Localisation updates from https://translatewiki.net.
[lhc/web/wiklou.git] / languages / i18n / nan.json
1 {
2 "@metadata": {
3 "authors": [
4 "Hiong3-eng5",
5 "Ianbu",
6 "Kaihsu",
7 "아라",
8 "唐吉訶德的侍從",
9 "Luuva",
10 "Macofe",
11 "進也"
12 ]
13 },
14 "tog-underline": "Liân-kiat oē té-sûn:",
15 "tog-hideminor": "Am chòe-kīn ê sió kái-piàn",
16 "tog-hidepatrolled": "Am chòe-kīn sûn koè--ê kái-piàn",
17 "tog-newpageshidepatrolled": "Sin-ia̍h ê chheng-toaⁿ am sûn koè--ê",
18 "tog-hidecategorization": "Kā ia̍h ê lūi-pia̍t chhàng--khì-lâi",
19 "tog-extendwatchlist": "thián-khui kàm-sī-toaⁿ, khoàⁿ choân-pō͘ kái ê, m̄-nā choè-kīn niā.",
20 "tog-usenewrc": "共文章最近有改的佮監視列表囥做伙",
21 "tog-numberheadings": "Phiau-tê chū-tōng pian-hō",
22 "tog-showtoolbar": "Hián-sī pian-chi̍p ke-si-tiâu",
23 "tog-editondblclick": "連揤兩个就通編輯",
24 "tog-editsectiononrightclick": "Chiàⁿ ji̍h toāⁿ-lo̍h phiau-tê to̍h ē-tàng pian-chi̍p toāⁿ-lo̍h",
25 "tog-watchcreations": "Kā goá khui ê ia̍h kah chiūⁿ-chái ê tóng-àn ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ lāi-té",
26 "tog-watchdefault": "Kā goá pian-chi̍p kòe ê ia̍h kah tóng-àn ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ lāi-té",
27 "tog-watchmoves": "Kā goá soá ê ia̍h kah tóng-àn ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ",
28 "tog-watchdeletion": "Kā goá thâi tiāu ê ia̍h kah tóng-àn ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ",
29 "tog-watchuploads": "Chiong góa ap-ló͘ ê tóng-àn ka-ji̍p kam-sī-toaⁿ",
30 "tog-watchrollback": "Chiong góa í-keng ká--tńg-khì ê ia̍h-bīn ka-ji̍p góa-ê kam-sī-toaⁿ",
31 "tog-minordefault": "Chiām-tēng bī-lâi ê siu-kái lóng sī sió siu-kái",
32 "tog-previewontop": "Sûn-khoàⁿ ê lōe-iông tī pian-chi̍p keh-á thâu-chêng",
33 "tog-previewonfirst": "Thâu-pái pian-chi̍p seng khoàⁿ-māi",
34 "tog-enotifwatchlistpages": "Kam-sī-tuann ū ē bûn-tsiunn nā ū kái-piàn, kià tiān-tsú-phue hōo guá.",
35 "tog-enotifusertalkpages": "Guá ê thó-lūn ia̍h nā ū lâng kái, kià tiān-tsú-phue hōo guá.",
36 "tog-enotifminoredits": "Sió pian-chi̍p mā kià tiān-tsú-phue hōo guá.",
37 "tog-enotifrevealaddr": "Hō͘ pat-lâng khoàⁿ ê tio̍h oá ê tiān-chú-phoe tē-chí",
38 "tog-shownumberswatching": "Hián-sī tng leh khoàⁿ ê iōng-chiá sò͘-bo̍k",
39 "tog-oldsig": "Chit-má ê chhiam-miâ:",
40 "tog-fancysig": "共我的簽名當做文章文字,(無需要自動連結)",
41 "tog-uselivepreview": "Ēng sui khoàⁿ-māi",
42 "tog-forceeditsummary": "Pian-chi̍p khài-iàu bô thiⁿ ê sî-chūn, kā goá thê-chhéⁿ",
43 "tog-watchlisthideown": "Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī goá ê pian-chi̍p",
44 "tog-watchlisthidebots": "Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī ki-khì pian-chi̍p",
45 "tog-watchlisthideminor": "Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī sió siu-kái",
46 "tog-watchlisthideliu": "Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī iōng-chiá ū teng-ji̍p ê pian-chi̍p",
47 "tog-watchlistreloadautomatically": "Tong kè-lū-khì kái-tōng sî chū-tōng têng-khui kam-sī-toaⁿ (su-iàu JavaScript)",
48 "tog-watchlisthideanons": "Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī bû-bêng-sī ê pian-chi̍p",
49 "tog-watchlisthidepatrolled": "Kàm-sī-toaⁿ bián hián-sī khoàⁿ-koè--ê pian-chi̍p",
50 "tog-watchlisthidecategorization": "Kā ia̍h ê lūi-pia̍t chhàng--khì-lâi",
51 "tog-ccmeonemails": "Kià hō͘ pa̍t-lâng ê email sūn-soà kià copy hō͘ goá",
52 "tog-diffonly": "Diff ē-pêng bián hián-sī ia̍h ê loē-iông",
53 "tog-showhiddencats": "Hián-sī chhàng khí--lâi ê lūi-pia̍t",
54 "tog-norollbackdiff": "ká tńg-khí liáu bián-koán cheng-chha goā-chē",
55 "tog-useeditwarning": "Goá nā iáu-boē pó-chûn siu-kái--ê ia̍h tō thiàu khai, ài kā goá kóng.",
56 "tog-prefershttps": "我登入的時陣愛用安全連線",
57 "underline-always": "Tiāⁿ-tio̍h",
58 "underline-never": "Tiāⁿ-tio̍h mài",
59 "underline-default": "Tòe liû-lám-khì ê siat-piān",
60 "editfont-style": "Pian-chi̍p sî ēng ê jī-thé hêng-sek:",
61 "editfont-default": "Tòe liû-lám-khì ê default",
62 "editfont-monospace": "Kāng-khoán-khoah ê jī-thé",
63 "editfont-sansserif": "Sans-serif jī-thé",
64 "editfont-serif": "Serif jī-thé",
65 "sunday": "Lé-pài",
66 "monday": "Pài-it",
67 "tuesday": "Pài-jī",
68 "wednesday": "Pài-saⁿ",
69 "thursday": "Pài-sì",
70 "friday": "Pài-gō·",
71 "saturday": "Pài-la̍k",
72 "sun": "Lé-pài",
73 "mon": "It",
74 "tue": "Jī",
75 "wed": "Saⁿ",
76 "thu": "Sì",
77 "fri": "Gō·",
78 "sat": "La̍k",
79 "january": "1-goe̍h",
80 "february": "2-goe̍h",
81 "march": "3-goe̍h",
82 "april": "4-goe̍h",
83 "may_long": "5-goe̍h",
84 "june": "6-goe̍h",
85 "july": "7-goe̍h",
86 "august": "8-goe̍h",
87 "september": "9-goe̍h",
88 "october": "10-goe̍h",
89 "november": "11-goe̍h",
90 "december": "12-goe̍h",
91 "january-gen": "Chiaⁿ-goe̍h",
92 "february-gen": "Jī-goe̍h",
93 "march-gen": "Saⁿ-goe̍h",
94 "april-gen": "Sì-goe̍h",
95 "may-gen": "Gō͘-goe̍h",
96 "june-gen": "La̍k-goe̍h",
97 "july-gen": "Chhit-goe̍h",
98 "august-gen": "Peh-goe̍h",
99 "september-gen": "Káu-goe̍h",
100 "october-gen": "Cha̍p-goe̍h",
101 "november-gen": "Cha̍p-it-goe̍h",
102 "december-gen": "Cha̍p-jī-goe̍h",
103 "jan": "1g",
104 "feb": "2g",
105 "mar": "3g",
106 "apr": "4g",
107 "may": "5g",
108 "jun": "6g",
109 "jul": "7g",
110 "aug": "8g",
111 "sep": "9g",
112 "oct": "10g",
113 "nov": "11g",
114 "dec": "12g",
115 "january-date": "1月$1",
116 "february-date": "2月$1",
117 "march-date": "3月$1",
118 "april-date": "4月$1",
119 "may-date": "5月$1",
120 "june-date": "6月$1",
121 "july-date": "7月$1",
122 "august-date": "8月$1",
123 "september-date": "9月$1",
124 "october-date": "10月$1",
125 "november-date": "11月$1",
126 "december-date": "12月$1",
127 "period-am": "AM",
128 "period-pm": "PM",
129 "pagecategories": "{{PLURAL:$1|Lūi-pia̍t|Lūi-pia̍t}}",
130 "category_header": "Tī \"$1\" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ",
131 "subcategories": "Ē-lūi-pia̍t",
132 "category-media-header": "Tī lūi-pia̍t \"$1\" ê mûi-thé",
133 "category-empty": "''Chit-má chit ê lūi-pia̍t bô ia̍h ia̍h-sī mûi-thé.''",
134 "hidden-categories": "{{PLURAL:$1|Hidden category|Chhàng khí-lâi ê lūi-pia̍t}}",
135 "hidden-category-category": "Chhàng--khí-lâi ê lūi-piat",
136 "category-subcat-count": "{{PLURAL:$2|Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.|Chit ê lūi-piat ū ē-bīn {{PLURAL:$1| ê ē-lūi-piat|$1 ê ē-lūi-piat}}, choân-pō͘ $2 ê.}}",
137 "category-subcat-count-limited": "Chit ê lūi-piat ū ē-bīn ê {{PLURAL:$1| ē-lūi-pia̍t|$1 ē-lūi-pia̍t}}.",
138 "category-article-count": "{{PLURAL:$2|Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ia̍h.|Ē-bīn {{PLURAL:$1|bīn ia̍h sī|$1bīn ia̍h sī}} tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ $2 bīn ia̍h}}",
139 "category-article-count-limited": "Ē-bīn {{PLURAL:$1|ia̍h sī|$1 ia̍h sī }} tī chit ê lūi-pia̍t.",
140 "category-file-count": "{{PLURAL:$2|Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê tóng-àn.|Ē-bīn {{PLURAL:$1| ê tóng-àn sī|$1 ê tóng-àn sī}} tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ $2 ê tóng-àn}}",
141 "category-file-count-limited": "Chit-má chit-ê lūi-pia̍t ū {{PLURAL:$1| ê tóng-àn}}",
142 "listingcontinuesabbrev": "(chiap-sòa thâu-chêng)",
143 "index-category": "Ū sek-ín ê ia̍h",
144 "noindex-category": "Bī sik-ín ê ia̍h",
145 "broken-file-category": "Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h",
146 "about": "Koan-hē",
147 "article": "Loē-iông ia̍h",
148 "newwindow": "(ē khui sin thang-á hián-sī)",
149 "cancel": "Chhú-siau",
150 "moredotdotdot": "Iáu-ū",
151 "morenotlisted": "這毋是完整的表",
152 "mypage": "Ia̍h",
153 "mytalk": "Thó-lūn",
154 "anontalk": "Thó-lūn",
155 "navigation": "Se̍h chām",
156 "and": " kap",
157 "qbfind": "Chhōe",
158 "qbbrowse": "Liū-lám",
159 "qbedit": "Siu-kái",
160 "qbpageoptions": "Chit ia̍h",
161 "qbmyoptions": "Goá ê ia̍h",
162 "faq": "Būn-tah",
163 "faqpage": "Project:Būn-tah",
164 "actions": "Tōng-chok",
165 "namespaces": "Miâ-khong-kan",
166 "variants": "piàn-thé",
167 "navigation-heading": "Sûn-lám me-niú",
168 "errorpagetitle": "Chhò-gō·",
169 "returnto": "Tò-tńg khì $1.",
170 "tagline": "Ùi {{SITENAME}}",
171 "help": "Soat-bêng-su",
172 "search": "Chhiau-chhoē",
173 "searchbutton": "Chhoē",
174 "go": "Lâi-khì",
175 "searcharticle": "Lâi-khì",
176 "history": "Ia̍h le̍k-sú",
177 "history_short": "le̍k-sú",
178 "updatedmarker": "Téng hoê goá lâi chiah liáu ū kái koè--ê",
179 "printableversion": "Ìn-soat pán-pún",
