1</em>",
1878 "changecontentmodel": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߮ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
1879 "changecontentmodel-legend": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
1880 "changecontentmodel-title-label": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬:",
1881 "changecontentmodel-current-label": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ:",
1882 "changecontentmodel-model-label": "ߞߣߐߘߐ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߎߘߊ:",
1883 "changecontentmodel-reason-label": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
1884 "changecontentmodel-submit": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1885 "changecontentmodel-success-title": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1886 "changecontentmodel-success-text": "[[:$1]] ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.",
1887 "changecontentmodel-cannot-convert": "ߞߣߐߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ [[:$1]] ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ $2 ߛߎ߯ߦߊ ߟߊ߫.",
1888 "changecontentmodel-emptymodels-title": "ߞߣߐߘߐ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬",
1889 "changecontentmodel-emptymodels-text": "ߞߣߐߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ [[:$1]] ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߟߊ߫.",
1890 "log-name-contentmodel": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲ߖߐ",
1891 "logentry-contentmodel-change-revertlink": "ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
1892 "logentry-contentmodel-change-revert": "ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
1893 "protectlogpage": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߠߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲",
1894 "protectlogtext": "ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫.\nߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫\n[[Special:ProtectedPages|protected pages list]] ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬.",
1895 "protectedarticle": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߣߍ߲ \"[[$1]]\"",
1896 "modifiedarticleprotection": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ \"[[$1]]\"",
1897 "unprotectedarticle": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ \"[[$1]]\" ߞߊ߲߬.",
1898 "movedarticleprotection": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ \"[[$2]]\" ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ \"[[$1]]\" ߞߊ߲߬",
1899 "protectedarticle-comment": "{{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫}} \"[[$1]]\"",
1900 "modifiedarticleprotection-comment": "{{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬}} \"[[$1]]\" ߞߊ߲߬.",
1901 "unprotectedarticle-comment": "{{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߐ߫}} \"[[$1]]\" ߞߊ߲߫.",
1902 "protect-title": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ \"$1\" ߞߊ߲߬",
1903 "protect-title-notallowed": "\"$1\" ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߦߋ߫",
1904 "prot_1movedto2": "\"[[$1]]\" ߓߘߊ߫ ߟߥߊ߫ ߦߊ߲߬ [[$2]]",
1905 "protect-badnamespace-title": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊߟߌ",
1906 "protect-badnamespace-text": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫",
1907 "protect-legend": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫",
1908 "protectcomment": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
1909 "protectexpiry": "ߊ߬ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫:",
1910 "protect_expiry_invalid": "ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
1911 "protect_expiry_old": "ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬.",
1912 "protect-unchain-permissions": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߘߊߦߟߍ߬",
1913 "protect-text": "ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߦߊ߲߬ <strong>$1</strong>.",
1914 "protect-locked-blocked": "ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߢߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫.\nߞߐߜߍ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߟߊߓߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ <strong>$1</strong>",
1915 "protect-locked-dblock": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߛߐ߰ߟߌ ߕߏ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫. ߞߐߜߍ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߟߊߓߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ <strong>$1:",
1916 "protect-locked-access": "ߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.\nߞߐߜߍ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߟߊߓߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ <strong>$1</strong>",
1917 "protect-default": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬",
1918 "protect-fallback": " \"$1\" ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬",
1919 "protect-level-autoconfirmed": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬",
1920 "protect-level-sysop": "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬",
1921 "protect-summary-cascade": "ߛߎߙߎ߲ߘߎߟߌ",
1922 "protect-expiring": "ߛߕߊ ߝߊߕߐ߫ $1 (ߖ.ߕ.ߘ)",
1923 "protect-expiring-local": "ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ $1",
1924 "protect-expiry-indefinite": "ߘߊ߲߬ߓߊߟߌ",
1925 "protect-cascade": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ (ߛߎߙߎ߲ߘߎߟߌ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ)",
1926 "protect-cantedit": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫.",
1927 "protect-othertime": "ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ:",
1928 "protect-othertime-op": "ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫",
1929 "protect-existing-expiry": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߛߕߊߝߊ߫ ߕߎߡߊ: $3߸ $2",
1930 "protect-existing-expiry-infinity": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߛߕߊߝߊ߫ ߕߎߡߊ: ߘߊ߲߬ߓߊߟߌ",
1931 "protect-otherreason": "ߞߎ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߕߊ߬/ߜߘߍ:",
1932 "protect-otherreason-op": "ߞߎ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬",
1933 "protect-edit-reasonlist": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
1934 "protect-expiry-options": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁: 1 hour, ߕߟߋ߬ ߁: 1 day, ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ ߁:1 week, ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߂:2 weeks, ߞߊߙߏ߫ ߁:1 month, ߞߊߙߏ߫ ߃:3 months, ߞߊߙߏ߫ ߆:6 months, ߛߊ߲߬ ߁:1 year, ߘߊ߲߬ߓߊߟߌ: infinite",
1935 "restriction-type": "ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲:",
1936 "minimum-size": "ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲",
1937 "maximum-size": "ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߐߘߊ߲:",
1938 "restriction-edit": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
1939 "restriction-move": "ߕߐ߯ߦߊ߫",
1940 "restriction-create": "ߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫",
1941 "restriction-upload": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ",
1942 "restriction-level-sysop": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲",
1943 "restriction-level-autoconfirmed": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ-ߝߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ",
1944 "restriction-level-all": "ߞߊߓߋ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫",
1945 "undelete": "ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫",
1946 "undeletepage": "ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫",
1947 "viewdeletedpage": "ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫",
1948 "undelete-fieldset-title": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫",
1949 "undeleterevisions": "{{PLURAL:ߟߢߊ߬ߟߌ|$1|ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬}} $1 ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
1950 "undeletebtn": "ߟߊߞߎߣߎ߲߫",
1951 "undeletelink": "ߦߋߟߌ/ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߠߌ߲",
1952 "undeleteviewlink": "ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
1953 "undeleteinvert": "ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬",
1954 "undeletecomment": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
1955 "cannotundelete": "ߖߏ߬ߛߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߍ߯: $1",
1956 "undeletedpage": "<strong>$1 ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫</strong>\n\nߥߊ߫ ߓߐ߫ [[Special:Log/delete|deletion log]] ߡߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߐߟߕߊ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫.",
1957 "undelete-header": " [[Special:Log/delete|the deletion log]] ߘߐߜߍ߫ ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߐߟߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫.",
1958 "undelete-search-title": "ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
1959 "undelete-search-box": "ߞߐߜߍ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
1960 "undelete-search-prefix": "ߞߐߜߍ߫ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1961 "undelete-search-full": "ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬:",
1962 "undelete-search-submit": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
1963 "undelete-no-results": "ߞߐߜߍ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߓߍߞߘߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.",
1964 "undelete-cleanup-error": "ߞߐߕߐ߯ \"$1\" ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
1965 "undelete-missing-filearchive": "ߞߐߕߐ߯ ߛߓߍߞߘߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ID $1 ߟߊߞߎߣߎ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߛߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߋ߬.",
1966 "undelete-error": "ߞߐߜߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ",
1967 "undelete-error-short": "ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ:$1",
1968 "undelete-show-file-confirm": "ߌ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߖߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ <nowiki>$1</nowiki> ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ $3 ߡߊ߬ $2 ߟߊ߫؟",
1969 "undelete-show-file-submit": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫",
1970 "namespace": "ߕߐ߯ ߛߓߍ ߞߣߍ:",
1971 "invert": "ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬",
1972 "tooltip-invert": "ߞߏ߲߬ߘߏ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߞߣߍ߫ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߯ ߞߣߍ߫ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߐߜߍߣߍ߲ ߠߎ߬)",
1973 "tooltip-whatlinkshere-invert": "ߞߏ߲߬ߘߏ ߣߌ߲߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߞߊ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.",
1974 "namespace_association": "ߕߐ߯ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߓߟߏ",
1975 "tooltip-namespace_association": "ߞߏ߲߬ߘߏ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌߦߊ ߥߟߊ߫ ߝߐߡߊ ߕߐ߮ ߞߣߍ ߡߍ߲ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬.",
1976 "blanknamespace": "(ߓߊߖߎߡߊ)",
1977 "contributions": "ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߎ߬ {{GENDER:$1|ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ}}",
1978 "contributions-title": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫$1",
1979 "mycontris": "ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲",
1980 "anoncontribs": "ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߠߎ߬",
1981 "contribsub2": "{{GENDER:$3|$1}} ߕߊ ($2)",
1982 "contributions-subtitle": "{{GENDER:$3|$1}} ߕߊ",
1983 "contributions-userdoesnotexist": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ \"$1\" ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.",
1984 "nocontribs": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߬ ߛߌ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߦߋߣߍ߲߫.",
1985 "uctop": "ߞߍߛߊ߲ߞߏ",
1986 "month": "ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊߙߏ ߡߊ߬ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫):",
1987 "year": "ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊߙߏ ߡߊ߬ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߡߊ߬):",
1988 "date": "ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏߣߊ߫)",
1989 "sp-contributions-blocklog": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߊ߬ߟߊ߲߬",
1990 "sp-contributions-suppresslog": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1991 "sp-contributions-deleted": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߮ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬",
1992 "sp-contributions-uploads": "ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߎ߬",
1993 "sp-contributions-logs": "ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬",
1994 "sp-contributions-talk": "ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ",
1995 "sp-contributions-userrights": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߤߊߞߍ ߘߊߘߐߓߍ߲ߠߌ߲",
1996 "sp-contributions-search": "ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫",
1997 "sp-contributions-username": "IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߕߐ߮:",
1998 "sp-contributions-toponly": "ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬",
1999 "sp-contributions-newonly": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬",
2000 "sp-contributions-hideminor": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
2001 "sp-contributions-submit": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
2002 "whatlinkshere": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬",
2003 "whatlinkshere-title": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߲߭ ߣߌ߲߬ $1 ߡߊ߬",
2004 "whatlinkshere-page": "ߘߐߜߍ:",
2005 "linkshere": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ <strong>$2</strong>:",
2006 "nolinkshere": "ߞߐߜߍ߫ ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ <strong>$2</strong>.",
2007 "isredirect": "ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߞߐߜߍ",
2008 "istemplate": "ߘߐ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲",
2009 "isimage": "ߞߐߕߐ߮ ߛߘߌ߬ߜߋ߲",
2010 "whatlinkshere-prev": "{{PLURAL:$1|ߢߝߍߕߊ ߟߎ߬|ߢߝߍߕߊ ߟߎ߬ $1}}",
2011 "whatlinkshere-next": "{{PLURAL:$1|ߢߍߕߊ|ߢߍߕߊ $1}}",
2012 "whatlinkshere-links": "→ ߛߘߌ߬ߜߋ߲",
2013 "whatlinkshere-hideredirs": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ $1",
2014 "whatlinkshere-hidetrans": "ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߟߌ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ $1",
2015 "whatlinkshere-hidelinks": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲$1",
2016 "whatlinkshere-hideimages": "ߞߐߕߐ߮ ߛߘߌ߬ߜߋ߲$1",
2017 "whatlinkshere-filters": "ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲",
2018 "whatlinkshere-submit": "ߕߊ߯",
2019 "autoblockid": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ #$1",
2020 "block": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬",
2021 "unblock": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
2022 "blockip": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߓߊ߬ߟߌ߬",
2023 "ipaddressorusername": "IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߕߐ߮:",
2024 "ipbreason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2025 "ipbcreateaccount": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ",
2026 "ipbemailban": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋߟߌ",
2027 "ipbsubmit": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬",
2028 "ipbother": "ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫:",
2029 "ipboptions": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߂:2 hours, ߕߟߋ߬ ߁:1 day, ߕߋ߬ߟߋ ߃:3 days,ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߁:1 week, ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߂:2 weeks, ߞߊߙߏ߫ ߁:1 month, ߞߊߙߏ߫ ߃:3 months, ߞߊߙߏ߫ ߆:6 months,ߛߊ߲߬ ߁:1 year,ߤߊ߲߯ ߤߌ߲߯:infinite",
2030 "ipbhidename": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬",
2031 "ipb-disableusertalk": "ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲",
2032 "ipb-change-block": "ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬-ߕߎ߲߯",
2033 "ipb-confirm": "ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߟߊߛߙߋߦߊ߫",
2034 "ipb-sitewide": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ",
2035 "ipb-partial": "ߝߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ",
2036 "ipb-sitewide-help": "ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߞߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߞߍߢߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬.",
2037 "ipb-partial-help": "ߞߐߜߍ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ",
2038 "ipb-pages-label": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬",
2039 "ipb-namespaces-label": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ",
2040 "badipaddress": "IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
2041 "blockipsuccesssub": "ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫",
2042 "ipb-edit-dropdown": "ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2043 "ipb-unblock-addr": "$1 ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
2044 "ipb-unblock": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߥߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮",
2045 "ipb-blocklist": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫",
2046 "ipb-blocklist-contribs": "{{GENDER:$1|$1}} ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߮ߞߊ߲",
2047 "ipb-blocklist-duration-left": "ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ $1",
2048 "block-actions": "ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬ߕߊ:",
2049 "block-expiry": "ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ:",
2050 "block-options": "ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫",
2051 "block-prevent-edit": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
2052 "block-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2053 "block-target": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮:",
2054 "unblockip": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
2055 "ipusubmit": "ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬",
2056 "unblocked": "[[User:$1|$1]] ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫.",
2057 "unblocked-range": "$1 ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫.",
2058 "unblocked-id": "ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ $1 ߓߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߞߊ߲߬.",
2059 "unblocked-ip": "[[Special:Contributions/$1|$1]] ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫.",
2060 "blocklist": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
2061 "autoblocklist": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ",
2062 "autoblocklist-submit": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
2063 "autoblocklist-legend": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
2064 "autoblocklist-total-autoblocks": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߦߙߌߞߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ: $1",
2065 "autoblocklist-empty": "ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߝߊ߲ߞߣߐ ߛߙߍߘߍ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬.",
2066 "autoblocklist-otherblocks": "{{PLURAL:$1|ߞߍ߲ߒߖߘߍߦߋ߫ ߘߊ߲ߖߐ|ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߘߊ߲ߖߐ ߟߎ߬}} ߘߏ ߟߎ߬",
2067 "ipblocklist": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬",
2068 "ipblocklist-legend": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
2069 "blocklist-userblocks": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߢߡߊߘߏ߲߰",
2070 "blocklist-tempblocks": "ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ ߢߡߊߘߏ߲߰",
2071 "blocklist-addressblocks": "ߝߊ߲߬ߞߣߐ IP ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߢߡߊߘߏ߲߰",
2072 "blocklist-type": "ߛߎ߯ߦߊ:",
2073 "blocklist-type-opt-all": "ߊ߬ ߓߍ߯",
2074 "blocklist-type-opt-sitewide": "ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ",