180 "permalink": "Éng-kiú liân-kiat",
181 "print": "Ìn-soat",
182 "view": "Khoàⁿ",
183 "view-foreign": "tī $1 hiah khoàⁿ",
184 "edit": "Siu-kái",
185 "edit-local": "改這位的說明",
186 "create": "Khai-sí siá",
187 "create-local": "ka chhit-tah--ê soat-bêng",
188 "editthispage": "Siu-kái chit ia̍h",
189 "create-this-page": "Khai-sí siá chit ia̍h",
190 "delete": "Thâi",
191 "deletethispage": "Thâi chit ia̍h",
192 "undeletethispage": "取消刣掉這頁",
193 "undelete_short": "Kiù {{PLURAL:$1|$1|$1}} ê thâi-tiāu ê",
194 "viewdeleted_short": "Khoàⁿ {{PLURAL:$1|chi̍t-ê thâi tiàu--ê pian-chi̍p|$1 ê thâi tiàu--ê pian-chi̍p}}",
195 "protect": "Pó-hō·",
196 "protect_change": "kái-piàn",
197 "protectthispage": "Pó-hō· chit ia̍h",
198 "unprotect": "kái pó-hō·",
199 "unprotectthispage": "kái chit ia̍h ê pó-hō͘",
200 "newpage": "Sin ia̍h",
201 "talkpage": "Thó-lūn chit ia̍h",
202 "talkpagelinktext": "thó-lūn",
203 "specialpage": "Te̍k-sû-ia̍h",
204 "personaltools": "Kò-jîn kang-khū",
205 "articlepage": "Khoàⁿ loē-iông ia̍h",
206 "talk": "Thó-lūn",
207 "views": "Khoàⁿ",
208 "toolbox": "Ke-si",
209 "userpage": "Khoàⁿ iōng-chiá ê Ia̍h",
210 "projectpage": "Khoàⁿ sū-kang ia̍h",
211 "imagepage": "Khoàⁿ tóng-àn ia̍h",
212 "mediawikipage": "Khoàⁿ sìn-sit ia̍h",
213 "templatepage": "Khoàⁿ pang-bô͘ ia̍h",
214 "viewhelppage": "Khoàⁿ pang-chō͘ ia̍h",
215 "categorypage": "Khoàⁿ lūi-pia̍t ia̍h",
216 "viewtalkpage": "Khoàⁿ thó-lūn",
217 "otherlanguages": "Kî-thaⁿ ê gí-giân",
218 "redirectedfrom": "(Tùi $1 choán--lâi)",
219 "redirectpagesub": "Choán-ia̍h",
220 "redirectto": "跳去:",
221 "lastmodifiedat": "Chit ia̍h tī $1, $2 ū kái--koè",
222 "viewcount": "Chit ia̍h kàu taⁿ, hō͘ lâng khoàⁿ $1 pái.",
223 "protectedpage": "Siū pó-hō͘ ê ia̍h",
224 "jumpto": "Thiàu khì:",
225 "jumptonavigation": "se̍h chām",
226 "jumptosearch": "chhiau-chhoē",
227 "view-pool-error": "Pháiⁿ-sè, chit-má chú-ki siuⁿ koè bô-êng.\nSiuⁿ koè chē lâng beh khoàⁿ chit ia̍h.\nChhiáⁿ sio-tán chi̍t-ē, chiah koh lâi khoàⁿ chit ia̍h.\n\n$1",
228 "generic-pool-error": "Pháiⁿ-sè, chit-má chú-ki siuⁿ koè bô-êng.\nSiuⁿ chē lâng beh khoàⁿ chit ia̍h.\nChhiáⁿ sio-tán chi̍t-ē, chiah koh lâi khoàⁿ chit ia̍h.",
229 "pool-timeout": "Chhiau-koè só-tēng ê sî-kan",
230 "pool-queuefull": "Tūi-lia̍t pâi moá ah",
231 "pool-errorunknown": "M̄-chai siáⁿ chhò-gō͘",
232 "pool-servererror": "無提供系統服務總數的統計。",
233 "poolcounter-usage-error": "Ēng-hoat chhò-gō͘: $1",
234 "aboutsite": "Koan-hē {{SITENAME}}",
235 "aboutpage": "Project:Koan-hē",
236 "copyright": "Tû liáu ū lēng-goā kóng, nā bô loē-iông sī chiàu $1 tiâu-kiāⁿ tō thang sú-iōng.",
237 "copyrightpage": "{{ns:project}}:Pán-khoân",
238 "currentevents": "Sin-bûn sū-kiāⁿ",
239 "currentevents-url": "Project:Sin-bûn sū-kiāⁿ",
240 "disclaimers": "Bô-hū-chek seng-bêng",
241 "disclaimerpage": "Project:It-poaⁿ ê seng-bêng",
242 "edithelp": "Án-choáⁿ siu-kái",
243 "helppage-top-gethelp": "soat-bêng",
244 "mainpage": "Thâu-ia̍h",
245 "mainpage-description": "Thâu-ia̍h",
246 "policy-url": "Project:Chèng-chhek",
247 "portal": "Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu",
248 "portal-url": "Project:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu",
249 "privacy": "Ín-su chèng-chhek",
250 "privacypage": "Project:Ún-su chèng-chhek",
251 "badaccess": "Siū-khoân chhò-ngō͘",
252 "badaccess-group0": "Lí bô ún-chún chò lí iau-kiû ê tōng-chok.",
253 "badaccess-groups": "Lí beh chò ê tōng-chok chí hān {{PLURAL:$2| tīn| tīn-goân chi it }}: $1 ê iōng-chiá.",
254 "versionrequired": "Ài MediaWiki $1 ê pán-pún",
255 "versionrequiredtext": "Beh iōng chit ia̍h ài MediaWiki $1 ê pán-pún.\nChhiáⁿ khoàⁿ [[Special:Version|pán-pún ia̍h]].",
256 "ok": "Hó ah",
257 "retrievedfrom": "Lâi-goân: \"$1\"",
258 "youhavenewmessages": "Lí ū $1 ($2).",
259 "youhavenewmessagesfromusers": "{{PLURAL:$3|个儂|$3个儂}}的$1 ($2)个通知。",
260 "youhavenewmessagesmanyusers": "有誠濟儂($2)予你 $1 个通知。",
261 "newmessageslinkplural": "{{PLURAL:$1|一个新通知|999=新通知}}",
262 "newmessagesdifflinkplural": "choè-kīn kái{{PLURAL:$1|pái|pái}}",
263 "youhavenewmessagesmulti": "Lí tī $1 ū sin sìn-sit",
264 "editsection": "siu-kái",
265 "editold": "siu-kái",
266 "viewsourceold": "Khoàⁿ goân-sú lōe-iông",
267 "editlink": "siu-kái",
268 "viewsourcelink": "Khoàⁿ goân-sú lōe-iông",
269 "editsectionhint": "Pian-chi̍p toān-lo̍h: $1",
270 "toc": "Bo̍k-lo̍k",
271 "showtoc": "khui",
272 "hidetoc": "siu",
273 "collapsible-collapse": "Am",
274 "collapsible-expand": "Hiàn",
275 "confirmable-confirm": "{{GENDER:$1|你}}敢確定唅?",
276 "confirmable-yes": "著啦",
277 "confirmable-no": "無啦!毋是!",
278 "thisisdeleted": "Khoàⁿ a̍h-sī kiù $1?",
279 "viewdeleted": "Beh khoàⁿ $1?",
280 "restorelink": "{{PLURAL:$1|chi̍t ê thâi-tiàu ê pian-chi̍p|$1 thâi-tiàu ê pian-chi̍p}}",
281 "feedlinks": "Chhī-liāu:",
282 "feed-invalid": "Bô-hāu ê tēng khoàⁿ lūi-hêng.",
283 "feed-unavailable": "Bô thê-kiong liân-ha̍p tēng khoàⁿ.",
284 "site-rss-feed": "$1 ê RSS tēng khoàⁿ",
285 "site-atom-feed": "$1 ê Atom tēng-khoàⁿ",
286 "page-rss-feed": "\"$1\" ê RSS tēng khoàⁿ",
287 "page-atom-feed": "\"$1\" ê Atom tēng khoàⁿ",
288 "red-link-title": "$1 (bô hit ia̍h)",
289 "sort-descending": "Hā-kàng pâi-lia̍t",
290 "sort-ascending": "Seng-koân pâi-lia̍t",
291 "nstab-main": "Bûn-chiuⁿ",
292 "nstab-user": "Iōng-chiá ê ia̍h",
293 "nstab-media": "Mûi-thé",
294 "nstab-special": "Te̍k-sû-ia̍h",
295 "nstab-project": "Sū-kang ia̍h",
296 "nstab-image": "Tóng-àn",
297 "nstab-mediawiki": "Sìn-sit",
298 "nstab-template": "Pang-bô·",
299 "nstab-help": "Pang-chō͘ ia̍h",
300 "nstab-category": "Lūi-pia̍t",
301 "mainpage-nstab": "Thâu-ia̍h",
302 "nosuchaction": "Bô chit-khoán tōng-chok",
303 "nosuchactiontext": "Hit ê URL só͘ chí-tēng ê tōng-chok bô-hāu.\nLí khó-lêng phah m̄-tio̍h URL, ia̍h sī ji̍h tio̍h chhò-ngō͘ ê liân-kiat.\nChe mā khó-lêng sī {{SITENAME}} só͘ sú-iōng ê nńg-thé chhut būn-tê.",
304 "nosuchspecialpage": "Bô chit ê te̍k-sû-ia̍h",
305 "nospecialpagetext": "<strong>Bô lí beh tih ê te̍k-sû-ia̍h。</strong>\n\n[[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]] sī só͘-ū ê te̍k-sû-ia̍h lia̍t-pió.",
306 "error": "Chhò-gō·",
307 "databaseerror": "Chu-liāu-khò· chhò-gō·",
308 "databaseerror-text": "一个資料庫的查詢發生錯誤。\n這有可能是系統軟體臭蟲引起的。",
309 "databaseerror-textcl": "有一个資料庫的查詢錯誤。",
310 "databaseerror-query": "揣:$1",
311 "databaseerror-function": "功能:$1",
312 "databaseerror-error": "chhò-gō͘",
313 "transaction-duration-limit-exceeded": "Ūi tio̍h mài sán-seng koân liōng ê têng-hok iân-sî, pún kài choán-sàng in-ūi sia-ji̍p sî-kan ($1) chhiau-kòe {{PLURAL:$2|bió-cheng}} ê chè-hān, í-keng hong hòng-khì.\nNā chún lí sī beh chi̍t kái kái-tōng kúi--a-ê hāng-bo̍k, chhì ēng chē pái sió chhau-chok khòaⁿ-māi.",
314 "laggedslavemode": "'''提醒:'''頁內容可能毋是上新的。",
315 "readonly": "Chu-liāu-khò· só tiâu leh",
316 "enterlockreason": "Phah beh hong-só ê lí-iû, pau-koah ko͘-kè siáⁿ-mi̍h sî-chūn ē kái-tû hong-só.",
317 "readonlytext": "Chu-liāu-khò͘ hiān-chú-sî só tiâu leh, bô khai-hòng hō͘ lâng siu-kái. Che tāi-khài sī in-ūi teh pān chéng-pī khang-khòe, goân-sêng liáu-āu èng-tong tō ē hôe-ho̍k chèng-siông. \n\nHū-chek ê hêng-chèng jîn-oân lâu chit-ê soat-bêng: $1",
318 "missing-article": "Chu-liāu-khò͘ chhoē bô ia̍h ê luē-iông, ia̍h ê miâ \"$1\" $2 .\n\nChe it-poaⁿ sī in-ūi koè-sî ê cheng-chha ia̍h sī le̍k-sú liân-kiat ê ia̍h í-keng hông thâi tiàu.\n\nNā m̄-sī hit chióng chêng-hêng, lí khó-lêng tú tio̍h nńg-thé ê chhò-ngō͘. Chhiáⁿ pò hō͘ chi̍t ūi [[Special:ListUsers/sysop|koán-lí-goân]], ūi liân-kiat hiâ khì lâu thong-ti .",
319 "missingarticle-rev": "(修訂版本#:$1)",
320 "missingarticle-diff": "(精差:$1,$2)",
321 "readonly_lag": "佇附屬的資料庫更新到主要資料庫資料的時陣,資料庫會自動鎖定。",
322 "nonwrite-api-promise-error": "Tī leh HTTP header ê 'Promise-Non-Write-API-Action' í-keng sàng--chhut-khì m̄-koh chit-ê iau-kiû sī sàng kòe 1-ê API siá-ji̍p module.",
323 "internalerror": "Loē-pō͘ ê chhò-ngō͘",
324 "internalerror_info": "Loē-pō͘ ê chhò-ngō͘: $1",
325 "internalerror-fatal-exception": "\"$1\" lūi ê tì-miā lē-gōa",
326 "filecopyerror": "Bô-hoat-tō· kā tóng-àn \"$1\" khó·-pih khì \"$2\".",
327 "filerenameerror": "Bô-hoat-tō· kā tóng-àn \"$1\" kái-miâ chò \"$2\".",
328 "filedeleteerror": "Bô-hoat-tō· kā tóng-àn \"$1\" thâi tiāu",
329 "directorycreateerror": "Bô-hoat-tō͘ khui bo̍k-lo̍k \"$1\".",
330 "directoryreadonlyerror": "Bo̍k-lio̍k \"$1\" sī taⁿ ē-tàng tha̍k--ê.",
331 "directorynotreadableerror": "Bo̍k-lio̍k \"$1\" sī bē-tàng tha̍k--ê",
332 "filenotfound": "Chhōe bô tóng-àn \"$1\".",
333 "unexpected": "Koài-koài ê pió-tat: \"$1\"=\"$2\"。",
334 "formerror": "Chhò-gō·: bô-hoat-tō· kā pió sàng chhut khì.",
335 "badarticleerror": "Bē-tàng tiàm chit ia̍h chip-hêng chit ê tōng-chok.",
336 "cannotdelete": "Bô-hoat-tō· kā hit ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng 「$1」 thâi tiāu. (Khó-lêng pa̍t-lâng í-keng kā thâi tiāu ah.)",
337 "cannotdelete-title": "無法度共\"$1\"這頁刣掉。",
338 "delete-hook-aborted": "有設定阻擋刣掉的動作。\n毋閣無其他的解說。",
339 "no-null-revision": "袂當予\"$1\"產生一个空的修訂本。",
340 "badtitle": "M̄-chiâⁿ piau-tê",
341 "badtitletext": "Iau-kiû ê piau-tê sī bô-hāu ê, khang ê, a̍h-sī liân-kiat chhò-gō· ê inter-language/inter-wiki piau-tê.",
342 "title-invalid-empty": "Só͘ iau-kiû ê ia̍h-bīn tê-bo̍k sī khang--ê he̍k-chiá kaⁿ-taⁿ hâm liáu miâ-khong-kan.",
343 "title-invalid-utf8": "Só͘ iau-kiû ê ia̍h-bīn tê-bo̍k hâm liáu bô chiàⁿ-khak ê 1 lia̍t UTF-8 ê jī.",
344 "title-invalid-interwiki": "Só͘ iau-kiû ê ia̍h-bīn tê-bo̍k pau-hâm liáu 1-ê bē-tàng ēng ùi tê-bo̍k ê interwiki liân-kiat.",
345 "perfcached": "Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, só·-í bô it-tēng sī siōng sin ê. Tī khoài-chhûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg{{PLURAL:$1| pit|$1 pit}} chu-liāu.",
346 "perfcachedts": "Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī $1 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg {{PLURAL:$4|pit|$4 pit}} chu-liāu.",
347 "querypage-no-updates": "Chit-má bē-sái kái chit ia̍h.\nChia ê chu-liāu bē-tàng sui tiông-sin chéng-lí.",
348 "viewsource": "Khoàⁿ goân-sú lōe-iông",
349 "viewsource-title": "Khoàⁿ \"$1\"--ê goân-sú lōe-iông",
350 "actionthrottled": "Tōng-chok hông tóng leh.",
351 "actionthrottledtext": "Ūi-tio̍h thê-hông lah-sap ê chhú-tì, lí ū hông hān-chè tī té sî-kan lāi chò siuⁿ chē pái chit ê tōng-chok, taⁿ lí í-keng chhiau-koè hān-chè.\nChhiáⁿ tī kúi hun-cheng hāu chiah koh chhì.",
352 "protectedpagetext": "Chit ia̍h hông só tiâu leh, bē pian-chi̍p tit, mā bē-tàng chò kî-thaⁿ oa̍h-tāng.",
353 "viewsourcetext": "Lí ē-sái khoàⁿ ia̍h khó͘-pih chit ia̍h ê goân-sú loē-iông:",
354 "viewyourtext": "你會使看<strong>你改的</strong>原始碼,並且khop去這頁:",
355 "protectedinterface": "Chit ia̍h thê-kiong nńg-thé kài-bīn ēng ê bûn-jī. Ūi beh ī-hông lâng chau-that, só͘-í ū siū tio̍h pó-hō͘. Nā beh kái hoan-e̍k, chhiaⁿ khì Ûi-ki Mûi-thé chāi-tē-hoà sū-kang [https://translatewiki.net/ translatewiki.net] hiâ.",
356 "editinginterface": "'''Sè-jī:''' Lí tng teh siu-kái 1 bīn thê-kiong nńg-thé kài-bīn bûn-jī ê ia̍h. Jīn-hô kái-piàn to ē éng-hióng tio̍h kî-thaⁿ iōng-chiá ê sú-iōng kài-bīn. Nā beh kái hoan-e̍k, chhiaⁿ khì Ûi-ki Mûi-thé chāi-tē-hoà sū-kang [https://translatewiki.net/ translatewiki.net] hiâ.",
357 "translateinterface": "欲改抑是加維基的翻譯,請去維基媒體的在地化專案:[https://translatewiki.net/ 翻譯維基網]。",
358 "cascadeprotected": "Chit-ê ia̍h í-keng hông pó-hō͘ bē kái tit. In-ūi i tī ē-bīn {{PLURAL:$1|ê|ê}} liân-só pó-hō͘ lāi-té:\n$2",
359 "namespaceprotected": "Lí bô khoân-lī kái '''$1''' miâ-khong-kan ê ia̍h",
360 "customcssprotected": "你無受權去改這个 CSS頁,因為這个頁有包括別个用者的個人設定。",
361 "customjsprotected": "你無授權去改這个JavaScript頁,因為這个頁包括別个用者的個人設定。",
362 "mycustomcssprotected": "你無授權去改這个CSS頁。",
363 "mycustomjsprotected": "你無授權去改這个JavaScript頁。",
364 "myprivateinfoprotected": "你無授權改你家己的私人資訊。",
365 "mypreferencesprotected": "你無授權改你的家己的喜愛設定。",
366 "ns-specialprotected": "特殊頁袂得改。",
367 "titleprotected": "這个標題已經予[[User:$1|$1]]保護起來,袂得提來用。\n原因是 <em>$2</em>。",
368 "filereadonlyerror": "因為檔案庫這馬只會使看,所以袂得改 \"$1\"這个檔案。\n鎖檔案庫的管理員講是因為:\"$3\"。",
369 "invalidtitle-knownnamespace": "佇名空間 \"$2\"佮文字\"$3\"的標題袂使得。",
370 "invalidtitle-unknownnamespace": "名空間編號 $1(毋知名)的\"$2\"文字標題袂使用。",
371 "exception-nologin": "Bô teng-ji̍p",
372 "exception-nologin-text": "請先登入,才有法度看這頁抑對這頁做動作。",
373 "exception-nologin-text-manual": "請先$1,才有法度看這頁抑對這頁做動作。",
374 "virus-badscanner": "設定毋著:你的病毒掃描程式阮毋知:<em>$1</em>",
375 "virus-scanfailed": "掃病毒無成功(代碼$1)",
376 "virus-unknownscanner": "M̄-chai siáⁿ pēⁿ-to̍k:",
377 "logouttext": "'''Lí í-keng teng-chhut.'''\nChhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iáu teng-ji̍p tī leh; che chi-iàu piàⁿ tiāu liû-lám-khì ê khoài-chhú-khu, tiō ē chèng-siông.",
378 "welcomeuser": "Hoan-gêng, $1!",
379 "welcomecreation-msg": "你的口座以經開好矣,\n你若有需要,會使去改你佇{{SITENAME}}的設定。",
380 "yourname": "Lí ê iōng-chiá miâ-chheng:",
381 "userlogin-yourname": "Iōng-chiá miâ-chheng",
382 "userlogin-yourname-ph": "Phah lí--ê iōng-chiá-miâ",
383 "createacct-another-username-ph": "Phah lí--ê iōng-chiá-miâ",
384 "yourpassword": "Lí ê bi̍t-bé:",
385 "userlogin-yourpassword": "Bi̍t-bé",
386 "userlogin-yourpassword-ph": "Phah bi̍t-bé",
387 "createacct-yourpassword-ph": "Phah bi̍t-bé",
388 "yourpasswordagain": "Têng phah bi̍t-bé:",
389 "createacct-yourpasswordagain": "Khak-jīn bi̍t-bé",
390 "createacct-yourpasswordagain-ph": "Koh phah chi̍t-pái bi̍t-bé",
391 "userlogin-remembermypassword": "Kì-lo̍k goá teng-ji̍p--ê chu-liāu",
392 "userlogin-signwithsecure": "用安全連線",
393 "yourdomainname": "你的網域:",
394 "password-change-forbidden": "Tī chit--ê wiki, lí boē-tàng kái bi̍t-bé.",
395 "externaldberror": "這可能是資料庫驗證錯誤,抑是無允准你改外部的口座。",
396 "login": "Teng-ji̍p",
397 "nav-login-createaccount": "Teng-ji̍p / khui sin kháu-chō",
398 "logout": "Teng-chhut",
399 "userlogout": "Teng-chhut",
400 "notloggedin": "Bô teng-ji̍p",
401 "userlogin-noaccount": "Káⁿ bô kháu-chō?",
402 "userlogin-joinproject": "Ka-ji̍p {{SITENAME}}",
403 "createaccount": "Khui sin kháu-chō",
404 "userlogin-resetpassword-link": "Bi̍t-bé boē-kì-tit?",
405 "userlogin-helplink2": "Pang-chān goá teng-ji̍p",
406 "userlogin-loggedin": "你已經用{{GENDER:$1|$1}}登入,用下跤的表,登入別个名。",
407 "userlogin-createanother": "開另外一个口座",
408 "createacct-emailrequired": "Tiān-chú-phoe tē-chí",
409 "createacct-emailoptional": "Tiān-chú-phoe tē-chí (bô-it-tēng ài siá)",
410 "createacct-email-ph": "Phah lí--ê tiān-chú-phoe tē-chí",
411 "createacct-another-email-ph": "Phah lí--ê tiān-chú-phoe tē-chí",
412 "createaccountmail": "Iōng chi̍t-ê lîm-sî loān-sò͘ sán-seng ê bi̍t-bé , kià khì goá chí-tēng ê tiān-chú-phoe tē-chí.",
413 "createacct-realname": "真正的名",
414 "createacct-reason": "理由:",
415 "createacct-reason-ph": "為啥物你欲開一另外一个口座?",
416 "createacct-submit": "Khui lí--ê kháu-chō",
417 "createacct-another-submit": "開另外一个口座",
418 "createacct-benefit-heading": "{{SITENAME}} sī uī tio̍h chhin-chhiūⁿ lí--ê lâng chiah lâi kiàn-li̍p--ê.",
419 "createacct-benefit-body1": "kái {{PLURAL:$1|pái|pái}}",
420 "createacct-benefit-body2": "{{PLURAL:$1|ia̍h|ia̍h}}",
421 "createacct-benefit-body3": "choè-kīn {{PLURAL:$1|ê lâng ū kòng-hiàn|ê lâng ū kòng-hiàn}}",
422 "badretype": "Lí su-ji̍p ê 2-cho· bi̍t-bé bô tùi.",
423 "userexists": "Lí phah ê iōng-chiá miâ-chheng í-keng ū lâng iōng. Chhiáⁿ lí iōng pa̍t-ê miâ.",
424 "loginerror": "Teng-ji̍p chhò-gō·",
425 "createacct-error": "開口座無成功",
426 "createaccounterror": "Bô hoat-tō͘ khui kháu-chō: $1",
427 "nocookiesnew": "Lí--ê iōng-chiá kháu-chō í-keng khui hó--ah, m̄-koh lí iáu-boē teng-ji̍p.\n{{SITENAME}} ū sái Cookies choè kì-lio̍k teng-ji̍p--ê iōng-chiá.\nLí bô ín-chún iōng Cookies, chhiáⁿ lí seng kā chó͘-tòng the̍h tiāu, chiah koh iōng lí--ê iōng-chiá-miâ kap bi̍t-bé teng-ji̍p.",
428 "nocookieslogin": "{{SITENAME}}有用cookies做記錄用者,毋過你無允準用cookies,等你改做會當了後,才閣試。",
429 "nocookiesfornew": "因為不明的原因,阮無法度建立用者的口座。\n請先確定你的cookie會使用,閣重進入這頁,閣試一擺。",
430 "noname": "Lí phah--ê iōng-chiá-miâ boē-sái.",
431 "loginsuccesstitle": "Teng-ji̍p sêng-kong",
432 "loginsuccess": "Lí hiān-chhú-sî í-keng teng-ji̍p {{SITENAME}} chò \"$1\".",
433 "nosuchuser": "Chia bô iōng-chiá hō-chò \"$1\".\nIiōng-chiá hō-chò ū hun toā-jī sè-jī.\nChhiáⁿ kiám-cha lí ê phèng-im, a̍h-sī [[Special:CreateAccount|khui sin iōng-chiá ê kháu-chō.]]",
434 "nosuchusershort": "Bô \"$1\" chit ê iōng-chiá miâ.\nTùi khoàⁿ-māi, lí phah--ê.",
435 "nouserspecified": "Lí ài chí-tēng chi̍t ê iōng-chiá miâ.",
436 "login-userblocked": "這個用者已經予人封鎖,袂使登入。",
437 "wrongpassword": "Lí su-ji̍p ê bi̍t-bé ū têng-tâⁿ. Chhiáⁿ têng chhì.",
438 "wrongpasswordempty": "Bi̍t-bé keh-á khang-khang. Chhiáⁿ têng chhì.",
439 "passwordtooshort": "密碼上少愛{{PLURAL:$1|1字|$1字}}",
440 "password-name-match": "Lí--ê bi̍t-bé ài kap lí--ê iōng-chiá-miâ bô kāng.",
441 "password-login-forbidden": "這个用者名稱佮密碼已經禁止用。",
442 "mailmypassword": "Têng siat bi̍t-bé",