2075 "blocklist-type-opt-partial": "ߝߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ",
2076 "blocklist-rangeblocks": "ߓߊߞߘߏ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
2077 "blocklist-timestamp": "ߕߎ߬ߡߊ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲",
2078 "blocklist-target": "ߞߏ߲߭",
2079 "blocklist-expiry": "ߊ߬ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫",
2080 "blocklist-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ",
2081 "ipblocklist-submit": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
2082 "ipblocklist-localblock": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߣߐ",
2083 "infiniteblock": "ߘߊ߲߬ߓߊߟߌ",
2084 "expiringblock": "ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ $1 ߟߋ߬ ߟߊ߫ $2 ߟߊ߫",
2085 "anononlyblock": "ߕߐ߯ߒߕߊ߲. ߘߐߙߐ߲߫",
2086 "createaccountblock": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫",
2087 "emailblock": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫",
2088 "blocklist-nousertalk": "ߌ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫",
2089 "blocklist-editing": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
2090 "blocklist-editing-sitewide": "(ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ) ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
2091 "blocklist-editing-page": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬",
2092 "blocklist-editing-ns": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ",
2093 "ipblocklist-empty": "ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߛߙߍߘߍ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬.",
2094 "blocklink": "ߟߊ߬ߢߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ",
2095 "unblocklink": "ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
2096 "change-blocklink": "ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߡߊߝߊ߲߬ߟߋ߲߬",
2097 "empty-username": "(ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬)",
2098 "contribslink": "ߓߟߏߡߊߜߍ߲",
2099 "emaillink": "ߢߎߡߍߙߋ߲ ߗߋ߫",
2100 "autoblocker": "ߓߘߊ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߊ߲߯ ߠߋ߬ ߦߋ߫ \"[[User:$1|$1]]\". ߓߟߏ߫.\nߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ $1 ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ \"$2\"",
2101 "blocklogpage": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ",
2102 "blocklog-showlog": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫.\nߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߊ߲ߖߐ ߡߊߛߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫:",
2103 "blocklog-showsuppresslog": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬.\nߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߊ߲ߖߐ ߡߊߛߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫:",
2104 "blocklogentry": "ߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ [[$1]] ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ $2 $3",
2105 "reblock-logentry": "ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ [[$1]] ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߛߕߊ ߝߊ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ $2 $3",
2106 "unblocklogentry": "$1 ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫",
2107 "block-log-flags-anononly": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫",
2108 "block-log-flags-nocreate": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߊߕߐ߲",
2109 "block-log-flags-noautoblock": "ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.",
2110 "block-log-flags-noemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫",
2111 "block-log-flags-nousertalk": "ߌ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫",
2112 "block-log-flags-angry-autoblock": "ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫.",
2113 "block-log-flags-hiddenname": "ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲߫",
2114 "ipb_expiry_invalid": "ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ",
2115 "ipb_expiry_old": "ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬.",
2116 "ipb_expiry_temp": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߕߐ߮ ߘߊ߲ߖߐ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎߘߊߦߌ ߘߌ߫.",
2117 "ipb_hide_invalid": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫: ߊ߬ ߓߘߊ߫ {{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫|ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ $1 ߠߎ߬}} ߠߎ߬ ߞߍ߫.",
2118 "ipb_already_blocked": "ߵߵ$1ߵߵ ߓߊ߬߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫.",
2119 "ipb-needreblock": "$1 ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬. ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߓߊ߬؟",
2120 "ipb-otherblocks-header": "{{PLURAL:$1|ߘߊ߲ߖߐ|ߘߊ߲ߖߐ ߟߎ߬}} ߕߐ߭ ߟߎ߬",
2121 "unblock-hideuser": "ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.",
2122 "proxyblocker": "ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߟߊ߲",
2123 "softblockrangesreason": "ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ߠߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߌ ߟߊ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ($1)߸ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
2124 "cant-see-hidden-user": "ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫߸ ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.",
2125 "ipbblocked": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߣߴߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫.",
2126 "ipbnounblockself": "ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬.",
2127 "lockdb": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߣߍ߰",
2128 "unlockdb": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߟߊߞߊ߬",
2129 "lockconfirm": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ ߛߐ߰.",
2130 "unlockconfirm": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ ߘߊߦߟߍ߬.",
2131 "lockbtn": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߣߍ߰",
2132 "unlockbtn": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߟߊߞߊ߬",
2133 "locknoconfirm": "ߌ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߲ߘߏ ߡߊߝߍߣߍ߲߫.",
2134 "lockdbsuccesssub": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߛߐ߰ߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫",
2135 "unlockdbsuccesssub": "ߛߐ߰ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߞߊ߲߬",
2136 "lockdbsuccesstext": "ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫.<br /> ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߓߊ߫ [[Special:UnlockDB|remove the lock]] ߣߴߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫.",
2137 "unlockdbsuccesstext": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫.",
2138 "databaselocked": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߛߐ߰ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬.",
2139 "databasenotlocked": "ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߛߐ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
2140 "move-page": "$1 ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2141 "move-page-legend": "ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2142 "namespace-nosubpages": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ \"$1\" ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.",
2143 "newtitle": "ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎߘߊ:",
2144 "move-watch": "ߓߊߖߎ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߫ ߞߏ߲߰ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫.",
2145 "movepagebtn": "ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ",
2146 "pagemovedsub": "ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫",
2147 "cannotmove": "ߞߐߜߍ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ {{PLURAL:$1|ߞߎ߲߭|ߞߎ߲߭ ߠߎ߬}} ߡߊ߬.",
2148 "movepage-moved": "<strong>\"$1\" ߓߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ \"$2\"</strong>",
2149 "movepage-moved-redirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.",
2150 "movepage-moved-noredirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫.",
2151 "movepage-delete-first": "ߞߏ߲߰ ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߟߊߢߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߞߐߜߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯.",
2152 "articleexists": "ߞߐߜߍ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.\nߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.",
2153 "cantmove-titleprotected": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬.",
2154 "movetalk": "ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2155 "move-subpages": "ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ (ߦߊ߲߬ $1)",
2156 "move-talk-subpages": "ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ (ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ $1)",
2157 "movepage-page-exists": "ߞߐߜߍ $1 ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߍߒߖߘߍߦߋߓߟߏߡߊ߬.",
2158 "movepage-source-doesnt-exist": "ߞߐߜߍ $1 ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ ߟߊ߫.",
2159 "movepage-page-moved": "ߞߐߜߍ $1 ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߊ߲߬ $2",
2160 "movepage-page-unmoved": "ߞߐߜߍ $1 ߕߴߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ $2.",
2161 "movelogpage": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬",
2162 "movelogpagetext": "ߞߐߜߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊߘߐ.",
2163 "movesubpage": "{{PLURAL:$1|ߞߐߜߍߙߋ߲|ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬}}",
2164 "movesubpagetext": "{{PLURAL:$1|ߞߐߜߍߙߋ߲|ߞߐߜߍߙߋ߲ ߠߎ߬}} $1 ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫.",
2165 "movenosubpage": "ߞߐߜߍߙߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.",
2166 "movereason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2167 "revertmove": "ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
2168 "delete_and_move_confirm": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߸ ߞߐߜߍ ߖߏ߬ߛߌ߬",
2169 "delete_and_move_reason": "ߊ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߛߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ \"[[$1]]\" ߘߐ߫",
2170 "selfmove": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫:\nߞߐߜߍ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬.",
2171 "immobile-source-namespace": "ߞߐߜߍ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ \"$1\" ߘߐ߫.",
2172 "immobile-target-namespace": "ߞߐߜߍ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ \"$1\" ߘߐ߫.",
2173 "immobile-target-namespace-iw": "ߥߞߌߣߌߢߐ߲߯ߕߍ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߕߍ߫ ߞߏ߲߰ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫.",
2174 "immobile-source-page": "ߞߐߜߍ ߕߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.",
2175 "immobile-target-page": "ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.",
2176 "movepage-invalid-target-title": "ߕߐ߯ ߡߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
2177 "imagenocrossnamespace": "ߞߐߕߐ߮ ߕߴߛߋ߫ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߫.",
2178 "nonfile-cannot-move-to-file": "ߞߐߕߐ߯ߦߊߓߊߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫.",
2179 "imagetypemismatch": "ߞߐߕߐ߯ ߞߎߘߊ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߞߊ߲߬.",
2180 "imageinvalidfilename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߞߏ߲߭ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
2181 "fix-double-redirects": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ_ߎ߯_ߛߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫",
2182 "move-leave-redirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߝߟߌ߬ ߌ ߞߘߐ߫",
2183 "export": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬",
2184 "exportall": "ߞߐߜߍ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬",
2185 "export-submit": "ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ",
2186 "export-addcattext": "ߞߐߜߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫:",
2187 "export-addcat": "ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲",
2188 "export-addnstext": "ߞߐߜߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߘߐ߫",
2189 "export-addns": "ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲",
2190 "export-download": "ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߐߕߐ߮ ߘߌ߫",
2191 "export-templates": "ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߙߊ߬ߞߏ ߘߐ߫",
2192 "export-manual": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߟߏߦߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬:",
2193 "allmessages": "ߞߊ߲ߞߋ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬",
2194 "allmessagesname": "ߕߐ߮",
2195 "allmessagesdefault": "ߓߐߛߎ߲ ߗߋߛߓߍ ߛߓߍߟߌ",
2196 "allmessagescurrent": "ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߗߋߛߓߍ ߛߓߍߟߌ",
2197 "allmessages-filter-legend": "ߛߍ߲ߛߍ߲ߟߊ߲",
2198 "allmessages-filter-unmodified": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ",
2199 "allmessages-filter-all": "ߊ߬ ߓߍ߯",
2200 "allmessages-filter-modified": "ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2201 "allmessages-prefix": "ߊ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߫ ߢߍߣߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬",
2202 "allmessages-language": "ߞߊ߲:",
2203 "allmessages-filter-submit": "ߥߣߊ߬ߙߌ",
2204 "allmessages-filter-translate": "ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ",
2205 "thumbnail-more": "ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫",
2206 "filemissing": "ߞߐߕߐ߯ ߞߐߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲",
2207 "thumbnail_error": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ: $1",
2208 "thumbnail_error_remote": "ߗߋߛߓߍ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ $1: $2",
2209 "thumbnail-temp-create": "ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫",
2210 "thumbnail-dest-create": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߟߊߘߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߴߊ߬ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫.",
2211 "thumbnail_invalid_params": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
2212 "thumbnail_image-type": "ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߎ߯ߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߍ߫",
2213 "import": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫",
2214 "importinterwiki": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߞߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫",
2215 "import-interwiki-sourcewiki": "ߥߞߌ߫ ߓߐߛߎ߲:",
2216 "import-interwiki-sourcepage": "ߓߐߛߎ߲ ߞߐߜߍ:",
2217 "import-interwiki-history": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߓߍ߯ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߬",
2218 "import-interwiki-templates": "ߞߙߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬",
2219 "import-interwiki-submit": "ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ",
2220 "import-mapping-default": "ߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߘߊ߲ߛߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫",
2221 "import-mapping-namespace": "ߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫",
2222 "import-upload-filename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮:",
2223 "import-upload-username-prefix": "ߥߞߌ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߢߍߣߙߊ:",
2224 "importstart": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ ߦߴߌ ߘߐ߫...",
2225 "import-revision-count": "$1 {{PLURAL:$1|ߟߢߊ߬ߟߌ|ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬}}",
2226 "importnopages": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߛߛߣߍߕߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬.",
2227 "imported-log-entries": "{{PLURAL:$1|ߘߊ߲ߖߐ ߘߏ߲߬ߠߌ߲|ߘߊ߲ߖߐ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲}} $1 ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍ߫.",
2228 "importfailed": "ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫: <nowiki>$1</nowiki>",
2229 "importunknownsource": "ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߛߎ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
2230 "importcantopen": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߛߣߍߣߍ߲ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫",
2231 "importbadinterwiki": "ߥߞߌ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߖߎ߮",
2232 "importsuccess": "ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫߹",
2233 "importnofile": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߛߣߍߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬.",
2234 "importuploaderrorsize": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߛߣߍߣߍ߲ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫.\nߞߐߕߐ߮ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߢߊ߲ߞߊ߲߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.",
2235 "importuploaderrorpartial": "ߞߐߕߐ߯ ߟߊߛߣߍߣߍ߲ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫.\nߞߐߕߐ߮ ߝߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.",
2236 "importuploaderrortemp": "ߞߐߕߐ߮ ߟߊߛߣߍߣߍ߲ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫.\nߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߥߊ߯ߕߌߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߐߕߐ߮ ߞߐ߫.",
2237 "import-noarticle": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߛߛߣߍߕߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬.",
2238 "import-upload": "XML ߓߟߏߡߟߊ ߟߊߦߟߍ߬",
2239 "importlogpage": "ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߞߣߍ",
2240 "javascripttest": "JavaScript ߞߟߏߜߍ",
2241 "javascripttest-pagetext-unknownaction": "ߞߍߟߌ߫ \"$1\" ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ",
2242 "tooltip-pt-userpage": "{{GENDER:|ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬}} ߞߐߜߍ",
2243 "tooltip-pt-mytalk": "{{GENDER:|ߌ ߟߊ߫}} ߞߎߡߊ߫ ߞߐߜߍ߫",
2244 "tooltip-pt-anontalk": "ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬",
2245 "tooltip-pt-preferences": "{{GENDER:|ߌ ߟߊ߫}} ߤߣߍߕߊ ߟߎ߬",
2246 "tooltip-pt-watchlist": "ߌ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
2247 "tooltip-pt-mycontris": "{{GENDER:|ߌ ߟߊ߫}} ߓߟߏߡߊߜߍ߲߫ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬",
2248 "tooltip-pt-anoncontribs": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫.",
2249 "tooltip-pt-login": "ߌ ߘߐߛߎߣߍ߲߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߕߍ߫",
2250 "tooltip-pt-login-private": "ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.",
2251 "tooltip-pt-logout": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߓߐ߫",
2252 "tooltip-pt-createaccount": "ߊ߲ ߧߴߌ ߘߐߛߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ߞߏ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߰ߟߊ߬ߘߏ߲߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬",
2253 "tooltip-ca-talk": "ߞߣߐߘߐ ߞߐߜߍ ߞߏߢߊ ߘߐߢߌߡߌ߲ߠߌ߲",
2254 "tooltip-ca-edit": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
2255 "tooltip-ca-addsection": "ߛߌ߰ߘߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬",
2256 "tooltip-ca-viewsource": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬.\nߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߎ߲ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫",
2257 "tooltip-ca-history": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߊߞߍߟߌ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬",
2258 "tooltip-ca-protect": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫",
2259 "tooltip-ca-unprotect": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
2260 "tooltip-ca-delete": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߖߏ߰ߛߌ߫",
2261 "tooltip-ca-undelete": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫.",
2262 "tooltip-ca-move": "ߘߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2263 "tooltip-ca-watch": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߝߙߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߞߊ߲߬",
2264 "tooltip-ca-unwatch": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2265 "tooltip-search": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ {{SITENAME}} ߞߣߐ߫",
2266 "tooltip-search-go": "ߥߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬",