443 "passwordremindertitle": "{{SITENAME}} the-chheN li e bit-be",
444 "noemail": "Kì-lo̍k bô iōng-chiá \"$1\" ê e-mail chū-chí.",
445 "passwordsent": "Ū kià sin bi̍t-bé khì \"$1\" chù-chheh ê e-mail chū-chí. Siu--tio̍h liáu-āu chhiáⁿ têng teng-ji̍p.",
446 "mailerror": "Kià phoe tú tio̍h chhò-gō·: $1",
447 "acct_creation_throttle_hit": "你這馬用的網路地址有佇最近一工開{{PLURAL:$1|1 个口座|$1 个口座}},這已經超過系統允准的數目。\n所以,這馬無法度予用這个網路地址的儂,閣開口座。",
448 "emailauthenticated": "Lí ê e-mail chū-chí tī $2 $3 khak-jīn sêng-kong.",
449 "emailnotauthenticated": "Lí ê e-mail chū-chí iáu-bōe khak-jīn ū-hāu, só·-í ē--kha ê e-mail kong-lêng bē-ēng-tit.",
450 "noemailprefs": "Tī lí ê siat-piān chí-tēng chi̍t ê tiān-chú-phoe tē-chí thang hō͘ chia ê kong-lêng ē-tàng ēng.",
451 "emailconfirmlink": "Chhiáⁿ khak-jīn lí ê e-mail chū-chí ū-hāu",
452 "loginlanguagelabel": "Gí-giân: $1",
453 "pt-login": "Teng-ji̍p",
454 "pt-login-button": "Teng-ji̍p",
455 "pt-createaccount": "Khui sin kháu-chō",
456 "pt-userlogout": "Teng-chhut",
457 "user-mail-no-addy": "Siūⁿ beh kià tiān-chú-phoe, m̄-koh bô siá tē-chí.",
458 "changepassword": "Oāⁿ bi̍t-bé",
459 "resetpass_header": "Kái káu-chō ê bi̍t-bé.",
460 "oldpassword": "Kū bi̍t-bé:",
461 "newpassword": "Sin bi̍t-bé:",
462 "retypenew": "Têng phah sin bi̍t-bé:",
463 "resetpass_forbidden": "Bi̍t-bé bē-sái piàn.",
464 "resetpass-submit-loggedin": "Kái bi̍t-bé",
465 "resetpass-submit-cancel": "Chhú-siau",
466 "resetpass-temp-password": "Lîm-sî ê bi̍t-bé:",
467 "passwordreset": "Têng siat bi̍t-bé",
468 "passwordreset-username": "Lí ê iōng-chiá miâ-chheng:",
469 "passwordreset-email": "Tiān-chú-phoe tē-chí:",
470 "passwordreset-emailelement": "Iōng-chiá: \n$1\n\nLîm-sî ê bi̍t-bé: \n$2",
471 "passwordreset-emailsentemail": "Têng siat bi̍t-bé ê tiān-chú-phoe í-keng kià chhut-khì ah.",
472 "changeemail": "Kái tiān-chú-phoe ê tē-chí",
473 "changeemail-oldemail": "Chit-má ê E-mail tē-chí:",
474 "changeemail-newemail": "Sin E-mail ê chū-chí:",
475 "changeemail-password": "Lí-ê {{SITENAME}} bi̍t-bé:",
476 "changeemail-submit": "Kái-piàn tiān-chu-phoe",
477 "changeemail-throttled": "Lí chi̍t-ê-á teng-ji̍p liáu siuⁿ chē kái.\nChiáⁿ tan-thāi $1 kòe-āu chài chhì chi̍t pái.",
478 "changeemail-nochange": "Chhiáⁿ su-ji̍p chi̍t-ê bô-kâng ê sin tiān-chú-phoe chū-chí.",
479 "bold_sample": "Chho·-thé bûn-jī",
480 "bold_tip": "Chho·-thé jī",
481 "italic_sample": "Chhú-thé ê bûn-jī",
482 "italic_tip": "Chhú-thé jī",
483 "link_sample": "Liân-kiat piau-tê",
484 "link_tip": "Lōe-pō· ê liân-kiat",
485 "extlink_sample": "http://www.example.com liân-kiat piau-tê",
486 "extlink_tip": "Gōa-pō· ê liân-kiat (ē-kì-tit thâu-chêng ài ke http://)",
487 "headline_sample": "Thâu-tiâu bûn-jī",
488 "headline_tip": "Tē-2-chân (level 2) ê phiau-tê",
489 "nowiki_sample": "Chia siá bô keh-sek ê bûn-jī",
490 "nowiki_tip": "Mài chhap wiki keh-sek",
491 "image_sample": "Iann-siong-e-le.jpg",
492 "image_tip": "Giap tī lāi-bīn ê iáⁿ-siōng",
493 "media_tip": "Tóng-àn liân-kiat",
494 "sig_tip": "Lí ê chhiam-miâ kap sî-kan ìn-á",
495 "hr_tip": "Thán-pîⁿ-chōa (hàn leh ēng)",
496 "summary": "Khài-iàu:",
497 "subject": "Tê-bo̍k/piau-tê:",
498 "minoredit": "Che sī sió siu-kái",
499 "watchthis": "Kàm-sī chit ia̍h",
500 "savearticle": "Pó-chûn chit ia̍h",
501 "preview": "Seng khoàⁿ-māi",
502 "showpreview": "Seng khoàⁿ-māi",
503 "showdiff": "Khòaⁿ kái-piàn ê pō·-hūn",
504 "anoneditwarning": "'''thê-chhíⁿ:''' Lí bô teng-ji̍p. Lí nā ū kái mi̍h-kiāⁿ, lí ê IP ē hô͘ lâng khoàⁿ tio̍h. Lí nā <strong>[$1 teng-ji̍p]</strong> iah-sī <strong>[$2 khui chi̍t-ê kháu-chō]</strong>; lí kái ê mi̍h-kiāⁿ ē kái kì lí ê kháu-chō-miâ. Mā ū kî-thaⁿ ê hó-chhù.",
505 "summary-preview": "Khài-iàu ê preview:",
506 "subject-preview": "Ū-lám tê-bo̍k/piau-tê:",
507 "blockednoreason": "無寫理由",
508 "whitelistedittext": "Lí ài $1 chiah ē-sái siu-kái.",
509 "nosuchsectiontitle": "Chhoé bô toān-lo̍h",
510 "loginreqtitle": "Su-iàu Teng-ji̍p",
511 "loginreqlink": "Teng-ji̍p",
512 "loginreqpagetext": "Lí ài $1 chiah thang khoàⁿ pat ia̍h.",
513 "accmailtitle": "Bi̍t-bé kià chhut khì ah.",
514 "accmailtext": "Chi̍t ê iōng loān-sò͘ sán-seng ê bi̍t-bé, beh hō͘ [[User talk:$1|$1]] ê, í-keng kìa khì $2.",
515 "newarticle": "(Sin)",
516 "newarticletext": "Lí tòe 1 ê liân-kiat lâi kàu 1 bīn iáu-bōe chûn-chāi ê ia̍h. Beh khai-sí pian-chi̍p chit ia̍h, chhiáⁿ tī ē-kha ê bûn-jī keh-á lāi-té phah-jī. ([$1 Bo̍k-lio̍k] kà lí án-choáⁿ chìn-hêng.) Ká-sú lí bô-tiuⁿ-tî lâi kàu chia, ē-sai chhi̍h liû-lám-khì ê '''téng-1-ia̍h''' tńg--khì.",
517 "anontalkpagetext": "----''Pún thó-lūn-ia̍h bô kò·-tēng ê kháu-chō/hō·-thâu, kan-na ū 1 ê IP chū-chí (chhin-chhiūⁿ 123.456.789.123). In-ūi bô kāng lâng tī bô kāng sî-chūn ū khó-lêng tú-hó kong-ke kāng-ê IP, lâu tī chia ê oē ū khó-lêng hō· bô kāng lâng ê! Beh pī-bián chit khoán būn-tê, ē-sái khì [[Special:UserLogin|khui 1 ê hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p]].''",
518 "noarticletext": "這頁這馬無內容,你會使佇別頁[[Special:Search/{{PAGENAME}}|揣這頁標題]],\n<span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} 揣相關日誌],\n抑[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} 創造這頁]</span>。",
519 "clearyourcache": "'''Chù-ì:''' Pó-chûn liáu-āu, tio̍h ē-kì leh kā liû-lám-khì ê cache piàⁿ tiāu chiah khoàⁿ-ē-tio̍h kái-piàn: *'''Firefox / Safari:''' chhi̍h tiâu \"Shift\" kâng-sî-chūn tiám-kik ''Reload/têng-sin chài-ji̍p'' a̍h-sī chhi̍h ''Ctrl-F5'' \"Ctrl-R\" kî-tiong chi̍t ê (''Command-R'' tī Mac) \n* '''Google Chrome:''' chhi̍h ''Ctrl-Shift-R'' (''Command-Shift-R'' tī Mac)\n'''Internet Explorer :'''chhi̍h tiâu \"Ctrl\" kâng-sî-chūn tiám-kek ''Refresh/têng-sin chài-ji̍p'' a̍h-sī chhi̍h \"Ctrl-F5\" \n* '''Konqueror:''' tiám-kek ''Reload/têng-sin chài-ji̍p'' a̍h-sī chhi̍h ''F5''\n* '''Opera:''' piàⁿ-tiāu cache tī ''Tools(ke-si) → Preferences(siat-piān)''",
520 "usercssyoucanpreview": "'''Phiat-pō·''': Pó-chûn chìn-chêng ē-sái chhi̍h 'Seng khoàⁿ-māi' kiám-cha sin ê CSS a̍h-sī JavaScript.",
521 "userjsyoucanpreview": "'''Phiat-pō·''': Pó-chûn chìn-chêng ē-sái chhi̍h 'Seng khoàⁿ-māi' kiám-cha sin ê CSS a̍h-sī JavaScript.",
522 "usercsspreview": "'''Sè-jī! Lí hiān-chú-sî khoàⁿ--ê sī lí ê su-jîn css ê preview; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
523 "userjspreview": "'''Sè-jī! Lí hiān-chú-sî chhì khoàⁿ--ê sī lí ka-kī ê javascript; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
524 "note": "'''Chù-ì:'''",
525 "previewnote": "'''Thê-chhéⁿ lí che sī 1 bīn kiám-cha chho͘-phe ēng--ê \"seng-khoàⁿ-ia̍h\", iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!'''",
526 "session_fail_preview": "'''Pháiⁿ-sè! Gún chiām-sî bô hoat-tō͘ chhú-lí lí ê pian-chi̍p (goân-in: \"phàng-kiàn sú-iōng kî-kan ê chu-liāu\"). Lô-hoân têng chhì khoàⁿ-māi. Ká-sú iû-goân bô-hāu, ē-sái teng-chhut koh-chài teng-ji̍p hoān-sè tō ē-tit kái-koat.'''",
527 "editing": "Siu-kái $1",
528 "editingsection": "Pian-chi̍p $1 (section)",
529 "editingcomment": "Teh pian-chi̍p $1 (lâu-oē)",
530 "editconflict": "Siu-kái sio-chhiong: $1",
531 "explainconflict": "Ū lâng tī lí tng teh siu-kái pún-ia̍h ê sî-chūn oân-sêng kî-tha ê siu-kái.\nTéng-koân ê bûn-jī-keh hián-sī hiān-chhú-sî siōng sin ê lōe-iông.\nLí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê kái-piàn kap siōng sin ê lōe-iông chéng-ha̍p.\n'''Kan-na''' téng-koân keh-á ê bûn-jī ē tī lí chhi̍h \"{{int:savearticle}}\" liáu-āu pó-chûn khí lâi.",
532 "yourtext": "Lí ê bûn-jī",
533 "storedversion": "Chu-liāu-khò· ê pán-pún",
534 "editingold": "'''KÉNG-KÒ: Lí tng teh siu-kái chit ia̍h ê 1 ê kū siu-tēng-pún. Lí nā kā pó-chûn khí lâi, chit ê siu-tēng-pún sòa-āu ê jīm-hô kái-piàn ē bô khì.'''",
535 "yourdiff": "Chha-pia̍t",
536 "readonlywarning": "'''CHÙ-Ì: Chu-liāu-khò· taⁿ só tiâu leh thang pān î-siu khang-khòe, só·-í lí hiān-chú-sî bô thang pó-chûn jīn-hô phian-chi̍p hāng-bo̍k. Lí ē-sái kā siong-koan pō·-hūn tah--ji̍p-khì 1-ê bûn-jī tóng-àn pó-chûn, āu-chhiú chiah koh kè-sio̍k.'''",
537 "protectedpagewarning": "'''KÉNG-KÒ: Pún ia̍h só tiâu leh. Kan-taⁿ ū hêng-chèng te̍k-koân ê iōng-chiá (sysop) ē-sái siu-kái.'''",
538 "templatesused": "Chit ia̍h iōng {{PLURAL:$1| ê pang-bô·}} :",
539 "templatesusedpreview": "Chit ê preview iōng chia ê pang-bô͘:",
540 "templatesusedsection": "Chit ê section iōng chia ê pang-bô͘:",
541 "template-protected": "(pó-hō͘)",
542 "template-semiprotected": "(poàⁿ pó-hō͘)",