2267 "tooltip-search-fulltext": "ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫",
2268 "tooltip-p-logo": "ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
2269 "tooltip-n-mainpage": "ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
2270 "tooltip-n-mainpage-description": "ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
2271 "tooltip-n-portal": "ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬߸ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߲߫",
2272 "tooltip-n-currentevents": "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߡߊ߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߍߞߎߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬",
2273 "tooltip-n-recentchanges": "ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
2274 "tooltip-n-randompage": "ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߞߏ ߘߐ߫",
2275 "tooltip-n-help": "ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߦߙߐ",
2276 "tooltip-t-whatlinkshere": "ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߙߍߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߡߊ߬",
2277 "tooltip-t-recentchangeslinked": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫",
2278 "tooltip-feed-rss": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ RSS ߓߊߟߏ",
2279 "tooltip-feed-atom": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߝߕߌ߫ ߓߊߟߏ",
2280 "tooltip-t-contributions": "{{GENDER:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ}} ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߮ߞߊ߲ ߛߙߍߘߍ",
2281 "tooltip-t-emailuser": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߕߊ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬{{GENDER:$1|ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ}}",
2282 "tooltip-t-info": "ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬.",
2283 "tooltip-t-upload": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬",
2284 "tooltip-t-specialpages": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
2285 "tooltip-t-print": "\nߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߕߊ",
2286 "tooltip-t-permalink": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߞߎߘߊߦߌ",
2287 "tooltip-ca-nstab-main": "ߞߣߐߘߐ ߞߣߐߘߐ߫ ߘߐߜߍ߫",
2288 "tooltip-ca-nstab-user": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߘߐߜߍ߫",
2289 "tooltip-ca-nstab-media": "ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߞߐߜߍ ߦߋ߫",
2290 "tooltip-ca-nstab-special": "ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊ߫",
2291 "tooltip-ca-nstab-project": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
2292 "tooltip-ca-nstab-image": "ߞߐߕߐ߮ ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߘߐߜߍ߫",
2293 "tooltip-ca-nstab-mediawiki": "ߞߊ߲ߞߋ ߗߋߛߓߍ ߘߐߜߍ߫",
2294 "tooltip-ca-nstab-template": "ߞߙߊߞߏ ߦߋ߫",
2295 "tooltip-ca-nstab-help": "ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫",
2296 "tooltip-ca-nstab-category": "ߦߌߟߡߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
2297 "tooltip-minoredit": "ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫",
2298 "tooltip-save": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
2299 "tooltip-publish": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬",
2300 "tooltip-preview": "ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߐߜߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ ߢߍ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫.",
2301 "tooltip-diff": "ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬",
2302 "tooltip-compareselectedversions": "ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫",
2303 "tooltip-watch": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2304 "tooltip-watchlistedit-normal-submit": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2305 "tooltip-watchlistedit-raw-submit": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫",
2306 "tooltip-upload": "ߟߏ߲ߘߐߦߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬",
2307 "tooltip-rollback": "\"ߟߊ߬ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ\" ߓߟߏߡߊߜߍ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ (ߠߎ߬) ߦߋ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫",
2308 "tooltip-undo": "\"ߊ߬ ߘߐߛߊ߬\" ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߞߊ߬ ߢߍߦߋߟߌ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬.",
2309 "tooltip-preferences-save": "ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬",
2310 "tooltip-summary": "ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߣߍ߲߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬",
2311 "common.json": "/* Any JSON here will be loaded for all users on every page load. */",
2312 "anonymous": "ߕߐ߯ߒߕߊ߲ {{PLURAL:$1|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ|ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬}} {{SITENAME}} ߘߐ߫",
2313 "siteuser": "{{SITENAME}} ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ $1",
2314 "anonuser": "{{SITENAME}} ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ $1$1",
2315 "lastmodifiedatby": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ $1߸ ߟߋ߬ ߟߊ߫ $2߸ $3 ߓߟߏ߫.",
2316 "othercontribs": "ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ $1 ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬",
2317 "others": "ߘߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬",
2318 "creditspage": "ߞߐߜߍ ߖߎ߬ߟߎ",
2319 "simpleantispam-label": "ߛߑߔߊߡ ߛߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲.\nߊ߬ ߞߍ߫ <strong>not</strong> ߣߌ߲߬ ߠߝߊ߫߹",
2320 "pageinfo-title": "ߞߟߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߲߬ \"$1\"",
2321 "pageinfo-header-basic": "ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬",
2322 "pageinfo-header-edits": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߘߐ߬ߝߐ",
2323 "pageinfo-header-restrictions": "ߞߐߜߍ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ",
2324 "pageinfo-header-properties": "ߞߐߜߍ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬",
2325 "pageinfo-display-title": "ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߦߋߕߊ",
2326 "pageinfo-default-sort": "ߊ߬ ߘߊ߲ߢߊ ߓߐ߫ ߛߓߍߘߋ߲",
2327 "pageinfo-length": "ߞߐߜߍ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ (bytes ߘߐ߫)",
2328 "pageinfo-namespace": "ߕߐ߯ߛߓߍ ߞߣߍ",
2329 "pageinfo-article-id": "ߞߐߜߍ ID",
2330 "pageinfo-language": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߞߊ߲",
2331 "pageinfo-language-change": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2332 "pageinfo-content-model": "ߞߐߜߍ ߞߣߐߘߐ߫ ߞߙߊߞߏ",
2333 "pageinfo-content-model-change": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2334 "pageinfo-robot-policy": "ߡߐ߰ߡߐ߮ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߌ߬ ߣߐ ߟߋ߬",
2335 "pageinfo-robot-index": "ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲",
2336 "pageinfo-robot-noindex": "ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߓߊߟߌ",
2337 "pageinfo-watchers": "ߞߐߜߍ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ",
2338 "pageinfo-few-watchers": "ߘߐ߯ߡߊ߲߫ $1{{PLURAL:$1|ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ |ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬}}",
2339 "pageinfo-redirects-name": "ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬",
2340 "pageinfo-subpages-name": "ߞߐߜߍߙߋ߲ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫",
2341 "pageinfo-subpages-value": "$1 ($2{{PLURAL:$2|ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲|ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬}}: $3 {{PLURAL:$3|ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߓߊߟߌ}})",
2342 "pageinfo-firstuser": "ߞߐߜߍ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߮",
2343 "pageinfo-firsttime": "ߞߐߜߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߎߡߘߊ",
2344 "pageinfo-lastuser": "ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߯ ߞߐߟߕߊ",
2345 "pageinfo-lasttime": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߬ ߞߐߟߕߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ",
2346 "pageinfo-edits": "ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߡߎ߰ߡߍ",
2347 "pageinfo-authors": "ߛߓߍߦߟߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߎ߰ߡߍ",
2348 "pageinfo-recent-edits": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ (ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ $1)",
2349 "pageinfo-recent-authors": "ߞߐߛߊ߲߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ",
2350 "pageinfo-magic-words": "ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ {{PLURAL:$1|ߞߎߡߊߘߋ߲|ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ }}($1)",
2351 "pageinfo-hidden-categories": "ߢߡߊߘߏ߲߰ߠߌ߲ {{PLURAL:$1|ߦߌߟߡߊ|ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬(1$)}}",
2352 "pageinfo-templates": "ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬-ߕߍߟߐ {{PLURAL:$1|ߞߙߊ߬ߞߏ|ߞߙߊ߬ߞߏ ߟߎ߬}} $1",
2353 "pageinfo-toolboxlink": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲",
2354 "pageinfo-redirectsto": "ߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫:",
2355 "pageinfo-redirectsto-info": "ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ",
2356 "pageinfo-contentpage": "ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫",
2357 "pageinfo-contentpage-yes": "ߐ߲߬ߤߐ߲߫",
2358 "pageinfo-protect-cascading": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߎߙߎ߲ߘߎߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫.",
2359 "pageinfo-protect-cascading-yes": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫",
2360 "pageinfo-protect-cascading-from": "ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߎߙߎ߲ߘߎߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫",
2361 "pageinfo-category-info": "ߦߌߟߡߊ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ",
2362 "pageinfo-category-total": "ߝߙߍߕߍ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬",
2363 "pageinfo-category-pages": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬",