543 "permissionserrorstext-withaction": "Lí bô ún-chún chò $2, in-ūi ē-kha\n{{PLURAL:$1|iân-kò͘|iân-kò͘}}:",
544 "recreate-moveddeleted-warn": "'''Sè-jī: Lí taⁿ chún-pī beh khui ê ia̍h, chêng bat hō͘ lâng thâi tiāu koè.''' Lí tio̍h chim-chiok soà-chiap pian-chi̍p chit ia̍h ê pit-iàu-sèng. Chia ū chit ia̍h ê san-tû kì-lo̍k (deletion log) hō͘ lí chham-khó:",
545 "edit-conflict": "Siu-kái sio-chhiong",
546 "defaultmessagetext": "Siat piān ê bûn-jī",
547 "content-model-wikitext": "wikitext",
548 "content-model-text": "sûn bûn-pún",
549 "content-model-javascript": "JavaScript",
550 "content-json-empty-object": "Khang bu̍t-kiāⁿ",
551 "content-json-empty-array": "Khang tīn-lia̍t",
552 "post-expand-template-inclusion-warning": "'''Kéng-pò:'''Pau ji̍t lâi ê pán-bôo sioⁿ koè tsē ia̍h tuā.\nŪ chi̍t-koá-á ē bô pau ji̍t lâi.",
553 "undo-success": "Pian-chi̍p í-keng chhú-siau. Chhiáⁿ khak-tēng, liáu-āu kā ē-kha ho̍k-goân ê kái-piàn pó-chûn--khí-lâi.",
554 "undo-failure": "Pian-chi̍p bē-tàng chhú-siau, in-ūi chhiong tio̍h kî-kan chhah-ji̍p ê pian-chi̍p.",
555 "undo-summary": "Chhú-siau [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|thó-lūn]]) ê siu-tēng-pún $1",
556 "viewpagelogs": "Khoàⁿ chit ia̍h ê logs",
557 "nohistory": "Chit ia̍h bô pian-chi̍p-sú.",
558 "currentrev": "Hiān-chú-sî ê siu-tēng-pún",
559 "revisionasof": "$1 ê siu-tēng-pún",
560 "previousrevision": "←Khah-kū ê siu-tēng-pún",
561 "nextrevision": "Khah-sin ê siu-tēng-pún→",
562 "currentrevisionlink": "khoàⁿ siōng sin ê siu-tēng-pún",
563 "cur": "taⁿ",
564 "next": "āu",
565 "last": "chêng",
566 "page_first": "Tùi thâu-chêng",
567 "page_last": "Tùi āu-piah",
568 "histlegend": "Pán-pún pí-phēng: tiám-soán beh pí-phēng ê pán-pún ê liú-á, liáu-āu chhi̍h ENTER a̍h-sī ē-kha hit tè sì-kak.<br />Soat-bêng: (taⁿ) = kap siōng sin pán-pún pí-phēng, (chêng) = kap chêng-1-ê pán-pún pí-phēng, ~ = sió siu-kái.",
569 "history-fieldset-title": "看歷史",
570 "histfirst": "Tùi thâu-chêng",
571 "histlast": "Tùi āu-piah",
572 "history-feed-item-nocomment": "$1 tī $2",
573 "revdel-restore": "改會當看無",
574 "revertmerge": "取消合併",
575 "history-title": "\"$1\"--ê le̍k-sú pán-pún",
576 "difference-title": "\"$1\" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng",
577 "lineno": "Tē $1 chōa:",
578 "compareselectedversions": "Pí-phēng soán-te̍k ê pán-pún",
579 "editundo": "chhú-siau",
580 "searchresults": "Kiám-sek kiat-kó",
581 "searchresults-title": "Chhoé \"$1\" ê kiat-kó",
582 "titlematches": "Phiau-tê ū-tùi ê bûn-chiuⁿ",
583 "textmatches": "Lōe-iông ū-tùi ê bûn-chiuⁿ",
584 "notextmatches": "Bô sio-tùi ê bûn-chiuⁿ lōe-iông",
585 "prevn": "chêng {{PLURAL:$1|$1}} hāng",
586 "nextn": "āu {{PLURAL:$1|$1}} hāng",
587 "shown-title": "Múi ia̍h hián-sī $1 {{PLURAL:$1|kiat-kó|kiat-kó}}",
588 "viewprevnext": "Khoàⁿ ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3)",
589 "searchprofile-articles": "Loē-iông ia̍h",
590 "searchprofile-images": "To-mûi-thé",
591 "searchprofile-everything": "Só͘-ū ê",
592 "searchprofile-advanced": "chìn-chi̍t-pō͘",
593 "searchprofile-articles-tooltip": "Tī $1 chhoé",
594 "searchprofile-images-tooltip": "Chhoé tóng-àn",
595 "searchprofile-everything-tooltip": "Chhoē choân-pō͘ (pau-koat thó-lūn-ia̍h)",
596 "searchprofile-advanced-tooltip": "佇你家己設的名空間內底揣",
597 "search-result-size": "$1 ({{PLURAL:$2|1 jī-goân|$2 jī-goân}})",
598 "search-redirect": "(Tùi $1 choán--kòe)",
599 "search-section": "(toān-lo̍h $1)",
600 "searchall": "choân-pō·",
601 "showingresults": "Ē-kha tùi #<b>$2</b> khai-sí hián-sī <b>$1</b> hāng kiat-kó.",
602 "search-nonefound": "Chhoē m̄ tio̍h",
603 "powersearch-legend": "Kiám-sek",
604 "preferences": "Siat-tēng",
605 "mypreferences": "Góa ê siat-tēng",
606 "prefs-skin": "Phôe",
607 "skin-preview": "Chhì khoàⁿ",
608 "datedefault": "Chhìn-chhái",
609 "prefs-personal": "Iōng-chiá chu-liāu",
610 "prefs-rc": "Chòe-kīn ê kái-piàn & stub ê hián-sī",
611 "prefs-watchlist": "Kàm-sī-toaⁿ",
612 "prefs-watchlist-days": "Kàm-sī-toaⁿ hián-sī kúi kang lāi--ê:",
613 "prefs-watchlist-edits": "Khok-chhiong ê kàm-sī-toaⁿ tio̍h hián-sī kúi hāng pian-chi̍p:",
614 "prefs-misc": "Kî-thaⁿ ê siat-tēng",
615 "saveprefs": "Pó-chûn siat-tēng",
616 "prefs-editing": "Pian-chi̍p",
617 "searchresultshead": "Chhiau-chhōe kiat-kó ê siat-tēng",
618 "recentchangesdays": "Hián-sī kúi ji̍t chòe-kīn ê kái-piàn:",
619 "recentchangesdays-max": "siōng-choē $1 {{PLURAL:$1|kang|kang}}",
620 "recentchangescount": "Hián-sī kúi tiâu chòe-kīn ê kái-piàn:",
621 "savedprefs": "Lí ê iōng-chiá siat-tēng í-keng pó-chûn khí lâi ah.",
622 "timezonelegend": "Sî-khu",
623 "localtime": "Chāi-tē sî-kan sī",
624 "servertime": "Server sî-kan hiān-chāi sī",
625 "guesstimezone": "Tùi liû-lám-khì chhau--lâi",
626 "timezoneregion-africa": "Hui-chiu",
627 "timezoneregion-america": "Bí-chiu",
628 "timezoneregion-antarctica": "Lâm-ke̍k-chiu",
629 "timezoneregion-arctic": "Pak-ke̍k",
630 "timezoneregion-asia": "A-chiu",
631 "timezoneregion-atlantic": "Tāi-se-iûⁿ",
632 "timezoneregion-australia": "Australia",
633 "timezoneregion-europe": "Au-chiu",
634 "timezoneregion-indian": "Ìn-tō͘-iûⁿ",
635 "timezoneregion-pacific": "Thài-pêng-iûⁿ",
636 "allowemail": "Ún-chún pa̍t-ê iōng-chiá kià email kòe-lâi",
637 "prefs-searchoptions": "Cha-sûn",
638 "prefs-namespaces": "Miâ-khong-kan",
639 "default": "kì-tēng",
640 "prefs-files": "Tóng-àn",
641 "prefs-custom-css": "Chū-siat CSS",
642 "prefs-custom-js": "Chū-siat JavaScript",
643 "prefs-common-css-js": "Só͘-ū gōa-phôe kong-ke ê CSS/JavaScript",
644 "prefs-reset-intro": "Lí ē-sài ēng pún ia̍h lâi chiong lí ê siat-tì têng-siat chò pún chām kì-tēng.\nChe bē hoat-tō͘ ho̍k-goân.",
645 "prefs-emailconfirm-label": "Tiān-chú-phoe khak-tēng:",
646 "youremail": "Lí ê email:",
647 "username": "{{GENDER:$1|Ēng-chiá-miâ-hō}}:",
648 "yourrealname": "Lí ê chin miâ:",
649 "yourlanguage": "Kài-bīn gú-giân:",
650 "yournick": "Lí ê sió-miâ (chhiam-miâ iōng):",
651 "prefs-help-email": "Tiān-chú-phoe ê chū-chí m̄-sī it-tēng ài, m̄-koh tī lí bē-kì bi̍t-bé beh tîng siat-tīng tō ài.",
652 "prefs-help-email-others": "Lí ē-sái thàu--koè lí ê ia̍h , thó-lūn-ia̍h ê liân kiat hō͘ lâng ēng e-mail kah lí liân-lo̍k.\nTī pat-lâng liân-lo̍k lí ê sî-chūn bē kā e-mail tsū-tsí siá chhut--lâi.",
653 "group-bot": "Ke-khì-lâng",
654 "group-sysop": "koán-lí jîn-oân",
655 "group-bureaucrat": "Koaⁿ-liâu",
656 "group-bot-member": "{{GENDER:$1|Ke-khì-lâng}}",
657 "group-sysop-member": "{{GENDER:$1|koán-lí jîn-oân}}",
658 "group-bureaucrat-member": "{{GENDER:$1|Koaⁿ-liâu}}",
659 "grouppage-sysop": "{{ns:project}}:Hêng-chèng jîn-oân",
660 "grouppage-bureaucrat": "{{ns:project}}:Koaⁿ-liâu",
661 "right-move-categorypages": "Sóa tōng ia̍h-bīn lūi-lia̍t",
662 "right-movefile": "Sóa tóng-àn",
663 "right-upload": "Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng",
664 "right-upload_by_url": "Tùi 1-ê URL thoân thóng-àn",
665 "right-writeapi": "用API寫",
666 "right-delete": "Thâi ia̍h",
667 "newuserlogpage": "khui kháu-chō ji̍t-chì",
668 "rightslogtext": "Chit-ê log lia̍t-chhut kái-piàn iōng-chiá koân-lī ê tōng-chok.",
669 "action-edit": "Siu-kái chit ia̍h",
670 "nchanges": "$1 {{PLURAL:$1|kái|kái}}",
671 "enhancedrc-history": "歷史",
672 "recentchanges": "Chòe-kīn ê kái-piàn",
673 "recentchanges-legend": "最近改的選定",
674 "recentchanges-summary": "Tī chiah wiki ia̍h tui-cha chòe-kīn ê kái-piàn.",
675 "recentchanges-label-newpage": "Chit ê siu-kái ē sán-seng sin ia̍h",
676 "recentchanges-label-minor": "Che sī sió siu-kái",
677 "recentchanges-label-bot": "Che sī ki-khì-lâng kái--ê",
678 "recentchanges-label-unpatrolled": "這个編輯抑無巡視過",
679 "recentchanges-label-plusminus": "Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘",
680 "recentchanges-legend-heading": "<strong>Ké-soeh:</strong>",
681 "recentchanges-legend-newpage": "{{int:recentchanges-label-newpage}} (請參考[[Special:NewPages|新頁清單]])",
682 "rcnotefrom": "Ē-kha sī <b>$2</b> kàu taⁿ ê kái-piàn (ke̍k-ke hián-sī <b>$1</b> hāng).",
683 "rclistfrom": "Hián-sī tùi $3 $2 kàu taⁿ ê sin kái-piàn",
684 "rcshowhideminor": "$1 sió siu-kái",
685 "rcshowhideminor-show": "hiàn",
686 "rcshowhideminor-hide": "am",
687 "rcshowhidebots": "$1 機器儂",
688 "rcshowhidebots-show": "hiàn",
689 "rcshowhideliu": "$1 teng-ji̍p ê iōng-chiá",
690 "rcshowhideliu-show": "hiàn",
691 "rcshowhideliu-hide": "am",
692 "rcshowhideanons": "$1 bû-bêng-sī",