2364 "pageinfo-category-subcats": "ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߝߙߍߕߍ",
2365 "pageinfo-category-files": "ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߝߙߍߕߍ",
2366 "pageinfo-user-id": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ID",
2367 "pageinfo-file-hash": "ߢߋߙߋ߲ߞߎߟߌ ߘߙߊߖߊ",
2368 "pageinfo-view-protect-log": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߊ߲ߖߐ ߘߐߜߍ߫",
2369 "markaspatrolleddiff": "ߊ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
2370 "markaspatrolledtext": "ߣߌ߲߭ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
2371 "markaspatrolledtext-file": "ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߦߌߟߡߊ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
2372 "markedaspatrolled": "ߊ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
2373 "markedaspatrolledtext": "[[:$1]] ߦߌߟߡߊ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
2374 "rcpatroldisabled": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫",
2375 "rcpatroldisabledtext": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐ߯ߟߕߊ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߓߐߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬.",
2376 "markedaspatrollederror": "ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫",
2377 "markedaspatrollederrortext": "ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߡߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.",
2378 "markedaspatrollederror-noautopatrol": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߵߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.",
2379 "markedaspatrollednotify": "ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߲߬ $1 ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.",
2380 "markedaspatrollederrornotify": "ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫.",
2381 "patrol-log-page": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬",
2382 "patrol-log-header": "ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߊ߲ߖߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.",
2383 "confirm-markpatrolled-button": "ߏ߬ߞߍ߫",
2384 "confirm-markpatrolled-top": "ߞߊ߬ $3 ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ ߣߐ߬ߣߐ߬ $2 ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫؟",
2385 "deletedrevision": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ $1 ߞߘߐ ߟߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߫",
2386 "filedeleteerror-short": "ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ:$1",
2387 "filedeleteerror-long": "ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐߕߐ߮ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫:\n\n$1",
2388 "filedelete-missing": "ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫.",
2389 "filedelete-old-unregistered": "ߞߐߕߐ߮ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߴߴ$1ߴߴ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߝߊ߲ ߘߐ߫.",
2390 "filedelete-current-unregistered": "ߞߐߕߐ߯ ߴߴ$1ߴߴ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߟߊߝߊ߲ ߘߐ߫.",
2391 "previousdiff": "→ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߘߐ",
2392 "nextdiff": "ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ←",
2393 "imagemaxsize": "ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߘߊ߲߭ ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫:",
2394 "thumbsize": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲:",
2395 "widthheightpage": "$1 × $2,$3 {{PLURAL:$3|page|pages}}",
2396 "file-info": "ߞߐߕߐ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲: $1߸ MIME ߛߎ߯ߦߊ: $2",
2397 "file-info-size": "$1 × $2 ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ߲ߕߊ߸ ߞߐߕߐ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲: $3߸ MIME ߛߎ߮ߦߊ:$4",
2398 "file-info-size-pages": "$1 × $2 ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ߲ߕߊ߸ ߞߐߕߐ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲: $3߸ MIME ߛߎ߮ߦߊ: $4߸ $5 {{PLURAL:$5|ߞߐߜߍ|ߞߐߜߍ ߟߎ߬}}",
2399 "file-nohires": "ߢߊߓߐߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬",
2400 "svg-long-desc": "SVG ߞߐߕߐ߮, ߕߐ߯ߦߊߟߌ $1 × $2 ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ߲ߕߊ, ߞߐߕߐ߮ ߢߊ߲ߞߊ߲: $3",
2401 "svg-long-error": "SGV ߞߐߕߐ߯ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ: $1",
2402 "show-big-image": "ߞߐߕߐ߮ ߓߊߛߎ߲",
2403 "show-big-image-preview": "ߊ߬ ߢߍߦߋߟߌ ߢߊ߲ߞߊ߲: $1.",
2404 "show-big-image-preview-differ": "ߣߌ߲߬ $3 ߢߊ߲ߞߊ߲߸ ߣߌ߲߬ $2 ߢߍߦߋߟߌ߸ ߞߐߕߐ߮: $1",
2405 "show-big-image-other": "{{PLURAL:$2|ߢߊߓߐߟߌ|ߢߊߓߐߟߌ ߟߎ߬}} ߕߐ߬ߡߊ $1.",
2406 "show-big-image-size": "ߖߌ߬ߦߊ߬ߙߋ߲ $1 × $2",
2407 "file-info-gif-looped": "ߞߐ߬ߘߙߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲",
2408 "file-info-png-looped": "ߞߐ߬ߘߙߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲",
2409 "file-info-png-repeat": "ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ {{PLURAL:ߛߋ߲߬ߧߊ߬ $1|ߛߋ߲߬ߧߊ߬ $1}}",
2410 "newimages-legend": "ߥߊ߬ߣߊߙߌ",
2411 "newimages-label": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ (ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫):",
2412 "newimages-user": "IP ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߕߐ߮:",
2413 "newimages-showbots": "ߓߏߕ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
2414 "newimages-hidepatrolled": "ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰",
2415 "newimages-mediatype": "ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߛߎ߯ߦߊ:",
2416 "noimages": "ߝߏߦߌ߬ ߦߋߕߊ߫ ߕߍ߫",
2417 "gallery-slideshow-toggle": "ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߠߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫",
2418 "ilsubmit": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
2419 "bydate": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬",
2420 "sp-newimages-showfrom": "ߞߐߕߐ߯ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌ߲߬ $2߸$1 ߡߊ߬",
2421 "seconds": "{{PLURAL:$1|ߝߌ߬ߟߊ߲߬ $1|ߝߌ߬ߟߊ߲ $1 ߟߎ߬}}",
2422 "minutes": "{{PLURAL:$1|ߡߌ߬ߛߍ߲߬ $1|ߡߌ߬ߛߍ߲߬ $1 ߟߎ߫}}",
2423 "hours": "{{PLURAL:$1|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ $1|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ $1 ߟߎ߫}}",
2424 "days": "{{PLURAL:$1|ߕߟߋ߬ $1|ߕߟߋ߬ $1 ߟߎ߫}}",
2425 "weeks": "{{PLURAL:$1|ߞߎ߲߬ߢߐ߮ $1|ߞߎ߲߬ߢߐ߮ $1 ߟߎ߫}}",
2426 "months": "{{PLURAL:$1|ߞߊߙߏ߫ $1|ߞߊߙߏ߫ $1 ߟߎ߫}}",
2427 "years": "{{PLURAL:$1|ߛߊ߲߬ $1|ߛߊ߲߭ $1}}",
2428 "ago": "$1 ߖߊ߬ߕߋ߬",
2429 "just-now": "ߌߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬",
2430 "hours-ago": "{{PLURAL:$1|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲|ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬}} $1 ߞߘߐ߫",
2431 "minutes-ago": "{{PLURAL:ߡߌ߬ߛߍ߲߬|$1|ߡߌ߬ߛߍ߲ ߠߎ߬}} $1 ߞߘߐ߫",
2432 "seconds-ago": "{{PLURAL:ߝߌ߬ߟߊ߲߬|$1|ߝߌ߬ߟߊ߲}} $1 ߞߘߐ߫",
2433 "monday-at": "ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2434 "tuesday-at": "ߞߐ߬ߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2435 "wednesday-at": "ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2436 "thursday-at": "ߓߌߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2437 "friday-at": "ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2438 "saturday-at": "ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2439 "sunday-at": "ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ $1 ߟߊ߫",
2440 "yesterday-at": "ߞߎߣߎ߲߬ $1 ߟߊ߫",
2441 "metadata": "ߟߐ߲ߕߊߞߐ ߟߎ߬",
2442 "metadata-help": "ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߡߍ߲ߛߍ߲ߡߊ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߍ߬ߟߊ߲߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲ߛߍ߲ߡߊ.\nߣߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߴߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬߸ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊߞߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.",
2443 "metadata-fields": "ߟߐ߲ߕߊߞߐ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߣߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߥߟߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߕߊߞߐ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߍ߭ ߞߏߛߐ߲߬.\n•ߊ߬ ߞߍ߫ \n•ߛߎ߯ߦߊ \n•ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߓߐߛߎ߲ߡߊ \n•ߟߊ߬ߝߏߦߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ \n•ߞ ߝߙߍߕߍ \n•ߡ.ߛ.ߛ ߞߊߟߌߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ \n•ߕߊߞߎ߲ߡߊ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ \n•ߞߎ߬ߛߊ߲ \n•ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߤߊߞߍ ߘߞߖ \n•ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߊ߲߬ߛߓߍ\n•ߘߟߊߕߍ߮ ߘߞߖ (ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ)\n•ߘߎ߰ߕߍߟߍ߲ ߘߞߖ (ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ)\n•ߞߐߓߋ ߘߞߖ (ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ)",
2444 "namespacesall": "ߊ߬ ߓߍ߯",
2445 "monthsall": "ߡߎ߰ߡߍ",
2446 "confirmemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫",
2447 "confirmemail_noemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߴߌ ߓߟߏ߫ ߌ ߟߊ߫ \n[[Special:Preferences|user preferences]]",
2448 "confirmemail_send": "ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߏߝߙߍߕߍ ߗߋ߫ ߒ ߡߊ߬",
2449 "confirmemail_sent": "ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫",
2450 "confirmemail_oncreate": "ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߏߝߙߍߕߍ ߓߘߊ߫ ߗߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߫.\nߘߏߝߙߍߕߍ ߡߊߢߌ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߓߐ߫ ߕߍ߫ ߥߞߌ ߟߊ߫.",
2451 "confirmemail_sendfailed": "{{SITENAME}} ߕߴߛߋ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߗߋ߫ ߟߊ߫.\nߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߘߐߜߍ߫ ߛߕߍߘߋ߲߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫.\n\nߗߋߛߓߍ߫ ߗߋߟߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲: $1",
2452 "confirmemail_invalid": "ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߘߏߝߙߍߕߍ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ.\nߘߏߝߙߍߕߍ ߛߕߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߋ߬.",
2453 "confirmemail_needlogin": "ߖߊ߰ߣߌ߲߫ $1 ߞߵߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫.",