693 "rcshowhideanons-show": "hiàn",
694 "rcshowhideanons-hide": "am",
695 "rcshowhidemine": "$1 góa ê pian-chi̍p",
696 "rcshowhidemine-show": "hiàn",
697 "rcshowhidemine-hide": "am",
698 "rclinks": "Hían-sī $2 ji̍t lāi siōng sin ê $1 hāng kái-piàn<br />$3",
699 "diff": "Cheng-chha",
700 "hist": "ls",
701 "hide": "am",
702 "show": "hían-sī",
703 "minoreditletter": "~",
704 "newpageletter": "!",
705 "boteditletter": "b",
706 "rc-change-size-new": "Kái liáu āu, piàn-choè $1 {{PLURAL:$1|ūi-goân}}",
707 "recentchangeslinked": "Siong-koan ê kái-piàn",
708 "recentchangeslinked-feed": "Siong-koan ê kái-piàn",
709 "recentchangeslinked-toolbox": "Siong-koan ê kái-piàn",
710 "recentchangeslinked-title": "kap \"$1\" siong-koan ê kái-piàn",
711 "recentchangeslinked-summary": "這是有相接到指定頁(抑是指定分類的所有成員),而且最近家己頁的內容有改過的清單。\n遐的頁[[Special:Watchlist|佇你的監視清單]]會用<strong>粗體</strong> 標示。",
712 "recentchangeslinked-page": "Ia̍h ê miâ:",
713 "upload": "Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng",
714 "uploadbtn": "Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng",
715 "reuploaddesc": "Tò khì sàng-chiūⁿ-bāng ê pió.",
716 "uploadnologin": "Bô teng-ji̍p",
717 "uploadnologintext": "Bô [[Special:UserLogin|teng-ji̍p]] bē-sái-tit kā tóng-àn sàng-chiūⁿ-bāng.",
718 "uploaderror": "Upload chhò-gō·",
719 "uploadlogpagetext": "Í-hā sī chòe-kīn sàng-chiūⁿ-bāng ê tóng-àn ê lia̍t-toaⁿ.",
720 "filename": "Tóng-àn",
721 "filedesc": "Khài-iàu",
722 "fileuploadsummary": "Khài-iàu:",
723 "ignorewarning": "Mài chhap kéng-kò, kā tóng-àn pó-chûn khí lâi.",
724 "ignorewarnings": "Mài chhap kéng-kò",
725 "badfilename": "Iáⁿ-siōng ê miâ í-keng kái chò \"$1\".",
726 "uploadwarning": "Upload kéng-kò",
727 "savefile": "Pó-chûn tóng-àn",
728 "uploaddisabled": "Pháiⁿ-sè, sàng chiūⁿ-bāng ê kong-lêng bô khui.",
729 "sourcefilename": "Tóng-àn goân miâ:",
730 "destfilename": "Tóng-àn sin miâ:",
731 "watchthisupload": "Kàm-sī chit ia̍h",
732 "backend-fail-delete": "Bô-hoat-tō· kā tóng-àn \"$1\" thâi tiāu",
733 "license": "Siū-khoân:",
734 "license-header": "Siū-khoân",
735 "imgfile": "tóng-àn",
736 "listfiles": "Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ",
737 "listfiles_date": "Ji̍t-kî",
738 "listfiles_name": "Miâ",
739 "listfiles_user": "Iōng-chiá",
740 "listfiles_size": "Toā-sè",
741 "listfiles_description": "Soat-bêng",
742 "listfiles_count": "版本",
743 "file-anchor-link": "Tóng-àn",
744 "filehist": "Tóng-àn ê le̍k-sú",
745 "filehist-help": "Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.",
746 "filehist-current": "hiān-chāi",
747 "filehist-datetime": "Ji̍t-kî/ Sî-kan",
748 "filehist-thumb": "細張圖",
749 "filehist-thumbtext": "$1版本的細圖",
750 "filehist-user": "Iōng-chiá",
751 "filehist-dimensions": "寸尺",
752 "filehist-comment": "soat-bêng",
753 "imagelinks": "tóng-àn sù-iōng ê chōng-hòng",
754 "linkstoimage": "ē-kha {{PLURAL:$1|ê ia̍h}} ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:",
755 "nolinkstoimage": "Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.",
756 "sharedupload-desc-here": "Chit--ê $1--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h.\nChia sī chit--ê tóng-àn i--ê [$2 soat-bêng].",
757 "shared-repo-name-wikimediacommons": "Wikimedia Commons",
758 "upload-disallowed-here": "你袂使換掉个檔案",
759 "mimesearch": "MIME chhiau-chhoē",
760 "unwatchedpages": "Bô lâng kàm-sī ê ia̍h",
761 "listredirects": "Lia̍t-chhut choán-ia̍h",
762 "unusedtemplates": "Bô iōng ê pang-bô·",
763 "randompage": "Sûi-chāi kéng ia̍h",
764 "randomredirect": "Sûi-chāi choán-ia̍h",
765 "statistics": "Thóng-kè",
766 "statistics-header-users": "Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k",
767 "doubleredirects": "Siang-thâu choán-ia̍h",
768 "brokenredirects": "Choán-ia̍h kò·-chiòng",
769 "brokenredirectstext": "Í-hā ê choán-ia̍h liân kàu bô chûn-chāi ê ia̍h:",
770 "brokenredirects-edit": "siu-kái",
771 "brokenredirects-delete": "thâi",
772 "withoutinterwiki": "Bô gí-giân liân-kiat ê ia̍h",
773 "withoutinterwiki-summary": "Ē-kha ê ia̍h bô kî-thaⁿ gí-giân pán-pún ê liân-kiat:",
774 "withoutinterwiki-legend": "Jī-thâu",
775 "withoutinterwiki-submit": "Hían-sī",
776 "fewestrevisions": "Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ",
777 "nbytes": "$1 {{PLURAL:$1|jī-goân|jī-goân}}",
778 "ncategories": "$1 {{PLURAL:$1|ê lūi-pia̍t |ê lūi-pia̍t}}",
779 "nlinks": "$1 ê {{PLURAL:$1|liân-kiat}}",
780 "nmembers": "$1{{PLURAL:$1|ê sêng-oân}}",
781 "nmemberschanged": "$1 → $2 ê {{PLURAL:$2|sêng-oân}}",
782 "nrevisions": "$1 ê {{PLURAL:$1|siu-tēng-pún}}",
783 "lonelypages": "Ko·-ia̍h",
784 "uncategorizedpages": "Bô lūi-pia̍t ê ia̍h",
785 "uncategorizedcategories": "Bô lūi-pia̍t ê lūi-pia̍t",
786 "uncategorizedimages": "Bô lūi-pia̍t ê iáⁿ-siōng",
787 "uncategorizedtemplates": "Bô lūi-pia̍t ê pang-bô͘",
788 "unusedcategories": "Bô iōng ê lūi-pia̍t",
789 "unusedimages": "Bô iōng ê iáⁿ-siōng",
790 "wantedcategories": "wantedcategories",
791 "wantedpages": "Beh ti̍h ê ia̍h",
792 "mostlinked": "Siōng chia̍p liân-kiat ê ia̍h",
793 "mostlinkedcategories": "Siōng chia̍p liân-kiat ê lūi-pia̍t",
794 "mostlinkedtemplates": "Siōng chia̍p liân-kiat ê pang-bô͘",
795 "mostcategories": "Siōng chē lūi-pia̍t ê ia̍h",
796 "mostimages": "Siōng chia̍p liân-kiat ê iáⁿ-siōng",
797 "mostrevisions": "Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h",
798 "prefixindex": "Sû-thâu sek-ín",
799 "shortpages": "Té-ia̍h",
800 "deadendpages": "Khu̍t-thâu-ia̍h",
801 "deadendpagestext": "Ē-kha ê ia̍h bô liân kàu wiki lāi-té ê kî-thaⁿ ia̍h.",
802 "protectedpages": "Siū pó-hō͘ ê ia̍h",
803 "protectedpages-page": "Ia̍h",
804 "listusers": "Iōng-chiá lia̍t-toaⁿ",
805 "newpages": "Sin ia̍h",
806 "newpages-username": "Iōng-chiá miâ-chheng:",
807 "ancientpages": "Kó·-ia̍h",
808 "move": "Sóa khì",
809 "movethispage": "Sóa chit ia̍h",
810 "unusedimagestext": "<p>Chhiáⁿ chù-ì: kî-thaⁿ ê bāng-chām ū khó-lêng iōng URL ti̍t-chiap liân kàu iáⁿ-siōng, só·-í sui-jiân chhiâng-chāi teh iōng, mā sī ē lia̍t tī chia.</p>",
811 "unusedcategoriestext": "Ū ē-kha chiah-ê lūi-pia̍t-ia̍h, m̄-koh bô kî-thaⁿ ê bûn-chiuⁿ a̍h-sī lūi-pia̍t lī-iōng.",
812 "pager-newer-n": "khah sin ê $1 hāng",
813 "pager-older-n": "khah kū ê $1 hāng",
814 "booksources": "Tô͘-su chu-liāu",
815 "specialloguserlabel": "做的人:",
816 "speciallogtitlelabel": "目地(標題抑是用者)",
817 "log": "記錄",
818 "logempty": "Log lāi-bīn bô sio-tùi ê hāng-bo̍k.",
819 "allpages": "Só·-ū ê ia̍h",
820 "nextpage": "Āu 1 ia̍h ($1)",
821 "prevpage": "前一頁($1)",
822 "allpagesfrom": "Tùi chit ia̍h khai-sí hián-sī:",
823 "allarticles": "Só·-ū ê bûn-chiuⁿ",
824 "allinnamespace": "Só·-ū ê ia̍h ($1 miâ-khong-kan)",
825 "allpagessubmit": "Lâi-khì",
826 "categories": "Lūi-pia̍t",
827 "categoriespagetext": "Chit ê wiki ū ē-kha chia ê lūi-pia̍t.\n[[Special:UnusedCategories|Unused categories]] are not shown here.\nAlso see [[Special:WantedCategories|wanted categories]].",
828 "categoriesfrom": "Tùi chit ê lūi-pia̍t khai-sí hián-sī:",
829 "deletedcontributions": "Hō͘ lâng thâi tiāu ê kòng-hiàn",
830 "deletedcontributions-title": "Hō͘ lâng thâi tiāu ê kòng-hiàn",
831 "linksearch": "Chhiau-chhoē chām-goā liân-kiat",
832 "mailnologin": "Bô siu-phoe ê chū-chí",
833 "mailnologintext": "Lí it-tēng ài [[Special:UserLogin|teng-ji̍p]] jī-chhiáⁿ ū 1 ê ū-hāu ê e-mail chū-chí tī lí ê [[Special:Preferences|iōng-chiá siat-tēng]] chiah ē-tàng kià e-mail hō· pa̍t-ūi iōng-chiá.",
834 "emailuser": "Kià e-mail hō· iōng-chiá",
835 "emailpagetext": "Ká-sú chit ê iōng-chiá ū siat-tēng 1 ê ū-hāu ê e-mail chū-chí, lí tō ē-tàng ēng ē-kha chit tiuⁿ FORM hoat sìn-sek hō· i. Lí siat-tēng ê e-mail chū-chí ē chhut-hiān tī e-mail ê \"Kià-phoe-jîn\" (From) hit ūi. Án-ne siu-phoe-jîn chiah ū hoat-tō· kā lí hôe-phoe.",
836 "noemailtitle": "Bô e-mail chū-chí",
837 "noemailtext": "Chit ūi iōng-chiá pēng-bô lâu ū-hāu ê e-mail chū-chí, bô tio̍h-sī i bô beh chiap-siū pat-ūi iōng-chiá ê e-mail.",
838 "emailfrom": "Lâi chū",
839 "emailto": "Khì hō·",
840 "emailsubject": "Tê-bo̍k",
841 "emailmessage": "Sìn-sit:",
842 "emailsend": "Sàng chhut-khì",
843 "emailsent": "E-mail sàng chhut-khì ah",
844 "emailsenttext": "Lí ê e-mail í-keng sàng chhut-khì ah.",
845 "watchlist": "Góa ê kàm-sī-toaⁿ",
846 "mywatchlist": "Góa ê kàm-sī-toaⁿ",
847 "watchlistfor2": "予$1 $2",
848 "nowatchlist": "Lí ê kàm-sī-toaⁿ bô pòaⁿ hāng.",
849 "watchnologin": "Bô teng-ji̍p",