2454 "confirmemail_success": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫.\nߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ [[Special:UserLogin|log in]] ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߛߍߥߊ߫ ߥߞߌ ߟߊ߫.",
2455 "confirmemail_loggedin": "ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫.",
2456 "confirmemail_subject": "{{SITENAME}} ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ",
2457 "confirmemail_invalidated": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߊ߬",
2458 "invalidateemail": "ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߬",
2459 "notificationemail_subject_changed": "{{SITENAME}} ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.",
2460 "notificationemail_subject_removed": "{{SITENAME}} ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.",
2461 "scarytranscludetoolong": "[URL ߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߞߏߖߎ߰]",
2462 "deletedwhileediting": "<strong>ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ</strong> ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߞߐ߫ ߌ ߓߟߏ߫.",
2463 "recreate": "ߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߎ߲߯",
2464 "confirm_purge_button": "ߏ߬ߞߍ߫",
2465 "confirm-purge-top": "ߞߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫؟",
2466 "confirm-watch-button": "ߏ߬ߞߍ߫",
2467 "confirm-watch-top": "ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2468 "confirm-unwatch-button": "ߏ߬ߞߍ߫",
2469 "confirm-unwatch-top": "ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫؟",
2470 "confirm-rollback-button": "ߏ߬ߞߍ߫",
2471 "confirm-rollback-top": "ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫؟",
2472 "confirm-rollback-bottom": "ߞߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫.",
2473 "confirm-mcrrestore-title": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫",
2474 "confirm-mcrundo-title": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬",
2475 "mcrundofailed": "ߓߐߒߡߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫",
2476 "mcrundo-missingparam": "ߢߌ߬ߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫",
2477 "quotation-marks": "\"$1\"",
2478 "imgmultipageprev": "ߞߐߜߍ ߢߍߕߊ",
2479 "imgmultipagenext": "ߞߐߜߍ ߣߊ߬ߕߐ ←",
2480 "imgmultigo": "ߥߊ߫߹",
2481 "imgmultigoto": "ߥߊ߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ $1",
2482 "img-lang-go": "ߕߊ߯",
2483 "table_pager_next": "ߞߐߜߍ߫ ߣߊ߬ߕߐ",
2484 "table_pager_prev": "ߞߐߜߍ ߢߍߕߊ",
2485 "table_pager_first": "ߞߐߜߍ ߝߟߐ",
2486 "table_pager_last": "ߞߐߜߍ ߞߐ߯ߟߕߊ",
2487 "table_pager_limit": "$1 ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
2488 "table_pager_limit_label": "ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߜߍ ߡߊ߬",
2489 "table_pager_limit_submit": "ߕߊ߯",
2490 "table_pager_empty": "ߞߐߝߟߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬",
2491 "autosumm-blank": "ߞߐߜߍ ߖߏ߲߫",
2492 "autosumm-replace": "ߞߣߐߘߐ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ \"$1\" ߟߊ߫",
2493 "autoredircomment": "ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߦߊ߲߬ [[$1]]",
2494 "autosumm-removed-redirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߦߊ߲߬ [[$1]]",
2495 "autosumm-changed-redirect-target": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ [[$1]] ߞߊ߬ ߕߊ߯ [[$2]]",
2496 "autosumm-new": "ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ \"$1\" ߡߊ߬",
2497 "autosumm-newblank": "ߞߐߜߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫",
2498 "watchlistedit-normal-title": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2499 "watchlistedit-normal-legend": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2500 "watchlistedit-normal-submit": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2501 "watchlistedit-normal-done": "{{PLURAL:|ߞߎ߲߬ߕߐ߰ $1 ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ $1 ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫}} ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2502 "watchlistedit-raw-title": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߎ߰ߡߍ",
2503 "watchlistedit-raw-legend": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߡߎ߰ߡߍ",
2504 "watchlistedit-raw-titles": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮:",
2505 "watchlistedit-raw-submit": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫",
2506 "watchlistedit-raw-done": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߏ߲ߘߐߦߊ߫ ߟߊ߫.",
2507 "watchlistedit-raw-added": "{{PLURAL:$1|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߁ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ $1 ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬}} ߟߊߘߏ߲߬:",
2508 "watchlistedit-raw-removed": "{{PLURAL:|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ $1 ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ $1 ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫}} ߛߋ߲߬ߓߐ߫:",
2509 "watchlistedit-clear-title": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߖߏ߬ߛߌ߬",
2510 "watchlistedit-clear-legend": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߖߏ߬ߛߌ߬",
2511 "watchlistedit-clear-explain": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2512 "watchlistedit-clear-titles": "ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬:",
2513 "watchlistedit-clear-submit": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ (ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫)",
2514 "watchlistedit-clear-done": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫.",
2515 "watchlistedit-clear-jobqueue": "ߌ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫߹",
2516 "watchlistedit-clear-removed": "{{PLURAL:|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ $1 ߁ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫|ߞߎ߲߬ߕߐ߮ $1 ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫}} ߛߋ߲߬ߓߐ߫:",
2517 "watchlistedit-too-many": "ߞߐߜߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬.",
2518 "watchlisttools-clear": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߬ߛߌ߬",
2519 "watchlisttools-view": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ",
2520 "watchlisttools-edit": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2521 "watchlisttools-raw": "ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫",
2522 "signature": "[[{{ns:user}}:$1|$2]] ([[{{ns:user_talk}}:$1|ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ]])",
2523 "timezone-local": "ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲",
2524 "version": "ߦߌߟߡߊ",
2525 "version-skins": "ߜߟߏ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬",
2526 "version-specialpages": "ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲",
2527 "version-parserhooks": "ߞߐ߬ߘߙߍ߬ ߞߎߙߎ߲ߞߎߙߎ߲ߠߊ",
2528 "version-variables": "ߓߐߢߐ߲߯ߡߕߊ ߟߎ߬",
2529 "version-editors": "ߛߓߍߦߟߊ",
2530 "version-antispam": "ߞߏ߬ߘߏ (ߛߑߔߊߡ) ߢߍߓߍ߲ߠߌ߲",
2531 "version-other": "ߘߏ߫ ߜߘߍ",
2532 "version-hooks": "ߘߎ߲ߓߟߐ ߟߎ߬",
2533 "version-hook-name": "ߛߏ߲߭ߓߊ߬ߟߌ ߕߐ߮",
2534 "version-hook-subscribedby": "ߕߐ߮ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫",
2535 "version-no-ext-name": "[ߕߐ߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫]",
2536 "version-ext-license": "ߕߌ߰ߦߊ",
2537 "version-ext-colheader-name": "ߞߐߕߊ߲ߠߌ߲",
2538 "version-skin-colheader-name": "ߝߊ߬ߘߌ",
2539 "version-ext-colheader-version": "ߦߌߟߡߊ",
2540 "version-ext-colheader-license": "ߕߌ߰ߦߊ",
2541 "version-ext-colheader-description": "ߕߐ߯ߟߊߘߏ߲",
2542 "version-ext-colheader-credits": "ߛߓߍߦߟߊ",
2543 "version-license-title": "$1 ߕߌ߰ߦߊ",
2544 "version-poweredby-others": "ߘߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬",
2545 "version-poweredby-translators": "translatewiki.net ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲",
2546 "version-credits-summary": "ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߡߊ߬ [[Special:Version|MediaWiki]] ߘߐ߫.",
2547 "version-software": "ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߘߊ߫ ߡߊߞߍ߫",
2548 "version-software-product": "ߥߟߏߒߘߐ",
2549 "version-software-version": "ߦߌߟߡߊ",
2550 "version-entrypoints": "ߘߊߞߎ߲ URL ߟߊߘߏ߲߬",
2551 "version-entrypoints-header-entrypoint": "ߘߊߞߎ߲ ߠߊߘߏ߲߬",
2552 "version-entrypoints-header-url": "URL",
2553 "version-libraries": "ߛߓߍߘߊ ߓߘߊ߫ ߡߊߞߍ߫",
2554 "version-libraries-library": "ߛߓߍߘߊ",
2555 "version-libraries-version": "ߦߌߟߡߊ",
2556 "version-libraries-license": "ߕߌ߰ߦߊ",
2557 "version-libraries-description": "ߕߐ߯ߟߊߘߏ߲",
2558 "version-libraries-authors": "ߛߓߍߦߟߊ",
2559 "redirect": "ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ ߓߟߏ߫߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߸ ߞߐߜߍ߸ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߸ ߥߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ID",
2560 "redirect-summary": "ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߮ (ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮ ߘߌ߫),ߞߐߜߍ (ߦߋ߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ID ߥߟߊ߫ ߞߐߜߍ ID ߘߌ ߞߊ߲߬), ߞߐߜߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߦߋ߫ (ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߟߊ߬ ߦߙߌߞߊ ID ߘߌ ߞߊ߲߬), ߥߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߦߋ߫ (ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ID ߘߌ ߞߊ߲߬). ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ:\n[[{{#Special:Redirect}}/file/Example.jpg]], \n[[{{#Special:Redirect}}/page/64308]],\n[[{{#Special:Redirect}}/revision/328429]], \n[[{{#Special:Redirect}}/user/101]], ߥߟߊ߫ \n[[{{#Special:Redirect}}/logid/186]].",
2561 "redirect-submit": "ߕߊ߯",
2562 "redirect-lookup": "ߊ߬ ߘߐߜߍ߫",
2563 "redirect-value": "ߡߐ߬ߟߐ߲",
2564 "redirect-user": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߝߙߍߕߍ",
2565 "redirect-page": "ߞߐߜߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߝߙߍߕߍ",
2566 "redirect-revision": "ߞߐߜߍ ߣߐ߬ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ ߝߙߍߕߍ",
2567 "redirect-file": "ߞߐߕߐ߯ ߕߐ߮",
2568 "redirect-logid": "ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ID",