850 "addedwatchtext": "\"[[:$1]]\" chit ia̍h í-keng ka-ji̍p lí ê [[Special:Watchlist|kàm-sī-toaⁿ]]. Bī-lâi chit ia̍h a̍h-sī siong-koan ê thó-lūn-ia̍h nā ū kái-piàn, ē lia̍t tī hia. Tông-sî tī [[Special:RecentChanges|Chòe-kīn ê kái-piàn]] ē iōng '''chho·-thé''' hián-sī ia̍h ê piau-tê, án-ne khah bêng-hián. Ká-sú lí beh chiōng chit ia̍h tùi lí ê kàm-sī-toaⁿ tû tiāu, khì khòng-chè-tiâu chhi̍h \"Mài kàm-sī\" chiū ē-sái-tit.",
851 "removedwatchtext": "\"[[:$1]]\" chit ia̍h í-keng tùi lí ê kàm-sī-toaⁿ tû tiāu.",
852 "watch": "kàm-sī",
853 "watchthispage": "Kàm-sī chit ia̍h",
854 "unwatch": "Mài kàm-sī",
855 "unwatchthispage": "Mài koh kàm-sī",
856 "watchlist-details": "Kàm-sī-toaⁿ ū {{PLURAL:$1|$1 ia̍h|$1 ia̍h}}, thó-lūn-ia̍h bô sǹg chāi-lāi.",
857 "wlnote": "$3 $4: Ē-kha sī <strong>$2</strong> tiám-cheng í-lāi siōng sin ê <strong>$1</strong> ê kái-piàn.",
858 "wlshowlast": "Hián-sī chêng $1 tiám-cheng $2 ji̍t",
859 "deletepage": "Thâi ia̍h",
860 "confirm": "Khak-tēng",
861 "excontent": "lōe-iông sī: '$1'",
862 "excontentauthor": "loē-iông sī: '$1' (î-it ê kòng-hiàn-chiá sī '[[Special:Contributions/$2|$2]]')",
863 "exbeforeblank": "chìn-chêng ê lōe-iông sī: '$1'",
864 "historywarning": "Kéng-kò: Lí beh thâi ê ia̍h ū le̍k-sú:",
865 "confirmdeletetext": "Lí tih-beh kā 1 ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng (pau-koat siong-koan ê le̍k-sú) éng-kiú tùi chu-liāu-khò· thâi tiāu. Chhiáⁿ khak-tēng lí àn-sǹg án-ne chò, jī-chhiáⁿ liáu-kái hiō-kó, jī-chhiáⁿ bô ûi-hoán [[{{MediaWiki:Policy-url}}]].",
866 "actioncomplete": "Chip-hêng sêng-kong",
867 "deletedtext": "\"$1\" í-keng thâi tiāu. Tùi $2 khoàⁿ-ē-tio̍h chòe-kīn thâi ê kì-lo̍k.",
868 "dellogpage": "刣頁的記錄",
869 "dellogpagetext": "Í-hā lia̍t chhut chòe-kīn thâi tiāu ê hāng-bo̍k.",
870 "deletecomment": "Lí-iû:",
871 "rollback": "Kā siu-kái ká tńg khì",
872 "rollbacklink": "ká tńg khì",
873 "rollbackfailed": "Ká bē tńg khì",
874 "cantrollback": "Bô-hoat-tō· kā siu-kái ká-tńg--khì; téng ūi kòng-hiàn-chiá sī chit ia̍h î-it ê chok-chiá.",
875 "alreadyrolled": "Bô-hoat-tō· kā [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Thó-lūn]]) tùi [[:$1]] ê siu-kái ká-tńg-khì; í-keng ū lâng siu-kái a̍h-sī ká-tńg chit ia̍h. Téng 1 ūi siu-kái-chiá sī [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Thó-lūn]]).",
876 "editcomment": "Siu-kái phêng-lūn sī: <em>$1</em>.",
877 "protectedarticle": "pó-hō͘ \"[[$1]]\"",
878 "protect-title": "Pó-hō· \"$1\"",
879 "prot_1movedto2": "[[$1]] sóa khì tī [[$2]]",
880 "protect-legend": "Khak-tēng beh pó-hō·",
881 "protectcomment": "Lí-iû:",
882 "protect-cascade": "Cascading protection - pó-hō͘ jīm-hô pau-hâm tī chit ia̍h ê ia̍h.",
883 "restriction-edit": "Siu-kái",
884 "restriction-move": "Sóa khì",
885 "undelete": "Kiù thâi tiāu ê ia̍h",
886 "undeletepage": "Khoàⁿ kap kiù thâi tiāu ê ia̍h",
887 "undeletelink": "看/復原",
888 "undeleteviewlink": "Khoàⁿ",
889 "namespace": "Miâ-khong-kan:",
890 "invert": "Soán-hāng í-gōa",
891 "tooltip-invert": "勾起來的框;相關的名空間會先藏起來。",
892 "namespace_association": "相關的名空間",
893 "tooltip-namespace_association": "勾起來的框;相關的討論抑物件空間會包括入來",
894 "blanknamespace": "(Chú-ia̍h)",
895 "contributions": "{{GENDER:$1|Iōng-chiá}} ê kòng-hiàn",
896 "contributions-title": "Iōng-chiá $1--ê kòng-hiàn",
897 "mycontris": "Góa ê kòng-hiàn",
898 "anoncontribs": "Kòng-hiān",
899 "nocontribs": "Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.",
900 "uctop": "(siōng téng ê)",
901 "month": "Kàu tó 1 kó͘ goe̍h ûi-chí:",
902 "year": "Kàu tó 1 nî ûi-chí:",
903 "sp-contributions-newbies": "Kan-taⁿ hián-sī sin kháu-chō ê kòng-kiàn",
904 "sp-contributions-newbies-sub": "Sin lâi--ê",
905 "sp-contributions-deleted": "Hō͘ lâng thâi tiāu ê kòng-hiàn",
906 "sp-contributions-talk": "thó-lūn",
907 "sp-contributions-search": "Chhoē chhut kòng-kiàn",
908 "sp-contributions-username": "IP Chū-chí a̍h iōng-chiá miâ:",
909 "sp-contributions-submit": "Chhoē",
910 "whatlinkshere": "Tó-ūi liân kàu chia",
911 "whatlinkshere-title": "Liân khì \"$1\" ê ia̍h-bīn",
912 "whatlinkshere-page": "Ia̍h:",
913 "linkshere": "Í-hā '''[[:$1]]''' liân kàu chia:",
914 "nolinkshere": "Bô poàⁿ ia̍h liân kàu '''[[:$1]]'''.",
915 "isredirect": "choán-ia̍h",
916 "isimage": "tóng-àn liân-kiat",
917 "whatlinkshere-prev": "{{PLURAL:$1|chêng|chêng $1 ê}}",
918 "whatlinkshere-next": "{{PLURAL:$1|āu|āu $1 ê}}",
919 "whatlinkshere-links": "← Liân kàu chia",
920 "blockip": "Hong-só iōng-chiá",
921 "ipaddressorusername": "IP Chū-chí a̍h iōng-chiá miâ:",
922 "ipbreason": "Lí-iû:",
923 "ipbsubmit": "Hong-só chit ūi iōng-chiá",
924 "badipaddress": "Bô-hāu ê IP chū-chí",
925 "blockipsuccesssub": "Hong-só sêng-kong",
926 "blockipsuccesstext": "[[Special:Contributions/$1|$1]] í-keng pī hong-só. <br />Khì [[Special:BlockList|IP hong-só lia̍t-toaⁿ]] review hong-só ê IP.",
927 "ipusubmit": "Chhú-siau hong-só chit ê chū-chí",
928 "ipblocklist": "Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng",
929 "blocklink": "hong-só",
930 "unblocklink": "廢除封鎖",
931 "change-blocklink": "改封鎖",
932 "contribslink": "kòng-hiàn",
933 "autoblocker": "Chū-tōng kìm-chí lí sú-iōng, in-ūi lí kap \"$1\" kong-ke kāng 1 ê IP chū-chí (kìm-chí lí-iû \"$2\").",
934 "blocklogentry": "hong-só [[$1]], siat kî-hān chì $2 $3",
935 "blocklogtext": "Chit-ê log lia̍t-chhut block/unblock ê tōng-chok. Chū-tōng block ê IP chū-chí bô lia̍t--chhut-lâi ([[Special:BlockList]] ū hiān-chú-sî ū-hāu ê block/ban o·-miâ-toaⁿ).",
936 "block-log-flags-nocreate": "Khui kháu-chō thêng-iōng ah",
937 "locknoconfirm": "Lí bô kau \"khak-tēng\" ê keh-á.",
938 "move-page": "徙$1",
939 "move-page-legend": "Sóa ia̍h",
940 "movepagetext": "Ē-kha chit ê form> iōng lâi kái 1 ê ia̍h ê piau-tê (miâ-chheng); só·-ū siong-koan ê le̍k-sú ē tòe leh sóa khì sin piau-tê.\nKū piau-tê ē chiâⁿ-chò 1 ia̍h choán khì sin piau-tê ê choán-ia̍h.\nLiân khì kū piau-tê ê liân-kiat (link) bē khì tāng--tio̍h; ē-kì-tit chhiau-chhōe siang-thâu (double) ê a̍h-sī kò·-chiòng ê choán-ia̍h.\nLí ū chek-jīm khak-tēng liân-kiat kè-sio̍k liân tio̍h ūi.\n\nSin piau-tê nā í-keng tī leh (bô phian-chi̍p koè ê khang ia̍h, choán-ia̍h bô chún-sǹg), tō bô-hoat-tō· soá khì hia.\nChe piaú-sī nā ū têng-tâⁿ, ē-sái kā sin ia̍h soà tńg-khì goân-lâi ê kū ia̍h.\n\n'''SÈ-JĪ!'''\nTùi chē lâng tha̍k ê ia̍h lâi kóng, soá-ūi sī toā tiâu tāi-chì.\nLiâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chiah-ê hiō-kó.",
941 "movepagetalktext": "Siong-koan ê thó-lūn-ia̍h (chún ū) oân-nâ ē chū-tōng tòe leh sóa-ūi. Í-hā ê chêng-hêng '''bô chún-sǹg''': *Beh kā chit ia̍h tùi 1 ê miâ-khong-kan (namespace) soá khì lēng-gōa 1 ê miâ-khong-kan, *Sin piau-tê í-keng ū iōng--kòe ê thó-lūn-ia̍h, he̍k-chiá *Ē-kha ê sió-keh-á bô phah-kau. Í-siōng ê chêng-hêng nā-chún tī leh, lí chí-hó iōng jîn-kang ê hong-sek sóa ia̍h a̍h-sī kā ha̍p-pèng (nā ū su-iàu).",
942 "movenologintext": "Lí it-tēng ài sī chù-chheh ê iōng-chiá jī-chhiáⁿ ū [[Special:UserLogin|teng-ji̍p]] chiah ē-tàng sóa ia̍h.",
943 "newtitle": "Khì sin piau-tê:",
944 "move-watch": "Kàm-sī chit ia̍h",
945 "movepagebtn": "Sóa ia̍h",
946 "pagemovedsub": "Sóa-ūi sêng-kong",
947 "movepage-moved": "<strong>\"$1\" í-keng hong sóa khì \"$2\"</strong>",
948 "articleexists": "Kāng miâ ê ia̍h í-keng tī leh, a̍h-sī lí kéng ê miâ bô-hāu. Chhiáⁿ kéng pa̍t ê miâ.",
949 "movetalk": "Sūn-sòa sóa thó-lūn-ia̍h",
950 "movepage-page-moved": "$1 í-keng sóa khì tī $2.",
951 "movepage-page-unmoved": "$1 chit ia̍h hô hoat-tō͘ sóa khì $2.",
952 "movelogpagetext": "Ē-kha lia̍t-chhut hông soá-ūi ê ia̍h.",
953 "movereason": "Lí-iû:",
954 "revertmove": "hôe-tńg",
955 "selfmove": "Goân piau-tê kap sin piau-tê sio-siâng; bô hoat-tō· sóa.",
956 "protectedpagemovewarning": "'''KÉNG-KÒ: Pún ia̍h só tiâu leh. Kan-taⁿ ū hêng-chèng te̍k-koân ê iōng-chiá (sysop) ē-sái soá tín-tāng.'''\nĒ-kha ū choè-kīn ê kì-lio̍k thang chham-khó:",
957 "export": "Su-chhut ia̍h",
958 "exportcuronly": "Hān hiān-chhú-sî ê siu-téng-pún, mài pau-koat kui-ê le̍k-sú",
959 "allmessages": "Hē-thóng sìn-sit",
960 "allmessagesname": "Miâ",
961 "allmessagesdefault": "Siat piān ê bûn-jī",
962 "allmessagescurrent": "Bo̍k-chêng ê bûn-jī",
963 "allmessagestext": "Chia lia̍t chhut só·-ū tī MediaWiki: miâ-khong-kan ê hē-thóng sìn-sit.",
964 "thumbnail-more": "Hòng-tōa",
965 "filemissing": "Bô tóng-àn",
966 "import": "Su-ji̍p ia̍h",
967 "tooltip-pt-userpage": "{{GENDER:|Lí ê iōng-chiá}} ê ia̍h",
968 "tooltip-pt-mytalk": "{{GENDER:Lí}} ê thó-lūn ia̍h",
969 "tooltip-pt-preferences": "{{GENDER:|Lí ê}} siat-tēng",
970 "tooltip-pt-watchlist": "你監視的頁有改過的清單",
971 "tooltip-pt-mycontris": "{{GENDER:|Lí}} ê kòng-hiàn lia̍t-toaⁿ",
972 "tooltip-pt-login": "Hi-bāng lí teng-ji̍p; m̄-ko bô kiông-chè",
973 "tooltip-pt-logout": "Teng-chhut",
974 "tooltip-pt-createaccount": "Kiàn-gī lí seng khui chi̍t-ê kháu-chō (bô-it-tēng ài); chiah koh teng-ji̍p.",
975 "tooltip-ca-talk": "Loē-iông ê thó-lūn",
976 "tooltip-ca-edit": "Kái chit-ia̍h",
977 "tooltip-ca-addsection": "加新的一段",
978 "tooltip-ca-viewsource": "Chit ia̍h pó-hō͘ tiâu leh.\nLí ē-sái khoàⁿ i ê goân-sú-bé.",
979 "tooltip-ca-history": "Chit ia̍h ê chá-chêng pán-pún",
980 "tooltip-ca-delete": "Thâi chit ia̍h",
981 "tooltip-ca-move": "Sóa chit ia̍h",
982 "tooltip-ca-watch": "共這頁加入去你的監視單",
983 "tooltip-ca-unwatch": "Lí ê kàm-sī-toaⁿ soá tiàu chit ia̍h.",
984 "tooltip-search": "Chhoé {{SITENAME}}",
985 "tooltip-search-go": "Nā ū kāng-miâ--ê, tō khì hit-ia̍h.",
986 "tooltip-search-fulltext": "Chhoé ū chia-ê jī ê ia̍h",
987 "tooltip-p-logo": "Khì thâu-ia̍h",
988 "tooltip-n-mainpage": "Khì thâu-ia̍h",
989 "tooltip-n-mainpage-description": "Khì thâu-ia̍h",
990 "tooltip-n-portal": "Koan-hē chit ê sū-kang, lí ē-tāng chò siáⁿ, khì tó-ūi chhoé",
991 "tooltip-n-currentevents": "Thê-kiong hiān-sî sin-bûn ê poē-kéng chu-liāu",
992 "tooltip-n-recentchanges": "Choè-kīn tī wiki ū kái--koè ê lia̍t-toaⁿ",
993 "tooltip-n-randompage": "Chhìn-chhái hian chi̍t ia̍h",
994 "tooltip-n-help": "Beh chhoé ê só͘-chāi",
995 "tooltip-t-whatlinkshere": "Só͘-ū liân kàu chia ê liat-toaⁿ",
996 "tooltip-t-recentchangeslinked": "Liân kàu chit ia̍h koh choè-kīn ū kái koè--ê",
997 "tooltip-feed-atom": "訂看這頁的修改",
998 "tooltip-t-contributions": "{{GENDER:$1|Pún iōng-chiá}} ê kòng-hiàn lia̍t-toaⁿ",
999 "tooltip-t-upload": "Í-keng sàng chiūⁿ-bāng ê tóng-àn",
1000 "tooltip-t-specialpages": "Só͘-ū te̍k-sû-ia̍h ê lia̍t-toaⁿ",
1001 "tooltip-t-print": "Chit ia̍h ê ìn-soat pán-pún",
1002 "tooltip-t-permalink": "Chi̍t ia̍h kái--koè pán-pún ê éng-kiú liân-kiat",
1003 "tooltip-ca-nstab-main": "khoàⁿ ia̍h ê loē-iông",
1004 "tooltip-ca-nstab-user": "Khoàⁿ iōng-chiá ê Ia̍h",
1005 "tooltip-ca-nstab-special": "這是一个特殊頁,袂使改得。",
1006 "tooltip-ca-nstab-image": "Khoàⁿ tóng-àn ia̍h",
1007 "tooltip-ca-nstab-category": "Khoàⁿ lūi-pia̍t ia̍h",
1008 "tooltip-minoredit": "記這是一个小改",
1009 "tooltip-save": "Pó-chhûn lí chò ê kái-piàn",
1010 "tooltip-preview": "Chhiáⁿ tī pó-chûn chìn-chêng, sian khoàⁿ lí chò ê kái-piàn !",
1011 "tooltip-diff": "Hián-sī lí tùi bûn-pún só͘ chò ê kái-tōng",
1012 "tooltip-watch": "共這頁加入去你的監視單",
1013 "tooltip-rollback": "Ji̍h \"Hoê-choán\" ē-sái thè tńg-khì téng-chi̍t-ê kái ê lâng ê ia̍h.",
1014 "tooltip-preferences-save": "Pó-chûn siat-tēng",
1015 "tooltip-summary": "Siá chi̍t-ê kán-tan soat-bêng",
1016 "anonymous": "{{SITENAME}} bô kì-miâ ê iōng-chiá",
1017 "siteuser": "{{SITENAME}} iōng-chiá $1",
1018 "othercontribs": "Kin-kù $1 ê kòng-hiàn.",
1019 "siteusers": "{{SITENAME}} iōng-chiá $1",
1020 "simpleantispam-label": "Khòng spam kiám-cha.\n<strong>Mài</strong> thiām chit ūi!",
1021 "pageinfo-toolboxlink": "Ia̍h ê chu-sìn",
1022 "markaspatrolleddiff": "Phiau-sī sûn--kòe",
1023 "markedaspatrolledtext": "Í-keng phiau-sī chit ê siu-tēng-pún ū lâng sûn--kòe.",
1024 "deletedrevision": "Kū siu-tēng-pún $1 thâi-tiāu ā.",
1025 "previousdiff": "← Chìn-chêng kái--ê",
1026 "nextdiff": "Sin kái--ê →",
1027 "imagemaxsize": "Iáⁿ-siōng biô-su̍t-ia̍h ê tô· ke̍k-ke hián-sī jōa tōa tiuⁿ:",
1028 "thumbsize": "Sok-tô· (thumbnail) jōa tōa tiuⁿ:",
1029 "file-info-size": "$1 × $2 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: $3, MIME luī-hêng: $4",
1030 "file-nohires": "Bô khah koân ê kái-sek-tō͘.",
1031 "show-big-image": "原本的檔案",
1032 "show-big-image-preview": "Seng khoàⁿ chiàm-liōng: $1.",
1033 "show-big-image-other": "Kî-thaⁿ--ê {{PLURAL:$2|kái-sek-tō͘ }}: $1.",
1034 "show-big-image-size": "$1 × $2 siōng-sò͘",
1035 "newimages": "Sin iáⁿ-siōng oē-lóng",
1036 "imagelisttext": "Í-hā sī '''$1''' tiuⁿ iáⁿ-siōng ê lia̍t-toaⁿ, $2 pâi-lia̍t.",
1037 "ilsubmit": "Kiám-sek",
1038 "bydate": "chiàu ji̍t-kî",
1039 "metadata": "元資料",
1040 "metadata-help": "這个檔案有伊的資訊,可能是相機抑掃描機用的。\n若改過這个檔案,資訊就無完全對著。",
1041 "metadata-expand": "Hián-sī iù-chiat",
1042 "metadata-collapse": "Am iù-chiat",
1043 "metadata-fields": "佇顯示圖片的頁,若掀開元資料,下跤的EXIF資料會儂看著。其他的元資料是先看無。\n* 廠商\n* 機型\n* 翕像的時陣\n* 曝光\n* 光圈\n* ISO 速率\n* 焦距\n* 作者\n* 版權\n* 說明\n* 緯度(GPS)\n* 經度(GPS)\n* 海拔(GPS)",
1044 "exif-xresolution": "Chúi-pêⁿ kái-siōng-tō͘",
1045 "exif-yresolution": "Sûi-ti̍t kái-siōng-tō͘",
1046 "exif-software": "Sú-iōng ê nńg-thé",
1047 "exif-colorspace": "Sek-chhái khong-kan",
1048 "namespacesall": "choân-pō·",
1049 "monthsall": "choân-pō͘",
1050 "confirmemail": "Khak-jīn e-mail chū-chí",
1051 "confirmemail_text": "Sú-iōng e-mail kong-lêng chìn-chêng tio̍h seng khak-jīn lí ê e-mail chū-chí ū-hāu. Chhi̍h ē-pêng hit-ê liú-á thang kià 1 tiuⁿ khak-jīn phoe hō· lí. Hit tiuⁿ phoe lāi-bīn ū 1 ê te̍k-sû liân-kiat. Chhiáⁿ iōng liû-lám-khì khui lâi khoàⁿ, án-ne tō ē-tit khak-jīn lí ê chū-chí ū-hāu.",
1052 "confirmemail_send": "Kià khak-jīn phoe",
1053 "confirmemail_sent": "Khak-jīn phoe kià chhut-khì ah.",
1054 "confirmemail_invalid": "Bô-hāu ê khak-jīn pian-bé. Pian-bé khó-lêng í-keng kòe-kî.",
1055 "confirmemail_success": "í ê e-mail chū-chí khak-jīn oân-sêng. Lí ē-sái teng-ji̍p, khai-sí hiáng-siū chit ê wiki.",
1056 "confirmemail_loggedin": "Lí ê e-mail chū-chí í-keng khak-jīn ū-hāu.",
1057 "confirmemail_subject": "{{SITENAME}} e-mail chu-chi khak-jin phoe",
1058 "confirmemail_body": "Ū lâng (IP $1, tāi-khài sī lí pún-lâng) tī {{SITENAME}} ēng chit-ê e-mail chū-chí chù-chheh 1 ê kháu-chō \"$2\".\n\nChhiáⁿ khui ē-kha chit-ê liân-kiat, thang khak-jīn chit-ê kháu-chō si̍t-chāi sī lí ê:\n\n$3\n\nNā-chún *m̄-sī* lí, chhiáⁿ mài tòe liân-kiat khì. Chit tiuⁿ phoe ê khak-jīn-bé ē chū-tōng tī $4 kòe-kî.",
1059 "confirmemail_body_changed": "Ū lâng (IP $1, tāi-khài sī lí pún-lâng) tī {{SITENAME}} ēng chit-ê e-mail chū-chí chù-chheh 1 ê kháu-chō \"$2\".\n\nChhiáⁿ khui ē-kha chit-ê liân-kiat, thang khak-jīn chit-ê kháu-chō si̍t-chāi sī lí ê:\n\n$3\n\nNā-chún *m̄-sī* lí, chhiáⁿ khui ē-kha chit-ê liân-kiat, chhú-siau khak-jīn ê e-mail.\n\n$5\n\nChit tiuⁿ phoe ê khak-jīn-bé ē chū-tōng tī $4 kòe-kî.",
1060 "confirmemail_body_set": "Ū lâng (IP $1, tāi-khài sī lí pún-lâng) tī {{SITENAME}} ēng chit-ê e-mail chū-chí chù-chheh 1 ê kháu-chō \"$2\".\n\nChhiáⁿ khui ē-kha chit-ê liân-kiat, thang khak-jīn chit-ê kháu-chō si̍t-chāi sī lí ê:\n\n$3\n\nNā-chún *m̄-sī* lí, chhiáⁿ khui ē-kha chit-ê liân-kiat, chhú-siau khak-jīn ê e-mail.\n\n$5\n\nChit tiuⁿ phoe ê khak-jīn-bé ē chū-tōng tī $4 kòe-kî.",
1061 "confirm-purge-top": "Kā chit ia̍h ê cache piàⁿ tiāu?",
1062 "table_pager_next": "Aū-chi̍t-ia̍h",
1063 "table_pager_prev": "Téng-chi̍t-ia̍h",
1064 "table_pager_first": "Thâu-chi̍t-ia̍h",
1065 "table_pager_last": "Siāng-bóe-ia̍h",
1066 "table_pager_limit": "Múi 1 ia̍h hián-sī $1 hāng",
1067 "table_pager_limit_submit": "Lâi-khì",
1068 "autosumm-blank": "Kā ia̍h ê loē-iông the̍h tiāu",
1069 "autoredircomment": "Choán khì [[$1]]",
1070 "autosumm-new": "$1 ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p",
1071 "watchlistedit-normal-submit": "Mài kàm-sī",
1072 "watchlistedit-normal-done": "Í-keng uì lí ê kám-sī-toaⁿ soá {{PLURAL:$1|ia̍h}} cháu:",
1073 "watchlisttools-edit": "Khoàⁿ koh kái kàm-sī-toaⁿ",
1074 "watchlisttools-raw": "Kái chhiⁿ ê kàm-sī-toaⁿ",
1075 "duplicate-defaultsort": "'''Thê-chhíⁿ lí:'''Siat-piān ê pâi-lia̍t hong-sek \"$2\" thè-oāⁿ chìn-chêng ê siat-piān ê pâi-lia̍t hong-sek \"$1\".",
1076 "version": "Pán-pún",
1077 "specialpages": "Te̍k-sû-ia̍h",
1078 "tag-filter": "[[Special:Tags|Piau-chhiam]] chhoē mi̍h:",
1079 "tag-list-wrapper": "([[Special:Tags|{{PLURAL:$1|piau-chhiam}}]]: $2)",
1080 "logentry-move-move": "$1 {{GENDER:$2|sóa}} $3 chit ia̍h khì $4",
1081 "logentry-newusers-create": "已經{{GENDER:$2|開好}}用者口座 $1",
1082 "searchsuggest-search": "Chhoē {{SITENAME}}",
1083 "expandtemplates": "Khok-chhiong pang-bô͘",
1084 "expand_templates_input": "Su-ji̍p bûn-jī:",
1085 "expand_templates_output": "Kiat-kó:",
1086 "expand_templates_remove_comments": "Comments the̍h tiāu",
1087 "mw-widgets-mediasearch-input-placeholder": "搜揣媒體"
1088 }