2569 "redirect-not-exists": "ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬",
2570 "redirect-not-numeric": "ߡߐ߬ߟߐ߲ ߕߍ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ߫ ߘߌ߫",
2571 "fileduplicatesearch": "ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫",
2572 "fileduplicatesearch-summary": "ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߋߙߋ߲ߞߎߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬.",
2573 "fileduplicatesearch-filename": "ߞߐߕߐ߮ ߕߐ߮:",
2574 "fileduplicatesearch-submit": "ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲",
2575 "fileduplicatesearch-result-1": "ߓߊߟߌߟߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐߕߐ߮ \"$1\" ߡߊ߬.",
2576 "fileduplicatesearch-noresults": "ߞߐߕߐ߯ ߛߌ߫ ߕߐ߯ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ \"$1\".",
2577 "specialpages": "ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬",
2578 "specialpages-group-other": "ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬",
2579 "specialpages-group-login": "ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬/ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬",
2580 "specialpages-group-users": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߞߍ",
2581 "specialpages-group-highuse": "ߞߐߜߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬",
2582 "specialpages-group-pages": "ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ",
2583 "specialpages-group-pagetools": "ߞߐߜߍ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
2584 "specialpages-group-wiki": "ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
2585 "specialpages-group-redirects": "ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫",
2586 "specialpages-group-spam": "ߞߏ߲߬ߘߏ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
2587 "specialpages-group-developer": "ߟߊ߬ߥߙߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬",
2588 "blankpage": "ߞߐߜߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲",
2589 "tag-filter": "[[Special:Tags|ߞߊ߲ߠߊߛߓߍ]] ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲",
2590 "tag-filter-submit": "ߥߊ߬ߣߊߙߌ",
2591 "tag-list-wrapper": "[[Special:Tags|{{PLURAL:$1|ߡߊ߬ߛߙߋ |ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ }}]]: $2",
2592 "tag-mw-contentmodelchange": "ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲",
2593 "tag-mw-contentmodelchange-description": "ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫\n[https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:ߞߣߐߘߐߛߎ߯ߦߊߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬] ߞߐߜߍ ߘߐ߫",
2594 "tag-mw-new-redirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ",
2595 "tag-mw-new-redirect-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫",
2596 "tag-mw-removed-redirect": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫",
2597 "tag-mw-removed-redirect-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫",
2598 "tag-mw-changed-redirect-target": "ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
2599 "tag-mw-changed-redirect-target-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
2600 "tag-mw-blank": "ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߦߵߌ ߘߐ߫",
2601 "tag-mw-blank-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬",
2602 "tag-mw-replace": "ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫",
2603 "tag-mw-replace-description": "ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ %߉߀ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫",
2604 "tag-mw-rollback": "ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬",
2605 "tag-mw-undo": "ߊ߬ ߘߐߛߊ߬",
2606 "tag-mw-undo-description": "ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫.",
2607 "tags-title": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬",
2608 "tags-tag": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߕߐ߮",
2609 "tags-display-header": "ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫",
2610 "tags-description-header": "ߞߘߐߝߐߟߌ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲",
2611 "tags-source-header": "ߛߎ߲",
2612 "tags-active-header": "ߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߣߍ߲߫؟",
2613 "tags-hitcount-header": "ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬",
2614 "tags-actions-header": "ߞߍߟߌ ߟߎ߬",
2615 "tags-active-yes": "ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫",
2616 "tags-active-no": "ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬",
2617 "tags-source-extension": "ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫",
2618 "tags-source-manual": "ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߏߕ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߞߍߟߌ",
2619 "tags-source-none": "ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬",
2620 "tags-edit": "ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬",
2621 "tags-delete": "ߊ߬ ߖߏ߰ߛߌ߬",
2622 "tags-activate": "ߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫",
2623 "tags-deactivate": "ߊ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߐ߬",
2624 "tags-hitcount": "{{PLURAL:$1|ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ|$1 ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬}}",
2625 "tags-manage-no-permission": "ߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߍ߲߰.",
2626 "tags-manage-blocked": "ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߛߓߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߍ߲߰ ߠߊ߫ ߞߊ߬ {{GENDER:$1|ߌ}} ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫.",
2627 "tags-create-heading": "ߘߎ߲ߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ",
2628 "tags-create-explanation": "ߘߊ߲ߛߎ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߏߕ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬.",
2629 "tags-create-tag-name": "ߘߎ߲ߛߓߍ ߕߐ߮:",
2630 "tags-create-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2631 "tags-create-submit": "ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲",
2632 "tags-create-no-name": "ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߛߓߍ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫.",
2633 "tags-delete-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2634 "tags-activate-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2635 "tags-deactivate-reason": "ߊ߬ ߛߊߓߎ:",
2636 "compare-page1": "ߞߐߜߍ ߁߭",
2637 "compare-page2": "ߞߐߜߍ ߂߲",
2638 "compare-rev1": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߁߭",
2639 "compare-rev2": "ߟߢߊ߬ߟߌ ߂߲",
2640 "compare-submit": "ߊ߬ ߟߊߢߐ߲߮ߡߊ߬",
2641 "compare-invalid-title": "ߌ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫.",
2642 "compare-title-not-exists": "ߌ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬.",
2643 "compare-revision-not-exists": "ߌ ߣߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬.",
2644 "diff-form": "ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬",
2645 "diff-form-oldid": "ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߘߐ ID (ߢߣߊߕߊߟߌ)",
2646 "diff-form-revid": "ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ID",
2647 "diff-form-submit": "ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬",
2648 "permanentlink": "ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ",
2649 "permanentlink-revid": "ߟߢߊ߬ߟߌ ID",
2650 "permanentlink-submit": "ߕߊ߯ ߟߢߊ߬ߟߌ ߘߐ߫",
2651 "newsection": "ߕߍߕߍ߯ ߞߎߘߊ",
2652 "newsection-page": "ߞߏ߲߭ ߞߐߜߍ",
2653 "newsection-submit": "ߕߊ߯ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬",
2654 "logentry-delete-delete": "$1 {{GENDER:$2|deleted}} ߞߐߜߍ $3",
2655 "logentry-delete-restore": "$1 $3($4) ߞߐߜߍ {{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߐ߫}}",
2656 "logentry-delete-revision": "$1 {{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫}} ߣߌ߲߬ ߦߋߗߏ߮ ߟߊ߫ {{PLURAL:$5|a revision|$5 revisions}} ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ $3: $4 ߘߐ߫",
2657 "revdelete-content-hid": "ߞߣߐߘߐ ߘߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬",
2658 "logentry-move-move": "$1 {{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ}} ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ $3 ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ $4",
2659 "logentry-move-move-noredirect": "$1 {{GENDER:$1|ߓߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬}} ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ $3 ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ $4 ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߫",
2660 "logentry-move-move_redir": "$1 {{GENDER:$2|ߓߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬}} ߞߐߜߍ $3 ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ $4 ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߡߊ߬",
2661 "logentry-patrol-patrol-auto": "{{GENDER:$2|ߓߘߴߊ߬ ߢߊߣߐߦߊ߫}} ߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ $1 ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ $3 ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ $4",
2662 "logentry-newusers-create": "ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ $1 ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ {{ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬:$2|ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫}}",
2663 "logentry-newusers-autocreate": "ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ $1{{GENDER:$2|ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ }} ߞߍߒߖߘߍߦߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬",
2664 "logentry-upload-upload": "$1 {{GENDER:$2|ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ߬ߣߐ ߟߋ߬}} $3",
2665 "logentry-upload-overwrite": "$1 {{GENDER:$2|ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߍ߫}} ߞߊ߲ߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ $3",
2666 "searchsuggest-search": "ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߣߌ߲߬{{SITENAME}} ߞߣߐ߫",
2667 "duration-days": "$1 {{PLURAL:$1|ߟߏ߲|ߟߏ߲ ߠߎ߬}}",
2668 "randomrootpage": "ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߓߏ߬ߞߊߘߌ"
2669 }